ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՊԵՅԼԱՆԻ, ՍՈՒԵՏԻԱՅԻ (ՄՈՒՍԱԼԵՌ) ԵՎ ՔԵՍԱՊԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աթըգ Ալաբեյլի Ալաջա ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵՏ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՈՒՆ) Ախրասլի ԱՆՏԻՈՔ (ԱՆԹԱՔԻԱ) Աշխարբեյլի Ապարա Ասար Ասքարիե Ավագիե Արմենչո Արմինազ Արսուս (Հռոսոս) Արֆալու Գալատուրան (Կարադուրան) Գարաճըգ (Սևաղբյուր) Դելիլեր Դերքուշ Էլ-Քիսե Էսքի-Էորեն-4 Էքիզ-Օլուք Թոփ-Բուղազի Իլանլի ԼԵՎՇԻՅԵ (ՍՈՒԵՏԻԱ) Խաչատուրենք Խտըրպեկ Կյոզելլի Կյոզնե Հաճի-Հապիպլի Հայաշեն Հայնո Հարիմ Ղանլը-Տերե Ղընեմիե Ղընիե Ճըտեյտե Ճիզմելի-1 ՃԻՍՐ ԷԼ-ՇՈՒՂՈՒՐ Մահմուդլի Մաղարա Մաղարճըք Մաշթա Մաքիրոս Մեզկիթ-Էոնյու Միատուն…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՈՒՐՖԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբանոր Ադանե Ալի-Բեգլի-Բենդի Ալիփեյղամբար Ակչեհիսար Ակչեքյոյ Ակ-Ջամի Աղվերան Աղվերան Այն-Էլ-Խաբբաթ Այն-Էլ-Ջարաբ Այրան Անազ Անզելե Անկ Աշվերան Ասփալի Արաբ-Հասան Արաբղանթարա Արսլան-Թաշ Արփալի Բազաթլի Բալխազ Բակուր Բաղդուկ Բաղչե Բայանդուր Բարուշ Բեդրքյոյ Բերիկ Բոզդողան Բոզքյոյ Բուլուքբաշի Բոսեր Բոստանջի Բուղուրթլար Գյաուրխուրի Գյոլ Գյոլփունար Գյոք-Մուսա Գյուլբանաֆ Գյուլբարղե Գոլլե Գոնիկ Դադիք Դալար (Դելեր) Դարակ Դելան Դելիկխան Դենիզ Դիմջիկ Դինան…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱԼԵՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԱՇԻ ԳԱՎԱՌ (մասամբ)

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱկդերեԱկ-Թիլ Ակփունար Անբարդիկ Այնսըզ Արմուդալան Բալըկջա Բեշթեփե Բերչին Բոյուք-Թաթլար Բուրթու Ենի-Յափան Ենիքյոյ Էբելիկ Էլբուլի ԷլմադիԷմերլիկ Էմբեկ Էվլիա Էվջիղան Էրդեկ (Երդիկ) Թանիր (Թանուր) Թովլա Թոփալլի Իմերելես Ինջիլեր Խունու Խուրմանքյոյ Կալեշիկ Կըզչոմու ՀասանքյոյՂարագյոզ Ղարամաղարա Ղարափունար Ղարաքիլիսա Ղզըլջըղ Ղզըլփունար Մարաբա Մարագոս Յաթաք ՅԱՐԲՈՒԶ (ԵՓԵՍՈՍ) Յափալակ Մ. Յափալակ Փ. Նորշեն Շերիֆբեյ ՉարղանՉարշակ Սարիզ Սինիքլի Փողան Քաչան-Աղա Քաչանլի…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱԼԵՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԱՇՒ ԵՎ ԱՅՆԹԱՊԻ ԳԱՎԱՌՆԵՐ (մասամբ)

 ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱԶԱԶԱթըգ ԱԼԲԻՍՏԱՆ ԱԼՔՍԱՆԴՐԵՏ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՈՒՆ) Ալիշեր ԱՅՆԹԱՊ Անապատ-3 Անըճըգ ԱՆՏԻՈՔ  (ԱՆԹԱՔԻԱ) Անտրուն Ապարա Ավագինք Ավագկալ Արեգին Արսուս Արֆալու Բաքրա Բերդուս Բերնա Գաթմա Գարաթութ Գեմրիկ (Կամարիկ) Գյավուրլի Դալար ԴԱՐ-ԷԼ-ԻԶԶԵ Ենիճեկալե  ԶԵՅԹՈՒՆ (ՈՒԼՆԻ) Էլ-Խաադըր Էլվենքյոյ Էվջիղան Էրդեկ (Երդիկ) Էրեն Թաթարլիկ Թաշօլուգ Թելեմելիք Թել-Ռիֆադ Թեհերբեյքյոյ Թերեբ Թուման Թուռնակ ԻԴԼԻԲ ԼԵՎՇԻՅԵ (ՍՈՒԵՏԻԱ) Խնըխեոզ ԿԱՊԱՆ ԿՈԿԻՍՈՆ (ԳՅՈՔՍՈՒՆ) Կոտոր ՀԱԼԵՊ…

ԻԶՄԻԹԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՆԻԿՈՄԵԴԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

  ՄԻՆՉԵՒ 1914   Ագհիսար ԱԳՅԱՂԻ Ագվա Ալաչալը Ալաչամ Ալեմդար Ալմալու Ալփաղութ Ակբիյիկ ԱԿՉԱԽՈՋԱ Ակչաօվա Ակսու Ահմետլի Աղլե Առնավուտքյոյ Ասլանպեկ ԱՏԱՊԱԶԱՐ (ՍԱՔԱՐԻԱ) Արամ-գյուղ (Գզըլճուք) Արմաշ Արմութլու Բադեմլի Բաթաք Բաշքյոյ Բարակֆաքիհ Բարաման Բելենալան Բեյդիլի Բոզխանե Բոզվիրան Բոյալիկ ԲՈՅՈՒՔ-ՉԵՔՄԵՋԵ ԲՈՒՐՍԱ (ԲՐՈՒՍԱ) ԳԱՆՏՐԱ Գեբեքիլիս Գեղամ-գյուղ (Կովուք-փելիթ) Գյոլբաշի ԳՅՈՅՆՈՒՔ Գյումուշթեփե Գյումուշքյոյ Գյունդողդու Գնճըլար (Ղընճըլար) Գուրտպելեն Դադալի Դաղենիջե Դեղիրմենքյոյ Դեմիրթաշ…

ԱՆԳՈՐԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ (մասամբ)

  ՄԻՆՉԵՒ 1914   ԱլիալարԱկփունար ԱՆԴՐՈՆԻԿԻ (ԱՆՏՐՈՆԻՔԻ) Բեկթաշ Բոխանլի Բոստանլիկ Գավակ Գերմիր  (Կարմիր)-22 Գյումուշենի-Մանճուսուն Դադաղի Դազլի Դամլալի Դեդեդիբի ԴԵՎԵԼԻ ԴԵՎԵԼԻԿ-ԿԱՐԱՀԻՍԱՐ Դերբենդ Դերեվանք-23’ենիքյոյ Էղրիքյոյ Էմիրլեր Էյմ Էշեկ-փունար ԷՎԵՐԵԿ-ՖԵՆԵՍԵԷրեգիլ ԷՐՔԻԼԵԹ ԹԱԼԱՍ Թաս ԹԱՎԼՈՒՍՈՒՆ ԹՈՄԱՐԶԱ Թոմրազ Թոնյակ Թրխազ Իլիպե Իմամօղլու Իմարեթ Ինճեսու ԻՆՋԵՍՈՒ Խոջահաջիլար Կազըկքյոյ Կալաջիկ Կարաջավերան ԿԵՍԱՐԻԱ (ԿԱՅՍԵՐԻ) Կյոմետի Հաջիփաշա Հաստախանե ՀարմուսՀերեմե Հյուքեթջե Ղարախդըրլի Ղարաքիլիսա Ղզըլ-Էրեն Ղզըլվիրեն…

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱՆ, ՄԻ ՇԱՐՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

     (ԱՂԱՎԱՂՎԱԾ ԿԱՄ ՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ)     Ալաշկերտ-ԷլեշկիրթԱլեքսանդրետ-ԻսկենդերունԱկանց (Արճեշ)-Էրջիշ Ակն-Քեմալիե Այնթափ-Ղազի Անթեպ Անտիոք-Հաթայ Արղնի-Էրղանի [Դիարբ-ից հս-արմ] Արտամետ-Էդրեմիթ Բաբերդ-Բայբուրդ Բաղեշ-Բիթլիս Բայազետ-Դողուբայազետ Բեհեսնի-Բեսնի [Մալաթ-ից հր-արմ] Բեյլան (Պեյլան)-Բելեն Բերկրի-Մուրադիե Գրենադերսկոյե-Արփաչայ [Չլդըր լճից հր] Դութաղ-Թութակ Եվդոկիա-Թոքաթ Երզնկա-Էրզինջան Զեյթուն-Սուլեյմանլի Լամբրոն (Նեմրուն)-Չամլիյայլա Լեվշիյե (Սուետիա)-Սամանդաղ Լիճք [Ակնից հս]-Իլիչ Խարբերդ-Էլյազըգ Խիզան-Հիզան Խլաթ-Ախլաթ Խնուս-Հընըս Խոշաբ-Գյուզելսու Կաղզվան-Քաղիզման Կամախ-Քեմախ Կամարակ-Գեմերեկ [Սեբաստ-ից հր-արմ] Կարին-Էրզրում Կարս (Կարսպազար)-Քադիրլի [Կիլիկիա] Կյուրին-Գյուրուն…

Օժիտը

Գլխագնի դիմաց աղջկա ծնողները պարտավոր էին օժիտ տալ աղջկան: Դա իրենից ներկայացնում էր ամենաքիչը երեք ձեռք անկողին, աղջկա ներքնազգեստների հավաքածու՝ մինչեւ կյանքի վերջ հագնելու համար, դետալներ կահ-կարասիներից, հողատարածք եւ այլն: Օժիտի քանակն ուղիղ համեմատական էր աղջկա համար ստանալիք գլխագնի հետ: Նշենք, որ օժիտի ցուցադրման արարողությունը պակաս կարեւոր երեւույթ չէր: Հավաքվում էին բոլոր ազգականները եւ սկսում…

Պսակադրություն

Պսակ-պսակադրություն. բոլորիս էլ հայտնի է այս խորհրդի կատարումը, սակայն մեզանից քչերին է հայտնի դրա իմաստը: Փորձենք մեկնաբանել այն ամբողջությամբ. -Տե՞ր ես, որդյակս,- հարցնում է քահանան փեսացուին: -Տեր եմ,-պատասխանում է  նա: -Հնազա՞նդ ես, զավակս,- հարցնում է քահանան հարսին: -Հնազանդ եմ,- պատասխանում է հարսը: Քահանայի ու նորապսակների այս երկխոսությունը տեղի է ունենում եկեղեցում` պսակադրության ժամանակ, որի խորհրդով…

Քավորը եւ քավորկինը

Հարսից ու փեսայից հետո հարսանիքի երկրորդ կարեւոր անձինք քավորն ու նրա կինն էին: Այդ պատճառով նրանց ընտրությունը միշտ եղել է բարդ եւ պատասխանատու: Նրանք պետք է օրինակ հանդիսանային նորաստեղծ զույգի համար, հաշտեցնեին ու մեղմեին նրանց գժտությունները:  Քավորկինն իր հերթին պետք է դեռատի աղջկան ծանոթացներ ընտանեկան կյանքի մանրուքներին, սովորեցներ հաշտվել կենցաղային խնդիրների հետ ու պահպանել ընտանեկան…