ա. Կիլիկոյ բնակավայրերու անուանացանկ ըստ նահանգներու եւ գաւառներու

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ԱԴԱՆԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱբդօղլուԱգդամԱԴԱՆԱ Ազիզլի Ալաշ-Ելևաս Ալատա Ակփունար Ամուտա ԱՅԱՍ (ԱԴՐԻԱՆԱ) Անազարբա Անապազար Ասար Ասելի Ասրաջա Բանլըգ (Բաղնիք) Բելեմդեկ Բեյելի Բոզանտի Բոզմադեն Բողազքյոյ Բորսամա Բուդաքլի Բուդրում Բուրան Բուրուկ Գալետերե (Բերդաձոր) Գապագ-թեփե Գարաքյոյ Գեդիքլի (Գետիկ) Գզըլ-Աղաճ Գզըլեր Գյավուրքյոյ Գոզօլուգ Գուտ Դելիկ Երեպագան Զեյթուն Զենա Էգրեն ԷվջիլիԷՐԶԻՆԷօզերլի Թախդալը Թաճիրլի Թանթան Թաշուջու Թեքքելի Թոփան Թուրունճլու Ինճիրլիք Իչմե ԻՍԼԱՀԻԵ Լամաս…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՊԵՅԼԱՆԻ, ՍՈՒԵՏԻԱՅԻ (ՄՈՒՍԱԼԵՌ) ԵՎ ՔԵՍԱՊԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աթըգ Ալաբեյլի Ալաջա ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵՏ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՈՒՆ) Ախրասլի ԱՆՏԻՈՔ (ԱՆԹԱՔԻԱ) Աշխարբեյլի Ապարա Ասար Ասքարիե Ավագիե Արմենչո Արմինազ Արսուս (Հռոսոս) Արֆալու Գալատուրան (Կարադուրան) Գարաճըգ (Սևաղբյուր) Դելիլեր Դերքուշ Էլ-Քիսե Էսքի-Էորեն-4 Էքիզ-Օլուք Թոփ-Բուղազի Իլանլի ԼԵՎՇԻՅԵ (ՍՈՒԵՏԻԱ) Խաչատուրենք Խտըրպեկ Կյոզելլի Կյոզնե Հաճի-Հապիպլի Հայաշեն Հայնո Հարիմ Ղանլը-Տերե Ղընեմիե Ղընիե Ճըտեյտե Ճիզմելի-1 ՃԻՍՐ ԷԼ-ՇՈՒՂՈՒՐ Մահմուդլի Մաղարա Մաղարճըք Մաշթա Մաքիրոս Մեզկիթ-Էոնյու Միատուն…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՈՒՐՖԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբանոր Ադանե Ալի-Բեգլի-Բենդի Ալիփեյղամբար Ակչեհիսար Ակչեքյոյ Ակ-Ջամի Աղվերան Աղվերան Այն-Էլ-Խաբբաթ Այն-Էլ-Ջարաբ Այրան Անազ Անզելե Անկ Աշվերան Ասփալի Արաբ-Հասան Արաբղանթարա Արսլան-Թաշ Արփալի Բազաթլի Բալխազ Բակուր Բաղդուկ Բաղչե Բայանդուր Բարուշ Բեդրքյոյ Բերիկ Բոզդողան Բոզքյոյ Բուլուքբաշի Բոսեր Բոստանջի Բուղուրթլար Գյաուրխուրի Գյոլ Գյոլփունար Գյոք-Մուսա Գյուլբանաֆ Գյուլբարղե Գոլլե Գոնիկ Դադիք Դալար (Դելեր) Դարակ Դելան Դելիկխան Դենիզ Դիմջիկ Դինան…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱԼԵՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԱՇԻ ԳԱՎԱՌ (մասամբ)

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱկդերեԱկ-Թիլ Ակփունար Անբարդիկ Այնսըզ Արմուդալան Բալըկջա Բեշթեփե Բերչին Բոյուք-Թաթլար Բուրթու Ենի-Յափան Ենիքյոյ Էբելիկ Էլբուլի ԷլմադիԷմերլիկ Էմբեկ Էվլիա Էվջիղան Էրդեկ (Երդիկ) Թանիր (Թանուր) Թովլա Թոփալլի Իմերելես Ինջիլեր Խունու Խուրմանքյոյ Կալեշիկ Կըզչոմու ՀասանքյոյՂարագյոզ Ղարամաղարա Ղարափունար Ղարաքիլիսա Ղզըլջըղ Ղզըլփունար Մարաբա Մարագոս Յաթաք ՅԱՐԲՈՒԶ (ԵՓԵՍՈՍ) Յափալակ Մ. Յափալակ Փ. Նորշեն Շերիֆբեյ ՉարղանՉարշակ Սարիզ Սինիքլի Փողան Քաչան-Աղա Քաչանլի…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱԼԵՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԱՇՒ ԵՎ ԱՅՆԹԱՊԻ ԳԱՎԱՌՆԵՐ (մասամբ)

 ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱԶԱԶԱթըգ ԱԼԲԻՍՏԱՆ ԱԼՔՍԱՆԴՐԵՏ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՈՒՆ) Ալիշեր ԱՅՆԹԱՊ Անապատ-3 Անըճըգ ԱՆՏԻՈՔ  (ԱՆԹԱՔԻԱ) Անտրուն Ապարա Ավագինք Ավագկալ Արեգին Արսուս Արֆալու Բաքրա Բերդուս Բերնա Գաթմա Գարաթութ Գեմրիկ (Կամարիկ) Գյավուրլի Դալար ԴԱՐ-ԷԼ-ԻԶԶԵ Ենիճեկալե  ԶԵՅԹՈՒՆ (ՈՒԼՆԻ) Էլ-Խաադըր Էլվենքյոյ Էվջիղան Էրդեկ (Երդիկ) Էրեն Թաթարլիկ Թաշօլուգ Թելեմելիք Թել-Ռիֆադ Թեհերբեյքյոյ Թերեբ Թուման Թուռնակ ԻԴԼԻԲ ԼԵՎՇԻՅԵ (ՍՈՒԵՏԻԱ) Խնըխեոզ ԿԱՊԱՆ ԿՈԿԻՍՈՆ (ԳՅՈՔՍՈՒՆ) Կոտոր ՀԱԼԵՊ…