Քննարկում

«Անավարտ պատերազմ․ նոր մարտահրավերներ» խորագրով քննարկում Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնում

Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն գիտահետազոտական հիմնադրամն առաջիկա երեքշաբթի օրը՝ հոկտեմբերի 3-ին, ժամը 16։00-ին կազմակերպում է կլոր սեղան-քննարկում՝ «Անավարտ պատերազմ․ նոր մարտահրավերներ» խորագրով։ Քննարկման գլխավոր բանախոսներն են ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը, ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը, ինչպես նաև թյուրքագետ, պ․գ․թ․ Վարուժան Գեղամյանը և իրանագետ, պ․գ․թ․ Սարգիս Մկրտչյանը։   Կլոր սեղան-քննարկման թեման կլինի վերջին օրերին համայն հայությանը պատուհասած ողբերգությունը, մասնավորապես՝…

Ժամանակավրէպ դատերու եւ մարդու իրաւունքներու խորհրդաժողով

«Ճշմարտութեան, ար­դա­րու­թեան եւ յի­շողու­թեան կենդրո­նը» կը կազ­մա­կեր­պէ խորհրդա­ժողով մը, «Ան­ժա­մանակ ոճիր­ներ՝ ժա­մանա­կավ­րէպ դա­տերու օրէնսդրու­թիւն եւ մար­դու իրա­ւունքներ» անու­նով։ Խորհրդա­ժողո­վը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Սեպ­տեմբեր 22-ին, Անա­րատ Յղու­թիւն Շէն­քին մէջ եւ որոշ նիս­տե­րը կը կա­տարո­ւին առ­ցանց դրու­թեամբ։ Խորհրդա­ժողո­վի ըն­թացքին իրա­ւունքնե­րու պաշտպան­նե­րը եւ գիտ­նա­կան­նե­րը պի­տի քննար­կեն մար­դու իրա­ւունքնե­րու ծանր խախ­տումնե­րը դի­մակա­յելու դէմ իրա­ւական խո­չըն­դոտնե­րէն ամե­նէն խրթին­նե­րէն մէ­կուն՝ ժա­մանա­կավ­րէպ դա­տերու…

Մուսա լերան հերոսամարտի 108-ամեակի եւ Այնճարի հիմնադրութեան 84-ամեակի նշում

Մուսա լերան հերոսամարտի 108-ամեակին եւ Մուսա լեռ-Այնճարի հիմնադրութեան 84-ամեակին առիթով կազմակերպուած եւ քանի մը օրուան վրայ երկարած ոգեկոչման ձեռնարկներուն հիմնականը հանդիսացաւ ժողովրդային տօնախմբութիւնը, որ տեղի ունեցաւ շաբաթ, 16 սեպտեմբեր 2023-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-էն սկսեալ, Այնճարի մէջ: ՀՄԸՄ Այնճարի մասնաճիւղի շեփորախումբին առաջնորդութեամբ ժողովուրդը ուղղուեցաւ դէպի Մուսա լերան յուշարձան-համալիրին կից տարածքը, ուր տեղի ունեցաւ ձեռնարկը: Ձեռնարկը սկիզբ…

Մեծարենցեան երեկոներ – Այնճար. Սուրբ Ներսէս Շնորհալի (1102 – 1173) Ս. Ներսէս Դ. Կլայեցի կաթողիկոս (1166-1173)

Զ. Գ. Ղ. Այնճարի ամառնային «Մեծարենցեան երեկոյ»-ներու Գ. ձեռնարկը տեղի ունեցաւ կիրակի, 27 օգոստոս 2023-ին: Անիկա նուիրուած էր Սուրբ Ներսէս Շնորհալիի մահուան 850-ամեակին: Շնորհալին մահացած է 1173 թուականին: Ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Այնճարի «Հիւղը» բնակարանին բակին մէջ` մշակութասէր հասարակութեան ներկայութեամբ: Ներսէս Շնորհալիի կեանքն ու գործը ունկնդիրներուն ներկայացուց Այնճարի հայ կաթողիկէ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ հովուապետ Մեսրոպ վրդ.…

Մտքի Հարթակի ժողովը ֆորումի ձեւաչափով

Պատրիար­քա­կան վեր­ջին ընտրու­թիւննե­րու եւ հա­մայնքա­յին հաս­տա­տու­թիւննե­րու ընտրու­թիւննե­րու ըն­թացքին բա­ւակա­նին աշ­խոյժ գոր­ծունէու­թիւն ծա­ւալած հա­սարա­կական կազ­մա­կեր­պութիւն մըն է «Միտ­քի Հար­թակ»ը։ Ան յա­ճախ կը դի­մէր հա­սարա­կու­թեան հետ խորհրդակ­ցութեան մի­տու­մով հան­դի­պումնե­րու։ 21 Օգոս­տոս եկու­շաբթի երե­կոյ, այս բնոյ­թով հան­դի­պում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Գը­նալը Կղզի Կազ­դուրման Կա­յանի տա­րած­քին մէջ։ Օրա­կար­գի նիւթն էր հա­մայնքա­յին հաս­տա­տու­թիւննե­րու ընտրու­թեանց հե­տեւանքնե­րը եւ յատ­կա­պէս ալ Սուրբ Փրկիչ…

Գիւղագիր Մարկոսեան կը յիշատակուի

Գաւա­ռի գրա­­կանու­­թեան մե­­րօրեայ կա­­րեւոր անուննե­­րէն ար­­ձա­­­կագիր Մկրտիչ Մար­­կո­­­սեան կը յի­­շատա­­կուի Մեծ կղզիի մէջ։ Բա­­ցի իր ծննդա­­վայր Տիգ­­րա­­­նակեր­­տի վկա­­յու­­թիւննե­­րէն, «Էվ­­րենսել» օրա­­թեր­­թի մէջ գրած յօ­­դուած­­նե­­­րով ալ ըն­­թերցող­­նե­­­րու լայն զան­­գո­­­ւած մը ապա­­հոված Մար­­կո­­­սեան մա­­հացած էր 2 Ապ­­րիլ 2022 թո­­ւակա­­նին։ Իշ­­խա­­­նաց կղզի­­ներու քա­­ղաքա­­պետա­­րանի, Կղզիաց խոր­­հուրդի եւ Կղզիաց թան­­գա­­­րանի աջակ­­ցութեամբ 18 Օգոս­­տոս ուրբաթ երե­­կոյ ժա­­մը 19.30-ին Չե­­լիք Կիւ­­լերսո­­յի անո­­ւան մշա­­կոյ­­թի…

Տէրսիմի Հայ Հարթակի մամլոյ յայտարարութիւնը

14 Մա­յիսի խորհրդա­րանա­կան եւ 28 Մա­յիսի նա­խագա­հական ընտրու­թիւննե­րէ ետք թափ ստա­ցած է մշա­կոյ­թի եւ արո­ւես­տի նա­խաձեռ­նութիւննե­րու դէմ ար­գելքնե­րու հո­սան­քը։ Այդ ար­գելքնե­րը կը կա­յանան յե­տադի­մական շրջա­նակ­նե­րու սոց­ցանցե­րու մի­ջոցաւ բարձրա­ձայ­նած զրպար­տութիւննե­րու եւ բո­ղոք­նե­րու մի­ջոցաւ։ ՏԵ­ղական իշ­խա­նու­թիւննե­րը այդ պնդումնե­րը նկա­տի առ­նե­լով կա­մայա­կան որո­շու­մով կ՚ար­գի­լեն նա­խաձեռ­նութիւննե­րը կամ բե­մադ­րութիւննե­րը։ Այդ ծի­րէն ներս Թու­նճե­լի քա­ղաքի Անվտան­գութեան ծա­ռայու­թեան որո­շու­մով չե­ղեալ հա­մարո­ւեցաւ Տէր­սի­մի…

«Հայաստանի, Սփյուռքի և Կ․Պոլսի հայերը նախ պետք է ընդունեն կրոնափոխ հայության հայ լինելու հանգամանքը»․ Օհաննես Օհանյան

Երեկ՝ օգոստոսի 10-ին, Արևմտահայաստանի և արևմտահայության հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնը հյուրընկալել էր Տիգրանակերտի (Դիարբեքիրի) Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցու հիմնադրամի փոխնախագահ Օհաննես Օհանյանին (Գաֆուր Թյուրքային)։ Akunq.net-ը հայտնում է, որ Օհաննես Օհանյանը հանդես է եկել բանախոսությամբ Տիգրանակերտի (Դիարբեքիր) ներկայիս հայության խնդիրների շուրջ։  Աղբյուրի համաձայն՝ բանախոսը նախ անդրադարձել է Դիարբեքիրի հայության պատմությանը՝  Հայոց ցեղասպանության ընթացքում և դրանից անմիջապես հետո։…

Լիզպոնի հերոսներուն ոգեկոչման ձեռնարկներ

Պատրաստեց՝ ՄԱՐԱԼ ՄԽՍԵԱՆ  Միացեալ Նահանգներ Նախաձեռնութեամբ ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէին,  մասնակցութեամբ ՀԵԴ, ՀԵԴ Կլենտէյլի «Ռուբէն ուխտ» եւ «Շանթ» Ուսանողական միութեան, 23 յուլիսին Պրպենքի «Պէշիր Մարտիրոսեան» երիտասարդական կեդրոնին մէջ  տեղի ունեցաւ «Սրբազան խաչելութիւն» խորագիրը կրող ոգեկոչման ձեռնարկ` նուիրուած Լիզպոնի հինգ մարտիկներու սխրագործութեան 40-ամեակի յիշատակին: Ձեռնարկի ընթացքին ցուցադրուեցան տարբեր տեսերիզներ, ներառեալ` անհատական վկայութիւններ եւ պատմական արխիւներ: Գործադրուեցաւ նաեւ…

ՀՅԴ ներկայացուցիչը մասնակցել է Լոզանի դաշնագրի 100-ամյակի առթիվ կազմակերված խորհրդաժողովին

Լոզանի դաշնագրի 100-ամյակի առթիվ քրդական հատուկ հանձնախմբի կողմից հուլիսի 22-23ը Լոզանում կամակերվել էր խորհրդաժողով։ Խորհրդաժողովին մասնակցել են աշխարհի տարբեր երկրներից շուրջ 300 քրդեր և քննարկել դաշնագրի բացասական հետևանքները։ Ելույթ ունեցողների գերազանցող մեծամասնությունը, զուգահեռներ անցկացնելով Սևրի և Լոզանի դաշնագրերի միջև, անդրադարձել են Սևրի դաշնագրով ձեռք բերված և Լոզանի դաշնագրով ստվերված առ այսօր չգործադրված կետետրին։ ՀՅԴ-ին ուղղված…