Արեւմտեան Հայաստանի բնակավայրերու անուանացանկ ըստ նահանգներու եւ գաւառներու

ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԴԻՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբդուլ-Իմամ Աբրա Ազախ Ազնաուր Աթմե Ալաթ Ալիսսե Ալուջա Ակրես Ահմեդ Ամարա Ամբար Այդիդովա Այիզի Այն-Միշմիշ Այվան Անթարիե Անխալ Անջիվա Աշի-Աղասի Առնաս Ասսալամալեյքում Ավինե Ավինե-Քեբիր Արբո Արտաբալա Աուզար Ափշե Աքերիբի Բաբեթ Բաբիլ Բադիբբե Բադինա Բազազա Բազարա Բաթիրզան Բախեստան Բախվան Բակեյտա Բահվարե Բանե Բատավա Բատե Բարզին Բարիման Բարմունես Բարյումա Բաքիրվան Բեդաղան Բեզոր Բեհեյդի Բերբին Բերմիշտ…

ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱԿՆԻ, ԱՐԱԲԿԻՐԻ ԵՎ ՉՄՇԿԱԾԱԳԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱգրակԱգրակ Ագրակ  Ագրակ Ադա Ախոտի ԱԿՆ (ԷԳԻՆ, ՄԱՐԸՆՏՈՒՆԻԿ) Ակնիկ Աղզունիկ Աղըլ ԱՂԻՆ (ԱՂԸՆ, ՎԱՂԱՎԵՐ) Աղլար Աղկի Աղորիք Աղրիբինար Ամպըրկա (Ամբարկա) Այրինք Անդրի Անջրդի Աշգանի (Գայվուր-Էշգունի) Աշխենիկ Աշոտկա (Աշուտքան) Ապուչեխ (Ապջուղա) Ավերակ ԱՐԱԲԿԻՐ (ԱՐԱԲՐԱԿՈՒՆԱ) Արակա (Նարեկա) Արեգի Արկու (Արկուրի) Արտըկա (Արտակա) Բագուսի Բազաբոն (Բազաբուն) Բազմաշեն (Պըզմըշեն) Բակեր Բաղնիք Բաշ-Բաղլար (Թաճ-Ագրակ) Բաշ-Վարդենիկ Բարաձոր (Պաղաձոր) Բլուր…

ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԴԵՐՍԻՄԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱգրակԱդա Ալա Ալվերեն Ակքիլիսա Ահրիման Աղբաձոր Աղզունիկ Աղ-Մեզրե-4 Ավշաքար (Հավշաքար) Արդապետ Արտըկա Արտու Բագին Բաղնիք Բեզաուտ (Բայազետ) ԲԵՐԴԱԿ ԲԵՐԻ Բլուր Բռնչիկ Գյոքթեփե Գոմձոր Դամըրչի (Տեմիրչի) Դաշտակ Դարդարեշ-3 (Դարդառիճ) Դարմուդաղ Դերեկ Երկան Երկան Զեյնելի Զերանիկ Զերի Զիարեթ Զիարեթ (Շեյխ-Մուզուրքյոյ) Զմբըղ-2 Էլ-ԽազիԸնճղակ Թաթան Թաղլար Թաղլար Մ. Թանել Թանց Թթենիկ Թիլեկ Թոփուզօղլու Թուխ Թուրուշմեկ-9 Ին Իսմայիլցիք…

ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԽԱՐԲԵՐԴԻ ԵՎ ԲԵՐԻԻ (մասամբ) ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբդուլի (Աբդելա) Ալամիշիկ (Էլեմիշիկ) Ալիշամ Ախոռ (Ախուր) Աղընսի Այվոս Այուպաղի Արոսիկ Բազմաշեն Բաղնիք Բարջանճ ԲԵՐԻ (ՓԵՐԻ) Գայլու Գառընկերտ Գեղվանք Գոլ Գոմք Գոնագ-Ալմազ Դամըրչի Դատեմ Եղեգի Ենիճե Երդմնիկ Զարդարիչ   Զաֆրանիկ Զերե Թափաջիկ Ն. Թափաջիկ Վ. Թեզիգան (Թևըգան) Թեխաջի Թիլ Թիլ Թլանցիկ (Անձիտ) Թուրլի Իչմե ԽԱՐԲԵՐԴ Խաջար Խըրաճ (Խրաճքյոյ) Խոխ Ն. Խոխ Մ. ԽՈՅԼՈՒ…

ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԽԱՐԲԵՐԴԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբութահար Ադաֆ Ադեր Ալամիշիկ Ալաջա Ախոտի ԱԿՆ Ակչեխանա ԱՂԻՆ (ԱՂԸՆ) Ամարիճի Այվոս Անջրդի Աշոտկա Աշվան Աշունքար Ավրիշի ԱՐԱԲԿԻՐ Արաբուշաղի Արալու Արակա Արգովան (Արգուվան) Արփավուտ (Առնաուտ) Բագլան Բագուսի Բազմաշեն Բազմաշեն Բաինդիր Բաղնիք Բաղնիք Բարաձոր Բարվան Բելխան Բեյմարա Բոստանլիկ Բոստանջիկ Գելերջիքյոյ Գելմենի Գեղվանք Գյոքթաշ   Գոլ Գուդակ Դաարքյոյ Դանիզլու Դատեմ Դիշիդի Դիշտիրիկ Դումանլի Եմիսլի (Եմիշլի)…

ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱԼԱԹԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագփունար ԱԴԻԱՄԱՆ (ՀՅՈՒՍՆԻ-ՄԱՆՍՈՒՐ) Ազազի Ալալար Ալթունթաշ Ալիշար Ալիշեն Ալլամի Ախտիքեն Ակն Աղջիլար Այազլի Այմալի Անջուս Անսուր Առնաուտքյոյ Ատաֆի Արդաղա Արղա Արղա (Արքա) Արտան Բաինդիր Բալաբան Բալբալո Բալկար  Բահրի Բայալ Բայդալի Բաշփունար Բարդախչի Բարի Բեզյուք Բելվերեն Բեխիկ ԲԵՀԵՍՆԻ Բեհրե Բեյբոստան Բերբեմդեր Բերդիսու Բիբո Բիզման Բիրիկ Բյութան Բոյուքբաղ Բուլամքյոյլար Բուրխանեդին Բուրջ Բուրունչայ Գեդիքլի (Գետիկ) Գելուլ…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբաս Աբդուռահման Աբուզեթ Վ. ԱԼԱՇԿԵՐՏ (ԱԼԱՇԱ, ՎԱՇԱՐՇԱԿԵՐՏ, ԹՈՓՐԱԿԿԱԼԵ) Ալիկոր Ալխիզ Ալումլի Ախտա Ախտա Ն. Ահմեդբեկ (Թուրքմեններ) Աղադեվե Ն. Աղադեվե Վ. Աղդաշ Ամատ Ամխոր Աշխալե Ասանան Ասմար Ավդե Ավդի Ավեմասի Ավեշար Ավթանա Արաբալի Արծափ Արուճ Բաբխան Բազիրգան Բաթմիշ ԲԱՅԱԶԵՏ (ԴԱՐՈՒՅՆՔ) Բաշվան Բաշքենդ Բարաքյաթ Բլիգան Ն. Բլիգան Վ. Բյուրապատ Բոտի Ն. Բոտի Վ. Բորջիմասուր Բորջոկ…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբաս Աբդուռահման Աբուզեթ   ԱԼԱՇԿԵՐՏ    (ԹՈՓՐԱԿԿԱԼԵ) Ալիկուլախ Ախտա Ախտա Ն. Ամատ Ամխոր Աշխալե Ասմար Ավբազակ  Արաբալի Արծափ Բաբիա ԲԱՅԱԶԵՏ Բանե Բյուրապատ Բոլուքբաշի Բոտի Վ. (Բոթիգեղ) Բորջիմասուր Բորջոկ Բուռնուբուլաղ Գեդիկ Գյանդար Գյավերա Գոմիկ Գոմիկ Գոմիկ Գորան Գումլուպուճախ Դահար Դանակարան     (Դանագիրան)  Դաշլիչայ  Դավո Դավուդ Դարակ Դարափի Վ. Դարկոթ Դերիկ Դերիկ ԴԻԱԴԻՆ Դիդամ Դոդո ԴՈՒԹԱՂ Դուռնագյոլ Դուրմալի…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՐԶՆԿԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագրակ Աթմա Ալամելի Ալիքիլիսա Ախոռճուղ Ահմեդիե Աղջաքենդ Ամուսա Աշիրե Աշուտ (Աշոտ) Աջուլի Ավագ-Վանք Ավշեն Արմտան Մ. Արմտան Փ. Աուս Բագառիճ Մ. Բագառիճ Փ. Բալանսոն Բաղդաչոր             (Պղտորջուր) Բաղիկ Բանիկ Բաշկալեջիկ Բաշքյոյ Բաստաշ ԲՈԼՈՄՈՐԻ        (ԲՈԼՈՄԵՌ) Բոյալի Գերան Գերսոնուտ Գյուզուջիկ Գյունելլիքյոյ Գոմեր   Դաղբեկ Եմելջուկ Ենիքյոյ ԵՐԶՆԿԱ Եքեջիկ Զաքարի Զիմակ (Ծմակ) Զմառա Էլխան Էսէսի Էրկան…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՐԶՆԿԱՅԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ալաջա Ախոռճուղ Աղջակենդ Ապկա Առանս Բանիկ Բաշքյոյ Բզվան Բթառիճ Բուլանըխ-Մեզրե Գերթաղ Գյուլլիջե Գոմիկ Գունգա Գուրիկյան Դերեքյոյ Երանոս ԵՐԶՆԿԱ                          (Երիզա, Երզինջան) Էսէսի Էրկան (Երկան) Թի Թիլեկ Խախ Խան Խանդերե Խելեր Խնձոր Խնձորեկ Խոզնսի Ծաթգեղ Ծաթեր Կամարիկ Կամարիկ Կամուրջ-գլուխ Կարաթաշ Կարմիր Կելարիչ (Գեղառիճ) Կելենցիկ Հայրապետի Հոռոմագարակ Հոռոմոց Ձորբերան (Սուփերան)   Ղարատիկին Ղարաքիլիսա Ղոլչեքենի-Փալանղա Ճանճիկե Ճիմին…