Kutsal Salı

Kıdemli Peder Krikor Damadyan

Kutsal Hafta’nın bu gününde de Kutsal Kitap okumalarıyla Krisdos’un adımlarını takip ediyoruz. Kutsal Pazartesi gününde belirttiğimiz üzere Kutsal Salı gününde de Arevakal törenleri yapılmaz ve Surp Badarak sunulmaz. Kilisemiz takvimine göre her yıl  7 Nisan tarihinde kutlanan Müjde Yortusu Kutsal Salı gününe  rastlaması durumunda istisnai olarak Surp Badarak sunulur.

Kutsal Salı gününde insan ırkının kötüye meyletmiş olması ve buna bağlı olarak da tufanla yok olması ve Nuh ile insan için yeni bir başlangıç olmasını hatırlıyoruz. Kutsal Salı gününde Mesih’le birlikte, Nuh’un gemisinin benzerliğinde, kilise gemisi sayesinde günah tufanından kurtulmuş insanlık için yeni bir dönemin başlangıcını hatırlıyoruz. Kiliseyi kurtarıcı bir gemi kabul ederek iman edenlerin kurtuluş lütfuna erişeceğine inanıyoruz.

Sabah dualarında okunan İncil bölümleri her zaman olduğu gibi önemli dersler içerir.

A. Sezar’ın Hakkı Sezar’a (Markos, 12:13-17)

Bu bölümde Krisdos’u tuzağa düşürmek amacıyla sorulan bir soruyu ve Krisdos’un buna verdiği cevabı  okuyoruz. Soru Sezar’a vergi vermenin Kutsal Yasa’ya göre uygun olup olmadığı hakkındaydı. Krisdos’un verdiği cevap doğrultusunda dünyaya, yöneticilere karşı yapmakla yükümlü olduğumuz görevler yanında, Tanrı’ya ait olan görevlerimizi de yerine getirmemizin gerekliliği vurgulanmakta: “Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin”.

B. Dirilişle İlgili Soru (Markos, 12:18-27)

Bu bölümde ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler’in bir sorusu söz konusudur.  Buna Krisdos, ” İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir, göklerdeki melekler gibidirler” dedikten sonra İsrailoğulları’nın ataları olan olan İbrahim’in, İshak’ın  ve Yakup’un ölmüş oldukları halde diri olduklarını Eski Ahit’ten alınan bir sözle hatırlattı.

C. En Büyük Buyruk (Markos 12:28-34)

Bu bölümde “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” sorusuna Krisdos’un cevabını okuyoruz. Krisdos, cevap olarak  “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ .”

32 Din bilgini İsa’ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi.

D. Mesih Kimin Oğlu? (Markos, 12:35-37)

Bu bölümde Krisdos din bilginlerine ve yazıcılara bir soruyla hitap eder. Soru Mesih’in kimin oğlu olduğu hakkındaydı. Bu bölümde Mesih’in Davut’un oğlu olamayacağını Mezmurlar Kitab’ndan bir ayetle gösterilmişti.

Markos İncili’nin ilk ayetinde yazılı olan “Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili Müjde’nin başlangıcı” sözü bu sorunun cevabıdır.

E. İsa İkiyüzlü Din Bilginlerini Kınıyor (Markos, 12:38-40

Bu bölümde ikiyüzlü din adamlarını kınamakta. Onların örneğin bardağın dışını yıkadıkları halde içini kirli bıraktıklarını; yeni bina edilmiş kabirlere benzediklerini; dışardan göze güzel göründükleri halde içlerinin kirliliklerle, kokuşmuşlukla dolu olduklarını; ağır şartlarla insanların yaşamlarını dayanılmaz hale getirdikleri halde, yüklerini hafifletmek üzere parmaklarını oynatmadıklarını; saflarına bir kişiyi kazanmak üzere diyar diyar gezdiklerini, o bir kişiyi kazandıkları zaman kendilerinden daha fazla cehennemlik hale getirdiklerini söyledi.

F. Dul Kadının Bağışı (Markos, 12:41-44)

Krisdos, fakir ve dul kadının tapınak bağış kutusuna attığı çok küçük değerdeki bağışı takdir etti ve varlıklarının fazlasından bağışta bulunan zenginler karşısında bu dul kadının yoksulluğuna karşın, varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa, tümünü verdiğini, dolayısıyla hepsinden çok verdiği belirtildi.

Bu bölümden Tanrı’nın görkemi için elimizden geleni esirgemememizi; büyük, küçük demeden elimizden geleni sevgiyle ve imanla Tanrı’nın huzuruna getirmemizi öğreniyoruz.

İkindi dualarında Eski Ahit’ten Yaratılış Kitabı’nın (6:9-9:17) bölümünde Nuh ve tufan ile ilgili bölüm okunur.  Ayrıca Süleyman’ın Özdeyişleri (9:1-10:6) ve Yeşaya Peygamber’den (40:9-17) bölümleri okuma bölümü olarak önerilmiştir.

İkindi dualarının sonunda Matta İncil’inden (24:1-26:2) bölümü  okunur. Aşağıda belirlenen başlıklara göre konular belirlenmiştir.

A. Sonun Belirtileri (Matta, 24:1-35)

Bu bölünde Krisdos Zeytin Dağında öğrencilerine hitap ederek Kudüs’ü bekleyen büyük felaket, ve felaket sonunda Tapınağın yıkılmadık, taş taş üzerinde kalacak bir köşesinin olmayacağını bildirdi. Ayrıca dünyayı bekleyen kıyamet günü belirtileri hakkında konuştu. Sözünün daima kalacağını “Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır” sözleriyle açıkladı.

B. Bilinmeyen Gün ve Saat (Matta, 24:36-51)

Krisdos, yukarıda belirtilen kıyamet günü hakkında açıklık getirerek, bu günün gerçekleşme zamanının sadece Göklerdeki Baba’nın bildiğini söyledi.  Hırsızın gece vakti ne zaman geleceğinin bilinmediği, bilinmesi durumunda ev sahibinin bekçilik yaparak evinin duvarının delinmesine izin vermeyeceğini belirterek;  Krisdos’un ikinci gelişine her zaman hazır olmamızı öğretti.

C. On Kız Benzetmesi (Matta, 25:1-13)

Hisus bu benzetmeyle akıllı olmamızı ve yedeğimizde her zaman yağ bulundurulmasının gerekli olduğunu vurgulamakta. Bu benzetmede göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan beşi akıllı beşi akılsız on kıza benzetildi. Akıllıların yedeklerine aldıkları yağ, güvey gecikince yararlı oldu ve karanlıkta kalmadılar. Akılsızlar ise diğerlerinin yağlarından yararlanmak istediler fakat bu istekleri geri çevrildi. Yağ almaya giderlerken güvey geldi ve kapılar kapandı. Akılsızlar kapı dışında kaldı.

D. Emanet Para Benzetmesi (Matta, 25:14-30)

Krisdos, bu benzetmeyle Tanrı’nın hepimizi belli ölçüde  lütuflarla bezediğini, ve bu lütufları Tanrı’nın görkemi için kullanmamızın gereğini öğretiyor.

E. Yargı Günü (Matta, 25:31-46)

Bu bölümde sadece kendimiz için değil, bize ihtiyacı olanlar için çalışmamızın gereği vurgulanmakta. Yapılan yardımların boşa gitmeyeceği, aksine Tanrı’yı hoşnut kılacak bu olumlu davranışların Tanrı’ya yapılmış sayılacağı öğretilmekte. Tabii bunun aksi de geçerli. Yani ihtiyacı olan bir kimseye yardım edebilecek bir durumdayken bundan kaçınanların bu yardımları Tanrı’ya yapmamış sayılacağı belirtilmekte.

https://www.facebook.com/krikor.damadyan/posts/2921265118108670

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *