Ընդունեցէք իմ ջերմագին մաղթանքներս Ամանորի հին հայկական բացիկներով (Բ)

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

1920ի առա­­ջին օրը գրո­­ւած բա­­ցիկը կ՛ըսէ. «Սի­­րելիդ իմ Օր. Տի­­րու­­հի, Պար­­կեշտա­­սուն ման­­կա­­­մարդ սե­­ռիդ պա­­տիւ տանդ զարդ կո­­կոն մըն ես ցո­­ղազարդ մի՛ մի՛ շտա­­պէր ըլ­­լալ վարդ։ Նոր տար­­ւոյ մաղ­­թանքնե­­րով կը համ­­բուրեմ գրա­­ւիչ աչ­­քերդ։ Հաս­­ցէ՝ Շիշ­­լի Պէ­­յիւք-Տէ­­րէ ճատ­­տէ­­­սի, Նի­­կողո­­սեան Վար­­ժա­­­րան, Constantinople»։

Սեւ Ծո­­վու Օր­­տու քա­­ղաքէն մե­­զի հա­­սած բա­­ցիկի մէջ եղ­­բայրը կը գրէ իր քրոջ. «Սի­­րելի Քոյ­­րիկս, Նոր Տա­­րուան առ­­թիւ կը յայտնեմ […] եղ­­բայրա­­կան շնոր­­հա­­­ւորու­­թիւններս եւ կը մաղ­­թեմ որ գալ տա­­րի միասին տօ­­նենք այս ու­­րա­­­խալի օրե­­րը։ Կա­­րօտիւ եղ­­բայրդ Արամ Վ. Անդրէասեան։ Ստա­­ցող՝ Օր. Զո­­ւարթ Վ. Անդրէասեան։ Հաս­­ցէ՝ Օր­­տու։ 14/1/1924»։ Բա­­ցիկի դի­­մերե­­սին վրայ բարձրա­­քան­­դա­­­կուած են սի­­րուն տօ­­նածա­­ռի մը վրայ կա­­խուած եր­­կու ոս­­կե­­­գոյն զան­­գակներ։

«Սի­­րելի Մօ­­րաքոյր, Կա­­րօտա­­գին համ­­բոյրնե­­րով Ձեզ կը շնոր­­հա­­­ւօրէնք Նոր Տա­­րին եւ Սուրբ ծնունդը մաղ­­թե­­­լով եր­­կար եր­­ջա­­­նիկ, առող­­ջութիւն եւ յա­­ջողու­­թիւն, յար­­գա­­­նօք։ Սի­­րելի Մօ­­րաք­­րոջս, Կ. Պո­­լիս։ Ու­­ղարկող՝ Ան­­ժէլ Ադա­­մեան»։ Այս բա­­ցիկը գրո­­ւուած է 28 Դեկ­­տեմբեր 1927 թո­­ւակա­­նին Ֆի­­լիպէ (Փլով­­տիւ) քա­­ղաքի մէջ։ Այդ օրե­­րուն Ֆի­­լիպէն ու­­նէր 5881 հայ բնա­­կիչ (թուրքեր՝ 4700, յոյ­­ներ՝ 549, հրեաներ՝ 5600)։ Պուլկա­­րական հիւ­­րա­­­սէր այս քա­­ղաքը այ­­սօր «քոյր-քա­­ղաք» է Կիւմրիի հետ։

Տօ­­նական օրե­­րուն աշա­­կերտներն ալ բա­­րի սո­­վորու­­թիւնը ու­­նէին իրենց ու­­սուցիչ­­նե­­­րուն բա­­ցիկ մը ու­­ղարկե­­լու եւ անոնց մաղ­­թե­­­լու եր­­ջա­­­նիկ տա­­րի մը։ Ահա 1928-ին գրո­­ւած բա­­ցիկ մը, որ Ար­­ժանթի­­նէն ու­­ղարկո­­ւած է ու­­սուցչու­­հիի մը. «Նոր Տար­­ւոյ եւ Ս. Ծննդեան առի­­թով կը փու­­թամ յայտնել ան­­կեղծ մաղ­­թանքներս եւ ջեր­­մա­­­գին շնոր­­հա­­­ւորու­­թիւններս։ Երախ­­տա­­­պարտ աշա­­կեր­­տուհի­­նիդ Լո­­ւիզ Թէք­­նէեան, 5 Դեկտ. 1928, Պո­­ւէնոս-Այ­­րէս։ Ստա­­ցող՝ Հա­­մես­­տուհի Օր. Աշ­­խէն Ճէզ­­վէ­­­ճեան, Կէ­­տիկ-Փա­­շա, Կ. Պո­­լիս»։ Բա­­ցիկի դի­­մերե­­սը Պո­­ւէնոս Այ­­րէ­­­սի Կեդ­­րո­­­նական պար­­տէ­­­զի լու­­սանկարն է, ուր կը տես­­նո­­­ւի Ար­­ժանթի­­նը, Շի­­լէն եւ Բե­­րուն ազա­­տագ­­րող հրա­­մանա­­տար, ազա­­տագ­­րա­­­կան պայ­­քա­­­րի հե­­րոս Սան Մար­­թի­­­նի ձիաւոր ար­­ձա­­­նը։

Գե­­ղագ­­րութեան բա­­ցառիկ նմոյշ է 31 Դեկ­­տեմբեր 1937 թո­­ւակա­­նին Եգիպ­­տո­­­սէն ու­­ղարկո­­ւած բա­­ցիկը, որուն դի­­մերե­­սին վրայ նկա­­րուած է փա­­րաւոն Ռամ­­սէ­­­սը. «Գա­­հիրէ, 31.12.37, Սի­­րելի բա­­րեկամ, Ջեր­­մա­­­պէս շնոր­­հա­­­ւորե­­լով Նոր Տա­­րին, կը խնդրեմ որ հա­­ճիս ըն­­դունիլ այս ու­­րախ առ­­թիւ լա­­ւագոյն բա­­րեմաղ­­թութիւններս։ Յար­­գա­­­նօք Սա­­գաեան (?), Իս­­թամպուլ։ Ստա­­ցող՝ Յար­­գե­­­լի Պ. Նու­­պար Պո­­յաճեան»։ Բա­­ցառիկ է այս բա­­ցիկը, քան­­զի հայ է անոր հրա­­տարա­­կիչը, անոր դար­­ձե­­­րեսի վրայ նշո­­ւած է. «Publ. and Copyright by ORIENTAL PHILATELIC HOUSE, B. HAGOPIAN – CAIRO»։

Հա­­մաշ­­խարհա­­յին Բ. Պա­­տերազ­­մէն օրեր առաջ երի­­տասար­­դուհի Էթի­­լը գրեց. «Սի­­րելի ըն­­կե­­­րու­­հիս Սիլ­­վա Մ., Կը շնոր­­հա­­­ւորեմ Ս. Ծնունթը 1939նի տա­­րին ըլ­­լայ գու եր­­ջանկու­­թեան բա­­նալին։ Քու ան­­կեղծ ըն­­կե­­­րու­­հիթ Էթիլ»։ Գեր­­մա­­­նական այս բա­­ցիկի դի­­մերե­­սի վրայ կան եր­­կու սպի­­տակ տատ­­րակներ, որոնք գրա­­ւուած ըլ­­լալ կ՛երե­­ւին ծա­­ղիկ­­նե­­­րով զար­­դա­­­րուած ոս­­կե­­­գոյն ձեռ­­նա­­­սայ­­լէ մը։ Հա­­մաշ­­խարհա­­յին Բ. պա­­տերազ­­մի օրե­­րուն Էն­­զօ Ֆեր­­րա­­­րին հիմ­­նեց Ferrari ըն­­կե­­­րու­­թիւնը, լոյս տե­­սաւ Վ. Սա­­րոյեանի աշ­­խարհահռչակ «Քու կեան­­քիդ ժա­­մերը» հինգ գոր­­ծո­­­ղու­­թեամբ թա­­տերա­­խաղը, հա­­յազ­­գի գիւ­­տա­­­րար Սի­­մոն Կիր­­լեանը հնա­­րեց լու­­սանկար­­չութեան նոր տե­­սակ, որ կո­­չուե­­ցաւ իր անու­­նով՝ «Կիր­­լեանոկ­­րա­­­ֆիա»։

Զար­­մա­­­նալի է, չէ՞, բա­­ցիկ­­նե­­­րը, որոնք հա­­զուա­­դէպ է, որ հա­­ւաքող­­նե­­­րու ու­­շադրու­­թեան ար­­ժա­­­նանան, եւ հա­­կառակ իրենց սահ­­մա­­­նափակ տա­­րածու­­թեան, պատ­­մութեան ան­­կեղծ ակա­­նատես­­ներն են։ Անոնք կը յա­­ւեր­­ժացնեն ան­­հե­­­տացած շրջա­­նի մը լե­­զուա­­կան եւ ձե­­ռագ­­րա­­­յին ճա­­շակը, դի­­մելա­­ձեւե­­րը ու գրա­­ւոր մշա­­կոյ­­թի այլ բա­­րեմաս­­նութիւններ։ Հե­­տեւա­­բար, եկէք այս տա­­րի բա­­նանք հին սնտուկնե­­րը, ալ­­պոմնե­­րը կամ թղթած­­րարնե­­րը, յայտնա­­բերենք ըն­­տա­­­նեկան դեղ­­նած կամ ոս­­կե­­­գոյն բա­­ցիկ­­ներ, զմայ­­լինք անոնց գե­­ղեց­­կութեան։ Իսկ Նոր տար­­ւոյ եւ Ս. Ծնունդի առի­­թով, ես ալ փոր­­ձեմ ձե­­զի գրել, – թէեւ մե­­քենագ­­րո­­­ւած – բա­­ցիկ մը՝ կրկնե­­լով հի­­ներու ոճը. «Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, Ըն­­թունե­­ցէք իմ ջեր­­մա­­­գին շնոր­­հա­­­ւորու­­թիւններս եւ լա­­ւագոյն բա­­րեմաղ­­թութիւններս եւ նոյ­­նը հա­­ճեցէք տալ ձեր ըն­­տա­­­նեաց։ Եր­­կար եւ եր­­ջա­­­նիկ տար­­նե­­­րու ար­­ժա­­­նի ըլ­­լաք։ 2021ի տա­­րին ըլ­­լայ ձեր եր­­ջանկու­­թեան բա­­նալին։ 4/1/2021, Աստ»։

norayrdaduryan@gmail.com

http://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/25200/intunyetsek-im-chyermakin-maghtanknyers-amanvori-hin-hahgagan-patsignyervov-p 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *