Թուրքիոյ քաղաքներ

Ս․ Թադէոս Առաքեալի ու Ս․ Սանդուխտ Կոյսի տօնակատարութիւն Ռումէլի Հիսարի բարձունքին

Ս. Թադէոս Առաքեալի եւ Ս. Սանդուխտ Կոյսի տօնը հանդիսաւորար արողութիւններով նշուեցաւ Ռումէլիհիսարի Ս. Սանդուխտ Եկեղեցւոյ մէջ, 30 յուլիս 2022, Շաբաթ առաւօտ, նախագահութեամբ՝ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր։ Արարողութեան մասնակցեցան՝ Հոգշ. Տ. Շնորհք Աբղ. Տօնիկեան, Գաւազանակիր՝ Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան, Արժ. Տ. Ներսէս Քհնյ. Այվազեան եւ Արժ. Տ. ՆաթանՔհնյ. Արապեան։ Արարողութեան մասնակցելու համար Պոլսոյ տարբեր…

Համայնքային ընտրութիւնները լուրջ մարտահրաւէր կը դառնայ

Համայնքա­յին հաս­տա­տու­թիւննե­րու վար­չութիւննե­րու ընտրու­թեան խնդի­րը կը շա­րու­նա­կէ հա­մայնքա­յին օրա­կար­գի գլխա­ւոր նիւ­թը մնա­լու։ Մօտ 9 տա­րուայ ու­շա­ցու­մէ մը ետք հրա­պարա­կուած նոր կա­նոնագ­րութիւ­նը զա­նազան դժո­ւարու­թիւններ կը ներ­կա­յաց­նէ հայ հա­սարա­կու­թեան դի­մաց։ Նոր կա­նոնա­գիրը ներ­կա­յաց­նե­լու հանգրուանին կա­ռավա­րու­թեան շրջա­նակ­նե­րը յայտնած էին թէ նկա­տի ու­նե­ցած են Ազ­գա­յին Ժո­ղովի պատ­գա­մաւոր­նե­րու ընտրու­թեան սկզբունքը։ Այդ սկզբունքի վրայ ճշդած են երեք ընտրա­տարածքներ։ Նաեւ պար­տադրած են…

Ամենապատիւ Սրբազան Պատրիարք Հօր խոսքը ի մասին Համայնքային հաստատութեանց ընտրութեանց

Համայնքային Հիմնարկներու (վաքըֆ) Ընտրութեան Կանոնագրութիւնը հրապարակուեցաւ 18 Յունիս 2022ին։ Այս հրապարակումէն յետոյ շուրջ վեց շաբաթ անցած ըլլալով կ՚ուզեմ ընդգծել, թէայլեւս այս ուղղութեամբ շօշափելի քայլեր առնելու հարկադրանքին հետ դէմ յանդիման կըգտնուինք։  Այլ համայնքներու վարչային դէմքեր կանոնագրութեան կարգ մը գործնական կէտերու մասինլուսաբանուելու համար պատկան պաշտօնատարներու հետ շփումներ ունեցան, ներկայացնելովիրենց հարցերն ու հարցումները։ Այս շփումներէն յետոյ Վաքըֆներու Ընդհանուր Տնօրէնութեանկողմէ եղած յայտարարութիւններով հետեւեալ պայմանները յստակացած են.  Ա. Ընտրութեան սահմաններու համար որոշուած է երեք շրջան։ Այդ շրջաններու որեւէ մէկուն մէջընտրելի եւ կամ քուէարկող ներկայացողներու համար հարկեցուցիչ պայման է, որ անոնք տուեալշրջանէն ներս բնակողներ ըլլան նուազագոյն վեցամսեայ ժամանակաւ։ Ըստ ներկայկանոնագրութեան, երեւոյթը այն է, թէ կարելիութիւն չկայ որ որեւէ հիմնարկի մը վարչութեանընտրութիւնը կատարուի նահանգային ընդհանուր սահմաններու մէջ։ Միւս կողմէ ընտրելիթեկնածուներ որոնք եւս ենթակայ են շրջանային սահմանափակման, իրենց շրջաններէն դուրսհիմնարկի մը վարչութեան թեկնածու ներկայանալը անկարելի է, եթէ յատուկ արտօնութիւն չտրուի։ Այս պարագային կարգ մը հիմնարկներ կը փափաքին իրենց իրաւականպատճառաբանութիւնները ներկայացնելով գրաւոր դիմում կատարել որպէսզի իրենցընտրութիւնները կատարուին նահանգային ընդհանուր սահմաններուն մէջ։ Յամենայն դէպս անոնքորպէս առաջնահերթ քայլ, պէտք է ընտրութեան որոշումը կայացնեն։ Բ. Շրջանային սահմաններու մէջ կարելի է Հասարակաց Ընտրողական Կարգադիր յանձնախումբերկազմել։ Այսպէսով կարելի կ՚ըլլայ ապահովել աւելի մեծ թիւով մասնակցութեամբ եւ թափանցիկընտրութեանց կատարումը։ Շրջանային Ընտրողական Յանձնախումբերու այժմէն կազմուած ըլլալըուրախալի պարագայ մըն է։ ԷՐՎԱՊի երդիքին տակ շրջանային ընտրողական յանձնախումբերուհամակարգեալ աշխատութիւնը ապահովելով, այս գործընթացքները պէտք է կեանքի կոչուին, հասարակաց սկզբունքներով եւ զօրակցութեամբ գործնական հարցերը լուծելով։ Ընտրութիւններու կանոնաւոր եւ որեւէ տարակուսանքէ հեռու կատարումը, կապուած էհիմնարկներու վարչութեանց, հասարակաց շրջանային ընտրողական յանձնախումբերու միջեւհաստատելի առողջ յարաբերութեանց։ Այս մէկը անզանցառելի կենսական պարագայ մըն է։ Այնհիմնարկներու վարչութիւնները, որոնք կը մերժեն հասարակաց ընտրողական յանձնախումբերուհետ գործակցիլ, բնականաբար կը մատնուին կասկածելի դիրքի։ Գ. Քուէարկողներու շրջանային հասարակաց ցանկերը պէտք է պատրաստուին եւ իւրաքանչիւրհիմնարկի վարչութիւն Վաքըֆներու Տնօրէնութեանց ներկայացնէ այս հասարակաց ցանկը որպէսիր ընտրողներու ցանկը։ Այս ցանկերու կանոնաւոր եւ առողջ հիմերու վրայ պատրաստութեանհամար, վարչութիւնները պէտք է զօրաշարժի ենթարկել։  Որպէսզի բարձր թիւով մասնակցութեամբ ընտրութիւն մը կատարուի, պարտինք համայնքայինզգայնութիւնը զօրացնել։ Որպէս Ձեր Պատրիարքը, կանխաւ կը շեշտեմ, թէ հանրային կարծիքինկատառման պիտի յանձնեմ այն վարիչները, որոնք կը փորձեն սահմանափակել, բարձր թիւովքուէարկողներու մասնակցութեամբ կատարելի ընտրութեան հաւանականութիւնը։ Կը տեսնենք, թէ ընտրութեան գործընթացը մեր համայնքային կեանքէն ներս աշխուժութիւն մըյառաջացուցած է։ Կը յուսամ, որ պիտի իրականանայ ընտրութիւն մը, գիտակցելով անոր ունեցածկենսական դերին, նաեւ համայնքի բոլոր շրջանակները ներառնելով այս գործընթացին, իմասնաւորի օգտագործելով երիտասարդներու եւ կանանց աշխուժութիւնը։ Աստուած մեզի օգնական ըլլայ։ + ՍԱՀԱԿ Բ. ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ 29 Յուլիս 2022, Գումգաբու  https://www.facebook.com/TRHayBad 

Գրական Ակումբի փորձը

Մեզ յղկող միջավայրի մասին (Գ) ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 12Սեպ­տեմբեր 1980-ի զի­նուո­րական յե­ղափո­խու­թիւնը շատ ծանր աւեր գոր­ծած էր երկրի ըն­­կե­­­րային կեան­­քի վրայ։ Ար­­գի­­­լուած էին քո­­լոր քա­­ղաքա­­կան կու­­սակցու­­թիւննե­­րը, աշ­­խա­­­տող­­նե­­­րու արհմիու­­թիւննե­­րը, հա­­սարա­­կական կազ­­մա­­­կեր­­պութիւննե­­րը եւ «միու­­թիւն» բա­­ռով ներ­­կա­­­յացող բո­­լոր կազ­­մա­­­կեր­­պութիւննե­­րը։ Պոլ­­սոյ հայ վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րու սա­­ներուն իրենց դպրո­­ցի անու­­նով կազ­­մած հա­­սարա­­կական կազ­­մա­­­կեր­­պութիւններն ալ կը կրէին միու­­թիւն կո­­չու­­մը։ Հե­­տեւա­­բար մօտ չորս տա­­րի ար­­գի­­­լուե­­ցաւ նաեւ անոնց աշ­­խա­­­տու­­թիւննե­­րը։ Այս…

Պատրիարք Հայրն ընդունեց Քամփ Արմէնի վերականգման յանձնախումբը

Ն.Ա.Տ. Սա­հակ Բ. Սրբա­զան Պատ­րիարք Հայ­րը, 7 Յու­լիս 2022, Հինգշաբ­թի, ժա­մը 16.00-ին ըն­դունեց Կե­տիկ­փա­շայի Հայ Աւե­տարա­նական Եկե­ղեց­ւոյ Հո­վիւ՝ Վե­րապա­տուե­լի Գրի­գոր Աղա­պալօղ­լուն, որուն կ՚ըն­կե­րանա­յին Հայ Առա­քելա­կան, Հայ Կա­թողի­կէ եւ Հայ Աւե­տարա­նական հա­մայնքնե­րու ան­դամնե­րէն բաղ­կա­ցեալ յանձնա­խումբի ան­դամներն ու Իրա­ւաբան Էօմէր Քան­թի­կը։ Այս յանձնա­խումբը կազ­մո­ւած էր Թուզլա­յի Քամփ Ար­մէ­նի վե­րականգման հա­մար աշ­խա­տանք տա­նելու առա­ջադ­րութեամբ։ Վե­րապա­տուե­լի Գրի­գոր Աղա­պալօղ­լու ներ­կա­յացուց…

«Քամփ Արմեն» մանկատունը վերանորոգվելու է և  նորովի ներկայանալու

Ստամբուլում հայ մանուկների համար հայրենի օջախ դարձած «Քամփ Արմեն» մանկատան վերանորոգման հիմքերը կդրվեն այս տարվա հոկտեմբեր ամսին։ Այս ճամբարում, որտեղ միաժամանակ կարող է 100 պատանի մնալ, ծրագրված է ստեղծել նաև մշակութային կենտրոն ու գրադարան։ Այդ մասին հայտնում է Akunq.net-ը՝ վկայակոչելով թուրքական «Քրոնոս» լրատվակայքում հրապարակված տեղեկությունը։ Աղբյուրի համաձայն՝ Ստամբուլում հայ մանուկների համար 1962 թ․ Թուզլայում կառուցված…

Խասգիւղի հրէից պատմական գերեզմանատան մէջ դէպք․ 5 անչափահաս ձերբակալուեցաւ

Խասգիւղի հրէից գերեզմանատան դէմ երէկ մտահոգիչ յարձակում մը գործուեցաւ։ Դէպքին հետեւանքով պատմական գերեզմանատունէն ներս 81 շիրիմ կոտրուեցաւ։ Գերեզմանատան պաշտօնեաները երէկ առաւօտ անդրադարձան կացութեան եւ իսկոյն զգուշացուցին խախամապետարանը։ Ոստիկանութիւնը տեղւոյն վրայ քննութիւն կատարեց եւ շիրմաքարերէն մատի հետքեր առաւ։ Կէս գիշերին պատահած դէպքին հետեւանքով ձեռնարկուեցաւ հարցաքննութեան։ Արդարադատութեան նախարար Պեքիր Պոզտաղ տեղեկացուց, որ Իսթանպուլի Հանրապետական աւագ դատախազութիւնը ձեռնարկած…

Անկարայի Ուլուս թաղամասի հայկական գերեզմանոցի վրա նախատեսվող շինարարության թույլտվությունը չեղարկվել է թուրքական դատարանի կողմից

Թուրքիայի ճարտարապետների պալատի Անկարայի մասնաճյուղը դատարան էր դիմել Անկարայի Ուլուս թաղամասում հայ կաթոլիկ գերեզմանոցի վրա նախատեսվող շինարարությունը կասեցնելու նպատակով։ Ճարտարապետների պալատից ստացված տեղեկության համաձայն՝ դատարանը բավարարել է այդ հայցը և չեղարկել շինարարության թույլտվությունը։ Այդ մասին, Akunq.net-ի փոխանցմամբ, հաղորդում է Կ․Պոլսի հայկական «Ակօս» շաբաթաթերթի թուրքալեզու կայքէջը։ Ըստ աղբյուրի հաղորդման՝ դատարանի վճիռը մեկնաբանած Ճարտարապետների պալատի Անկարայի մասնաճյուղի…

Արարողութեանց ընթացքին թրքերէնի գործածութեան մասին

Քրիստոս, իր յարութենէն վերջ աշակերտներուն յանձնեց Աւետարան քարոզելու առաքելութիւնը, ըսելով. «գացէ՛ք բոլոր ազգերը աշակերտեցէք, մկրտեցէ՛ք զանոնք յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. սորվեցուցէք անոնց որ այն բոլոր բաները պահեն՝ ինչ որ ես ձեզի պատուիրեցի։ Ահա ամէն օր ես ձեզի հետ եմ, մինչեւ աշխարհիս վերջը» (Մատթէոս, 28.19-20)։ Պէտք է յիշել, որ վեղարաւոր եկեղեցականութեան թիւը երբ…

Էրդողանի հետ կապ ունեցող ընկերությունը 1.4 մլն դոլարի պայմանագիր է կնքել Սուրբ Սոֆյայի «վերանորոգման» համար

Թուրքական ճարտարապետական ընկերությունը, որն առնչություն ունի երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, ընդգրկված է երեք ընկերության շարքում, որոնք 23 մլն լիրայի (1,4 մլն դոլար) պայմանագիր են կնքել Ստամբուլի Սուրբ Սոֆյայի տաճարի «վերանորոգման» համար, հայտնում է BirGün թերթը: Թերթի տվյալներով՝ պայամանագիրը կնքվել է Hassa Architecture ընկերության հետ, որի սեփականատերը հայտնի է Էրդողանի հետ իր կապերով, ինչպես…