Maraş

Maraş Sancağı, Germanik, Germanika, Kahramanmaraş, Maraş, Maraş ülkesi, Maraş Sancağı. Kilikya’nın Adana Vilayeti’nde bulunan sancak. Yeni (1880 yılı sonrasında) idari bölünme sonucunda Halep Vilayeti bünyesine dâhil edilmiştir. Merkezi, Maraş şehri olmuştur. Sınırları, güneyde Halep, doğuda Kharberd (Harput), kuzeyde Sivas’ın eyaletleri, batıda Adana kazasına uzanmaktadır. 552 köylü 5 kazadan oluşmaktadır. Maraş, Zeytun, Albistan (Elbistan), Antrun (Anderun) ve Bazarcak (Pazarcık) Maraş sancağının kazalarıydı.

X. yüzyıl sonlarında, 50000’i Ermeni, kalanı ise Türk Kürt ve Araplardan oluşan 178000 nüfusa sahipti.

XX. yüzyıl başında sahip olduğu 18105 Km2 alanının 105100 hektarı tarım arazisi, 45000 hektarı ise ormanlık alandan oluşmaktaydı. Sancağın büyük bir kısmı dağlıktı. Sulak, nehirler açısından zengin olup, başlıca akarsuyu Cahan (Cihan, Piramos) Nehriydi.

Halk buğday, pamuk, pirinç, tütün, susam ekimi ve bağcılık-üzümcülükle uğraşmaktaydı. Yarı-göçebe hayvancılık için uygun tabii yem sağlayan geniş otlaklara sahip olmuştur. Halkın bir kısmı zanaatlarla uğraşmaktaydı (marangozluk, çömlekçilik, semercilik). Demir, pembe ve siyah mermer yatakları vardı. Zeytun, Albistan ve Maraş’ın maden suları ünlüydü.

Antik Kommagene ve daha sonraki dönemlerdeki Yepratatsvots (Fırat) ülkesi alanına denk düşmektedir. Üçüncü Hayk’ın bir kısmını oluşturmaktadır. Tehcire kadar bu bölgede yaşayan 38000 Ermeni’den, tehcirden sonra kalan 10000’i daha sonraki çatışmalarda öldürülmüş, kurtulanlar yurtlarını terk etmişlerdir.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *