Հարցազրոյց՝ արաբներու 1915-ի մասին

ԵԴՈՒԱՐԴ ՏԱՆՁԻԿԵԱՆ

Ե.Տ.- Գի­­տենք որ ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան կա­­րեւոր մէկ մա­­սը իրա­­կանա­­ցած է արա­­բական եր­­կիրնե­­րու մէջ։ Սա­­կայն նիւ­­թի այս երե­­սակը բա­­ւակա­­նին չէ ու­­սումնա­­սիրո­­ւած։ Դուն ո՞ր հե­­տաքրքրու­­թիւնով այս նիւ­­թը մշա­­կեցիր։

Է.Տ.- 2015-ին երբ «Ակօս» կ՚աշ­­խա­­­տէի, հան­­դի­­­պած էի Ֆայզ Ալ Խու­­սէ­­­յինի ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան մա­­սին մէկ ու­­սումնա­­սիրու­­թեան։ Ար­­դեօք ին­­չո՞ւ նման գիրք մը գրած էր։ Ան կը պատ­­մէր արա­­բական երկրի մէջ ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան գոր­­ծադրման դրո­­ւագ­­նե­­­րը։

Իսկ այդ բո­­լորը ի՞նչ ազ­­դե­­­ցու­­թիւն ու­­նե­­­ցած էին Մի­­ջին Արե­­ւել­­քի ներ­­կայ կա­­ռուցման վրայ։ Կա­­րեւոր էր այս հար­­ցումը եւ նման հե­­տազօ­­տու­­թիւնը պի­­տի զար­­գացնէր ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան մա­­սին մեր ըն­­կա­­­լումնե­­րը։ այս հա­­մոզու­­մով լծուեցայ սոյն աշ­­խա­­­տան­­քին։

Ե.Տ.-Ընդհա­­նուր հա­­մոզում մը կը տի­­րէ թէ արաբ­­ներ Օս­­մա­­­նեան Կայսրու­­թեան դէմ ազա­­տագրման պայ­­քար մղե­­լով հա­­յոց հան­­դէպ ալ բա­­րեացա­­կամ գտնո­­ւած են։ Նախ որ­­քա­­­նո՞վ ճիշդ է այս ըն­­կա­­­լու­­մը եւ ապա որ­­քա՞ն ճիշդ է արաբ­­ներ ընդհան­­րա­­­ցու­­մով կար­­ծես հա­­մահունչ վա­­րուող խմբա­­կի մը մա­­սին խօ­­սիլ։

Է.Տ.- Իրա­­կանու­­թեան մէջ բա­­ւական վի­­ճելի է այս հաս­­տա­­­տու­­մը։ Այդ տա­­րինե­­րուն սխալ պի­­տի ըլ­­լայ արաբ­­ներ ընդհա­­նուր եզ­­րը գոր­­ծա­­­ծել։ Ճիշդ է որ Սու­­րիոյ, Լի­­բանա­­նի եւ Եգիպ­­տո­­­սի մէջ իրար­­մէ ան­­կախ բա­­րեփոխ­­ման շար­­ժումներ կը նկա­­տուին։ Միւս կող­­մէ Առա­­ջին Աշ­­խարհա­­մար­­տի ապստամ­­բութիւննե­­րով բարձրա­­ցող ան­­ջա­­­տողա­­կան Հա­­շիմի հո­­սան­­քը կայ, որը կը գլխա­­ւորէ Մեք­­քէ­­­յի կա­­ռավա­­րիչ Հիւ­­սէ­­­յինը։ Բայց միւս կող­­մէ, ինչպէս նշուած է նաեւ գիր­­քին մէջ, յատ­­կա­­­պէս Սու­­րիոյ տա­­րած­­քին իթ­­թի­­­հատա­­կան­­նե­­­րու գերակշռու­­թեան տակ գոր­­ծող օս­­մա­­­նեանա­­մէտ հո­­սանքներ ալ կան։ Մնաց որ արա­­բական երկրի անա­­պատեան ներքնա­­մասե­­րուն կի­­սաբ­­նակ կամ քոչ­­ւոր պա­­տաւի ցե­­ղախումբե­­րու քա­­ղաքա­­կան նա­­խապա­­տուու­­թիւններն ալ յա­­րափո­­փոխ են։ Անոնցմէ մէկ մա­­սը հա­­շիմի­­ներու նման հայոց զօ­­րավիգ կանգնե­­լու ըն­­թացքի մէջ էին, բայց նաեւ գի­­տենք որ մէկ մասն ալ աշ­­խուժօ­­րէն մաս­­նակցած են հա­­յոց ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան։ Ար­­դէն գիր­­քին բո­­վան­­դա­­­կու­­թիւնը հիւ­­սո­­­ւած է այս հա­­կասու­­թիւննե­­րու վրայ։

Ե.Տ.- Նիւ­­թը ու­­նի նաեւ քա­­րոզ­­չա­­­կան բնոյթ։ Հա­­յոց ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թիւնը իրենք ալ Օս­­մա­­­նեան գա­­ղու­­թա­­­տիրու­­թեան դէմ պայ­­քա­­­րող որոշ արաբ­­նե­­­րու հա­­մար քա­­րոզ­­չութեան բնոյթ ու­­նի։ Կը տես­­նենք թէ խնդրին քա­­րոզ­­չութեան հե­­ռան­­կա­­­րով մեր­­ձե­­­ցող­­նե­­­րը կ՚ան­­տե­­­սեն նաեւ արաբ­­նե­­­րու ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան մաս­­նակցե­­լու երե­­ւոյթնե­­րը։

Է.Տ.-Իրա­­կանու­­թեան մէջ Մի­­ջին Արե­­ւել­­քի ձե­­ւաւոր­­ման ազ­­դակնե­­րէն մէկն ալ ճիշդ ալ քա­­րոզ­­չա­­­կան բնոյ­­թի այս պատ­­գամներն են։ Ֆայզ Ալ Խու­­սէ­­­յինիի գիր­­քը քիչ մըն ալ Օս­­մա­­­նեան վար­­չա­­­կար­­գի դէմ գրի առ­­նո­­­ւած է։ Ան­­գի­­­լա գնա­­հատած է այդ բո­­վան­­դա­­­կու­­թիւնը եւ իբ­­րեւ քա­­րոզ­­չութեան գոր­­ծիք իս­­կոյն թարգմա­­նած է անգլե­­րէնի եւ այլ արեւմտեան լե­­զու­­նե­­­րու։ Չէ որ ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թիւնը արեւմտեան աշ­­խարհի հա­­մար ալ թէ լուրջ ճգնա­­ժամ մըն է եւ թէ Գեր­­մա­­­նեան ու Օս­­մա­­­նեան Կայսրու­­թիւնը մե­­ղադ­­րե­­­լու հա­­մար առիթ մը։ Հա­­շիմի շար­­ժումն ալ կ՚ու­­զէ օգ­­տուի այս շար­­ժումէն, քա­­նի որ գեր­­տէ­­­րու­­թիւննե­­րու դի­­մաց կ՚ու­­զեն ներ­­կա­­­յանալ ու­­ղիղ իս­­լա­­­մի պաշտպան­­ներ ըլ­­լա­­­լով։

Միւս կող­­մէ արաբ յե­­ղափո­­խական­­նե­­­րու մօտ հա­­յոց դէմ գոր­­ծադրո­­ւած բռնու­­թիւննե­­րու հան­­դէպ սար­­սափ մը կը տի­­րէ։ Հա­­մոզո­­ւած եմ որ հա­­յոց դէմ կա­­տարո­­ւածը իրենց հա­­մար ալ կրնայ գոր­­ծադրուիլ։ Նո­­րա Արի­­սեանի գիր­­քին մէջ տե­­ղադ­­րո­­­ւած յօ­­դուա­­ծը այս մա­­սին շա­­հեկան վկա­­յու­­թիւններ կը ներ­­կա­­­յաց­­նէ։ Հա­­լիլ Ճիպ­­րան կամ Էմիր Ֆայ­­սա­­­լի նման կա­­րեւոր անուննե­­րու կող­­քին անուննե­­րը յի­­շած բազ­­մա­­­թիւ մտա­­ւորա­­կան­­ներ այդ սար­­սա­­­փը յստա­­կօրէն կը յայտնեն։ Իրո­­ղու­­թիւն է նաեւ թէ անոնց այդ գրա­­ռումնե­­րուն մէջ կո­­տորած­­նե­­­րուն մաս­­նակցող արաբ­­նե­­­րու մա­­սին որե­­ւէ նշու­­մի չենք հան­­դի­­­պիր։

Ե.Տ.- Հե­­տաքրքրա­­կան յօ­­դուած­­նե­­­րէն մէկն ալ Նա­­րինէ Մար­­գա­­­րեանի ստո­­րագ­­րութիւ­­նը կը կրէ։ Ան նիւթ ու­­նե­­­նալով Էմիր Ֆայ­­սալ Պին­­հուսէյ­­նի հա­­յան­­պաստ քա­­ղաքա­­կանու­­թիւնը, կ՚ընդգծէ նաեւ 1919 թո­­ւին Հա­­լէպի մէջ կա­­յացած հայ­­կա­­­կան կո­­տորած­­նե­­­րուն։ Էմիր Ֆայ­­սալ յստա­­կօրէն դիրք բռնած է այդ կո­­տորած­­նե­­­րու հան­­դէպ եւ ապա յան­­ցա­­­գործնե­­րը ծան­­րօ­­­րէն պատ­­ժած։ Ինչպէ՞ս կը գնա­­հատես այս պա­­տահած­­նե­­­րը։

Է.Տ.- Ինչպէս Մար­­գա­­­րեանն ալ կը մեկ­­նա­­­բանէ, Հա­­շիմի շար­­ժումը ի սկզբա­­նէ հա­­մակ­­րանք կը ցու­­ցա­­­բերէ հա­­յոց։ Շե­­րիֆ Հիւ­­սէ­­­յին ապստամ­­բութեան դի­­մելէ ետք մահ­­մե­­­տական­­նե­­­րուն կոչ կ՚ընէ հա­­յերը պաշտպա­­նելու հա­­մար։ Ֆայ­­սալ Մա­­յիս 1915-ին Իս­­թանպու­­լի մէջ ան­­ձամբ ակա­­նատես եղած էր հայ հա­­մայ­­քի առա­­ջատար դէմ­­քե­­­րուն ձեր­­բա­­­կալ­­ման ու տա­­րագ­­րութեան։ Երբ Դա­­մաս­­կո­­­սի մէջ արաբ մտա­­ւորա­­կան­­նե­­­րու ձեր­­բա­­­կալու­­մը կը լսէ, ան­­մի­­­ջապէս կը մտա­­բերէ հա­­յոց դէմ կա­­տարո­­ւած­­նե­­­րը։ Խնդի­­րը ու­­նի հա­­մաշ­­խարհա­­յին բնոյթ ալ։ Էմիր Ֆայ­­սալ պա­­տերազ­­մի աւար­­տին, 1919-ին Մի­­ջին Արե­­ւել­­քի սահ­­մա­­­նագծման աշ­­խա­­­տու­­թիւննե­­րուի հա­­մար կը մաս­­նակցի Փա­­րիզի հա­­մագու­­մա­­­րին։ Երբ օրա­­կար­­գի կու գայ իր վար­­չութեան տակ արա­­բական թա­­գաւո­­րու­­թեան մը հիմ­­նադրու­­թիւնը, առար­­կութիւններ կը հնչեն պնդե­­լով թէ այսքան բազ­­մաբնոյթ հա­­ւաքա­­կանու­­թիւն մը կա­­րելի չէ մահ­­մե­­­տական­­նե­­­րուն կող­­մէ ղե­­կավա­­րել։ Իրաւ ալ Էմիր Ֆայ­­սալ Սու­­րիոյ մէջ կը դի­­տուէր իբ­­րեւ օտա­­րական։ Ան ալ կը փոր­­ձէր սի­­րաշա­­հիլ հա­­յերը իբ­­րեւ ցե­­ղաս­­պա­­­նուած ժո­­ղովուրդի բա­­րեկամ։ Բայց այդ ծի­­րէն ներս 1919-ի Փետ­­րո­­­ւարին երբ Ֆայ­­սալ Փա­­րիզ էր, Հա­­լէպի մէջ կա­­տարած կո­­տորած­­նե­­­րը ծանր հա­­րուած մը եղան անոր իշ­­խա­­­նու­­թեան եւ հաս­­տա­­­տել ջա­­նացած ըն­­կե­­­րային հա­­մակար­­գին հա­­մար։ Այդ իսկ պատ­­ճա­­­ռաւ ալ ան­­մի­­­ջապէս փո­­խադար­­ձեց կա­­տարո­­ւածին եւ հե­­ղինակ­­ներն ալ խիս­­տօ­­­րէն պատ­­ժեց։ Այս քա­­ղաքա­­կանու­­թիւնը Հա­­լապէի հայ հա­­մայնքին թէեւ գո­­հացում տո­­ւաւ, բայց միւս կող­­մէ Ֆրան­­սա­­­յի Սու­­րիան գա­­ղու­­թացնե­­լու ռազ­­մա­­­վարու­­թեան ալ պատ­­ճառ դար­­ձաւ։

Ե.Տ.- Մի այլ հե­­տաքրքրա­­կան յօ­­դուած ալ Սա­­մուէլ Տոլ­­պիի ստո­­րագ­­րութիւ­­նը կը կրէ­­ր եւ կը վեր­­լուծէր աք­­սո­­­րեալ հա­­յերուն անա­­պատի ապ­­րումնե­­րը։

Է.Տ.- Խիստ շա­­հեկան էր Տոլ­­պիի յօ­­դուա­­ծը, քա­­նի որ ան բա­­ւակա­­նին իւ­­րա­­­յատուկ էր։ Ընդհան­­րա­­­պէս անա­­պատը կը դի­­տենք մա­­հի խոր­­հուրդին հետ զու­­գորդո­­ւած կեր­­պով, բայց Տոլ­­պի կ՚առար­­կէ այս մեր­­ձե­­­ցու­­մին, քա­­նի որ անա­­պատն ալ իր կար­­գին գո­­յատե­­ւելու հա­­մար նոր մի­­ջոց­­ներ կը ներ­­կա­­­յաց­­նէ։

Ե.Տ.- Գի­­տենք որ յե­­տեղեռ­­նեան շրջա­­նին արաբ­­նե­­­րու հետ ամուսնա­­նալու հար­­կադրո­­ւած բազ­­մա­­­թիւ կա­­նայք եղած են։ Ան­­նա Ալեք­­մա­­­նեանի յօ­­դուա­­ծը այս առու­­մով բա­­ւակա­­նին ցնցիչ է։ Հոն կը խօ­­սուի նաեւ պա­­տերազ­­մին յա­­ջոր­­դող տա­­րինե­­րուն բռնի կեր­­պով ամուսնա­­ցած այս կա­­նանց փրկե­­լու աշ­­խա­­­տու­­թիւննե­­րը։ Երե­­ւոյթ մը՝ որուն ամ­­բողջու­­թեամբ դժբախ­­տա­­­բար տե­­ղեակ չենք։

Է.Տ.- Ճիշդ է որ այս պատ­­մութեան բո­­լորո­­վին ծա­­նօթ չենք, որով­­հե­­­տեւ գոր­­ծընթա­­ցը շատ բարդ եղած է։ Անգլիացի­­ները եւ Հա­­շիմի շար­­ժումը թէեւ կը պնդեն որ Սու­­րիոյ եւ Իրա­­քի մէջ կը տի­­րապե­­տեն, այս պնդու­­մը իրա­­կանու­­թեան այդքան ալ չի հա­­մապա­­տաս­­խա­­­նէր։ Մա­­նաւանդ քոչ­­ւոր ցե­­ղախումբե­­րը կը դի­­մադ­­րեն իրենց կող­­մէ վար դրո­­ւած կի­­ներու եւ երա­­խանե­­րու վե­­րադար­­ձին։ Ալեք­­սա­­­նեան այս նիւ­­թը կը քննար­­կէ ոչ թէ քա­­ղաքա­­կան գոր­­ծիչնե­­րու մղած պայ­­քա­­­րին, այ ուղղա­­կի են­­թա­­­կանե­­րու տես­­լա­­­դաշ­­տէն։

Ե.Տ.-Վեր­­ջա­­­պէս կ՚ու­­զեմ իմա­­նալ թէ այս նիւ­­թի հետ առնչո­­ւած արա­­բերէն գրա­­կանու­­թիւնը ի՞նչ մա­­կար­­դա­­­կի է։

Է.Տ.- Իբ­­րեւ պա­­տումներ գրա­­կանու­­թեան մը մա­­սին խօ­­սիլ կա­­րելի է։ Մա­­նաւանդ այդ շրջա­­նի մտա­­ւորա­­կան­­նե­­­րու յու­­շագրու­­թիւննե­­րու մէջ յա­­ճախ կը նշուի ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան նիւ­­թը։ Բա­­ցի յու­­շագրու­­թիւննե­­րէ կան նաեւ արա­­բերէ­­նով շա­­րադ­­րո­­­ւած ու­­սումնա­­սիրու­­թիւններ թէ հայ եւ թէ արաբ հե­­ղինակ­­նե­­­րու ստո­­րագ­­րութիւննե­­րով։ Այդ ու­­սումնա­­սիրու­­թիւննե­­րու ընդհա­­նուր տրա­­մադ­­րութիւ­­նը արաբ­­նե­­­րու այդ յան­­ցա­­­գոր­­ծութեան մաս­­նի­­­կը դար­­ձած չըլ­­լա­­­լուն, ընդ հա­­կառա­­կը հա­­յերը խնա­­յելու ապա­­ցոյցներ ար­­տադրե­­լու վրայ հիմ­­նո­­­ւած է։

https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/28474/hartsazrvohts-arapnyeru-1915-i-masin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *