Թուրք ազգայնամոլներին մի քիչ խելք մաղթենք, որպեսզի «դաշնակ ահաբեկիչներն այլևս քուրդ չկոտորեն»

Թուրք-հունական հարաբերություններում դրական տեղաշարժ է դիտվում

Ամետսփոր, Հրէից վարժարան, Հայաստան Թուրքիա մրցումը

Շահամիր Շահամիրյան-300. «Որոգայթ փառացի» փառավոր հեղինակը

Ուրֆա

Ուրֆա, Եդեսիա – Գավառ Կիլիկիայում` Հալեպի նահանգում: 19-րդ դ. վերջին բաժանված էր 5 գավառակների: 1913 թ. ուներ 32600 հայ բնակիչ («Մշակ», N 166, 1913 թ): Կենտրոնը համանուն քաղաքն էր: Նախկինում մտնում էր Հայոց (Վերին) Միջագետքի մեջ և կոչվում էր նաև Եդեսիայի գավառ: Տարածվում էր համանուն քաղաքի շրջակայքում: Նոր ժամանակներում կոչվում էր Ուռհայի կամ Ուրֆայի գավ:…

ԵՐԵՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՍՈՒՐՄԱԼՈՒԻ ԳԱՎԱՌ

Անվանացանկի ամբողջությունը չխախտելու համար Արևմտյան Հայաստանի բնակավայրերի շարքում ներկայացրել ենք նաև Արևելյան Հայաստանի Երևանի նահանգի Սուրմալուի գավառի, Կարսի մարզի և Կարսի օկրուգի, Իզմիթի նահանգի Նիկոդեմիայի գավառի և Անգորայի նահանգի Կեսարիայի գավառի հայկական բնակավայրերը: Կիլիկիայի հայկական բնակավայրերի ցանկը տե’ս «Կիլիկիա» բաժնում: Անվանացանկը կազմել է պատմաբան-քարտեզագիր ՌԱՖԱՅԵԼ ԹԱԴԵՒՈՍՅԱՆԸ ՄԻՆՉԵՒ 1914 Թ. ԱգարակԱբասգյոլ Ալիխանլու Ալիղամարլու Ալիղոչաղ Ալիքյոսա Ախվեիս…

ԿԱՐՍԻ ՄԱՐԶ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Թ. Աբուլ Աբուրվարդ Ագրակ Ագարակ Ագունդիր Ազատ Ալամ Ալաջա Ալիսոֆի Ալիսոֆի Աղադավա Աղբուզա Աղդամ Աղջաղալա Աղուզում Աղքիլիսա Ամասիա Անզով Անի (ավեր.) Անիքյոյ Արազօղլի (Արազգեղ) ԱՐԴԱՀԱՆ Ախաշեն Արիլա Արկունիս (Արքունիս) Արմաշեն Արմըտլու (Տանձուտ) Արսենյակ (Արսենիկ) Արփաշեն Բագարան (ավեր.) Բագրան (Բագարան) Բազարջիկ Բալըքլի Բաղդատ Բայբուրդ Բայկարա Բանիկ Բաշգյուղ Բաշ-Շորագյալ Բաշքյոյ Բարդախլի Բարդուս (Պարտեզ) Բարիք Բեգլի-Ահմեդ…

ԿԱՐՍԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՍԻ ՕԿՐՈՒԳ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Թ. Ագարակ Ազատ (Ազատքյոյ) Ազբուղա Ալամ Ալաջա (Արջոառիճ) Ալեքսանդրովկա Ալիսոֆի Ալիսոֆի Ալոքյոյ (Կուրուդարա) Աղադավա Աղբուլաղ Աղդաշ Աղզիաչըխ Աղզիաչըխ Ն. Աղզիաչըխ Վ. Այրան-թեքե Անի Անի (ավեր.) Աջամ-Մավրակ Արազօղլի (Արազգեղ) Արալըխ Արգինա Արդոստ Բազարջիկ Բալդրվան Բայբուրդ Բայկարա Բայրախտար Բայրամ-գոմ Բաշ-Շորագյալ (Երազգավորս) Բաջալի Բաջօղլի Բարդախլի Բեգլի-Ահմեդ Բեզիրգանքեչիկ Բենդևան Բերդիկ Բերդիկ Բերնա Բլագոդարնոյե Բոզկալա Բոզղուշ Բուլանըխ Գեչելի…

ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՂԵՇԻ ԳԱՎԱՌ

 ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագարակ Ագրակ Ադաբաղ Ազիվար Ալամեք Աղաղ Աղբժներ Ամպ Անապատ Անտեանց Առնջիկ Ավսպի Արենոք Արի Արծվիկ Արփի Բաբընթաղ Բադե Բարդերնուտ ԲԱՇԵՂ (ԲԻԹԼԻՍ) Բաստ Բարիան Բարիվան Բելկան Բերդակ Բլրկան-22 Բռնաշեն Բույնուտ Գերմավ Գզեխ Գժտոնիկ Գիլոնք Գիրս (Քեռս) Գմբեթ Գյոլբաշի Գոմս Դալարս Դաշտադեմ Դատվան Դատվան Դարոնց Դոդնուկ (Տոտնուկ) Ելնև (Եղնե) Ենիքյոյ (Խիարթանգ) Եվրիս Զեյնըկ (Զեյնըքցիք)-21 Զեն…

ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԳԵՆՋԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ալյանցիք Ահարոնք Աղմիթաղ Արտկոնք Արտուշեն Բալեր Բալիլոք Բահմըտա Բաղլու Բանոկ Բաշքյոյ Բարբաս Բարտու Բերան Բերուշ Բոգլան Գելիամսուր Գելիեգենման Գելիեգուզան ԳԵՆՋ Գեղաշեն Գեղրվանք Գով Գրնաս Դավուդան Դարա-բողե Դարա-ենի Դելիբ Դերե Դերեվավշեն Դուդերիան Դուրմալա Զակթե Էհուբ Էշկեդար Ընկուզնակ Ընձքար Թաթան Թեյաս Թեքոլան Թիախս Թոփալակ Թուխրեկ Իշխնձոր Լեզվանս Լոտան Խազման Խալթա Խամուրշին Խան-Հաջիսուլեյման Խավեյվար Խարաբե Խարապլու…

ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄՈՒՇԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագրակ Ադա Ալագյոզ Ալագյոզ Ալադին Ալեզարիկ Ալիգլբոն-14 Ալիգյադուկ Ալիկուլաղ Ալիջան Ալվառինջ Ախջան Աղբենիս Աղբիկ Աղբլուր Աղիջուր Այնախոջա Այնակ Այնարաս Անձար (Անծառ) Աշտանախան Աշտիշատ (Դերիկ) Ապլպուհար Ապրի Առաղ Առաքել-Բուն Առընջիկ Առինջ Առինջվանք-17 Առնիստ Առըտոց Ասկուրե Մ. Ասկուրե Փ. Ասու Ավագան Ավդին Ավզախ Ավզաղբյուր Ավզաղբյուր Ավզուտ Ն. Ավզուտ Վ. Ավտրանգ Ավրան Ավգիկ Արդերթ (Հարթերթ) Արդխոնք…

ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՍՂԵՐԴԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ազիկ Աթ Աինիկ Ալանզեր (Հելենզի) Ալիկան ԱԼՄԱԴԻՆ Այմերիկ (Այմարո) Այրակ Անիտի Առինջա Ասետ Ասկոպ Ավդաթին Ավդար Ավի-Դեքի Ացրաղան Ատաֆ Արանգոս Արբո Բագիմ Բաթա Բալաք Բաներսի Բանիջան Բաշի Բաշուր Բասիդ Բասնե Բարավան Բարիսալա Բեյք Բենարի Բենկուֆ Բերար Բեքյան Բըրկ Բիշեր Բլոնիս Բոգլիտ Բոլոկ Բոշա Բորան Բորմ Գազուկ Գավակ Գավել Գելմեզ Գինիանս Գիրի Գիրի-Հասան Գիրչին…

ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՐՂԱՆԱ-ՄԱԴԵՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագրակ Ագրակ Ալքյոյ Ախուր Ակլ (Անգեղ) Ակփունար Ամմանե Անթայթ Ապրանք Ավերդի Ատիշ (Ադիշ) ԱՐՂԱՆԵ-ՄԱԴԵՆ ԱՐՂՆԻ (ԱՐՂԱՆԱ) Արտախան ԲԱԼՈՒ Բակուր Բասման Բասրան Բաքիա Բեկթաշ Բոյան Բուբան Բուրդենիշ Գենջան Գումբետ (Գմբեթ) Դաղեն Դավթիկ Դեմիրչի Դիբինե Դիմասոր (Դիմաձոր) Եղերի Ենգիքյոյ Զաղալա Զավեր (Ծավեր) Զելար   Զեմաջիկ Զեյլար Զիարեթ Զիլքադեր Էլբիշահ Թամաշլու Թարմիլ (Թարմուր) Թաքավլար Թելբաղդա Թերման…