ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբաս Աբդուռահման Աբուզեթ Վ. ԱԼԱՇԿԵՐՏ (ԱԼԱՇԱ, ՎԱՇԱՐՇԱԿԵՐՏ, ԹՈՓՐԱԿԿԱԼԵ) Ալիկոր Ալխիզ Ալումլի Ախտա Ախտա Ն. Ահմեդբեկ (Թուրքմեններ) Աղադեվե Ն. Աղադեվե Վ. Աղդաշ Ամատ Ամխոր Աշխալե Ասանան Ասմար Ավդե Ավդի Ավեմասի Ավեշար Ավթանա Արաբալի Արծափ Արուճ Բաբխան Բազիրգան Բաթմիշ ԲԱՅԱԶԵՏ (ԴԱՐՈՒՅՆՔ) Բաշվան Բաշքենդ Բարաքյաթ Բլիգան Ն. Բլիգան Վ. Բյուրապատ Բոտի Ն. Բոտի Վ. Բորջիմասուր Բորջոկ…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբաս Աբդուռահման Աբուզեթ   ԱԼԱՇԿԵՐՏ    (ԹՈՓՐԱԿԿԱԼԵ) Ալիկուլախ Ախտա Ախտա Ն. Ամատ Ամխոր Աշխալե Ասմար Ավբազակ  Արաբալի Արծափ Բաբիա ԲԱՅԱԶԵՏ Բանե Բյուրապատ Բոլուքբաշի Բոտի Վ. (Բոթիգեղ) Բորջիմասուր Բորջոկ Բուռնուբուլաղ Գեդիկ Գյանդար Գյավերա Գոմիկ Գոմիկ Գոմիկ Գորան Գումլուպուճախ Դահար Դանակարան     (Դանագիրան)  Դաշլիչայ  Դավո Դավուդ Դարակ Դարափի Վ. Դարկոթ Դերիկ Դերիկ ԴԻԱԴԻՆ Դիդամ Դոդո ԴՈՒԹԱՂ Դուռնագյոլ Դուրմալի…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՐԶՆԿԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագրակ Աթմա Ալամելի Ալիքիլիսա Ախոռճուղ Ահմեդիե Աղջաքենդ Ամուսա Աշիրե Աշուտ (Աշոտ) Աջուլի Ավագ-Վանք Ավշեն Արմտան Մ. Արմտան Փ. Աուս Բագառիճ Մ. Բագառիճ Փ. Բալանսոն Բաղդաչոր             (Պղտորջուր) Բաղիկ Բանիկ Բաշկալեջիկ Բաշքյոյ Բաստաշ ԲՈԼՈՄՈՐԻ        (ԲՈԼՈՄԵՌ) Բոյալի Գերան Գերսոնուտ Գյուզուջիկ Գյունելլիքյոյ Գոմեր   Դաղբեկ Եմելջուկ Ենիքյոյ ԵՐԶՆԿԱ Եքեջիկ Զաքարի Զիմակ (Ծմակ) Զմառա Էլխան Էսէսի Էրկան…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՐԶՆԿԱՅԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ալաջա Ախոռճուղ Աղջակենդ Ապկա Առանս Բանիկ Բաշքյոյ Բզվան Բթառիճ Բուլանըխ-Մեզրե Գերթաղ Գյուլլիջե Գոմիկ Գունգա Գուրիկյան Դերեքյոյ Երանոս ԵՐԶՆԿԱ                          (Երիզա, Երզինջան) Էսէսի Էրկան (Երկան) Թի Թիլեկ Խախ Խան Խանդերե Խելեր Խնձոր Խնձորեկ Խոզնսի Ծաթգեղ Ծաթեր Կամարիկ Կամարիկ Կամուրջ-գլուխ Կարաթաշ Կարմիր Կելարիչ (Գեղառիճ) Կելենցիկ Հայրապետի Հոռոմագարակ Հոռոմոց Ձորբերան (Սուփերան)   Ղարատիկին Ղարաքիլիսա Ղոլչեքենի-Փալանղա Ճանճիկե Ճիմին…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆՆԳԻ ԿԱՐԻՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբաքյոյ Աբրանս Ագրակ Ազապ Ազըղա Ազանբերդ Ազորդ Ազուրտան Աժան Ալաջա Ալաջա Ալդիքյոյ Ալեկանց Ալթուն Ալիճագարակ  (Արուճագարակ) Ալիքիլիսա Ալմշկա Ալվար Ախա Ախալիկ Ն. Ախալիկ Վ. Ախոռջիկ (Ախոռիկ) Աղաթուզլա Աղասար Աղաքյոյ (Աղագեղ) Աղբերիկ Աղբզուտ-24 Աղբըձոր (Աղբերձոր) Աղձոր Աղջամելիք-22           (Խաչմելիք) Աղվես Աղվերան Աղփունուս Ամառիճ (Տղրուկ) Անգըջիկ Անտալագոմ Աշկալա Աշմեշեն Աշուկա Ապառ Ապըլհնտի Ապռնես Ապրանք Աջալար Առինծ…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԿԱՐԻՆԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ալաջա   Աղավեր   Աղորեն (Աղվերան)   Աղտաղտ   Ապըլհնտի (Էպլենդի) Արինքար Արծաթի Արշունի (Արշակունի) Արջիկ Բազկառիճ Բլուր Գամբիր (Կամպիր) Գեղախոռ Գյումբետ (Գմբեթ) Գոմք Գուլլի Դինարիգոմ Դվնիկ Դուրսունբեյ Եմրեջիկ (Էրմենջիկ, Արջոնց) Ենիքյոյ Երկնիստ Զերդիղե Զիրավանք  (Ծիրանեվանք)   Էվրենլի   Էրկան-Մանսուր (Երկանմանսուր) Ըղտաձոր (Ուղտաձոր) Թասմաձոր Թարխունի Թափագյուղ Թաֆթա (Դավթա) Թեզեգյուլ (Թազագյուղ) Թեվրիզճիք (Տարուչուկ) Թեքքե (Քեքիդերեսի) Թիթկիր Թոնոլախ Թոսիկ Թվանջ Թուզճի…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱբաջիԱզդավուլ Ն. Ազդավուլ Վ. Ալալա Ալայշամ Ալանջիկ Ալաջիկ Ալչախ Ալչաքլի Ակթաշ Ակթաշ Ահմեդօղլու Աղամահմուդ ԱՄԱՍԻԱ Այդին Աշիան Արդարան Արխաթ Սուրենքյոյ Աքսալար Բադամ Բալքոս Բայալըջա Բաշ-Ալան Բաշ-Արմենի Բաշլըղ Բարաքլի Բեբրեքքյոյ Բելալանքյոյ Բեկթեմիր Բիլլեխու Բոզաջակ Բոլաք Բոխա Բողազքյոյ Բողազքյոյ Բոյաջիկ Բոյրան Բրելի Գավրաս Գերան Գյոլ Գյոչմեն Գյումուշ-Կարաքյոյ ԳՅՈՒՄՈՒՇ-ՄԱԴԵՆ (ԿՅՈՒՄՈՒՇ-ՀԱՃԻ ԳԵՂ, ՍԻՄ-ՀԱՃԻ ԳՅՈՒՂ)  Դադեմլի Դաղմուր Դաստակ…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՎԴՈԿԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբդալ Ադամլի Ալահայաթ Ալան Ալաք Ալթե Ալմուս-Քեբիր Ալուք Ախուրքյոյ Ակխուր Ակչեղայա Ակչե-Քիչելի Ակսիքյոյ Ակվիրեն Ակուդերե Աղապաղի Աղմոս Այվազա Ասաջի Արաբքյոյ Արխո Արկոս Արմութ-չաիր Արտըչլը Բազար-Բեյլան Բահատուր Բաղդերեսի Բայազետ Բաջալի Բաջիբեյ Բաքիթխան Բեբաշ Բեդիվիրեն Բիթևի Բողչա-Արմութ Բուլամիր Բուջալի Գյավուր-Ալմուշ Գյոզեքսե Գյոքթեփե Գյունե Գուլեբի Գուջի Գուրջի Դադեշլե Դադվա Դանիշմենդ Դերեբոշ Դերե-Մահալե Դինար Դոդուրղա Դևելի-Քարղին Դևեջի-Քարղին…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՎԴՈԿԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ալան Ալոճ Ախենքյոյ Ախուրքյոյ Ամու-Սայիտ Ասիրջիկ Բեյ-օբա Գալետերեսի Գյուլփունար Գրիգորես Գումենեկ Գուրջի Դավա (Դեվե) Դերլիք-Դերե Դեքթե Դոմուզ-Ալան ԵՎԴՈԿԻԱ (ԹՌՔԱԹ) Զամար Զիարեթ Էլպիսթի Էմիր-Սաիդ Էնտիզ Մ. Էնտիզ Փ. Էսկիքյոյ Էրգիլեդ Էրեպ Թախթիպա (Թախթօպա, Թաշլօվա) Թայլի-Հաճի Թեքեսկի Իբիբսա Խանփունար Խևաս Կաթ Կալայջիկ Կեսարա Կետաղազ Կերիաս Կեքսին (Կեքս) Կևելի Զաայ Մանամակ Մանասուր Նեջիբ Շաբան-Աբասի Չարչի Չիֆթլիկ…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՇԱՊԻՆ-ԳԱՐԱՀԻՍԱՐԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱդեփլիԱդրին Ալամա Ալամոնիկ Ալար Ալաքիլիսա Ալենե Աղըլղազի Աղջաղար Աղվանիս Աղրավիս Այծպտեր Այծպտեր Մ. Այծպտեր Փ Անստաս ԱՆԴՐԵԱՍ (ԵՆԴԵՐԵՍ) Անեզրի (Աներղի) Ապանա Ասու Ավաձոր Ավան Ավարա Ավարա-Օզու Արիկ-Մուսաքյոյ Արումաշա Արփաջի Բալջանա Բաղնիք Բայդարլի Բոյուք-Շարիթիա Բոստանղոլ Բորու Բուզբաղ Բուլդուր Բուրգ Գյումիշմադեն Գոմեշտուն ԳյոզքյոյԳյոլուքյոյ Դայլի Դաշտեմիր Դարիդերե Եկալե Եմիշլի Ենի-Ասլան Ենիջա Ենիքյոյ Եպսեկ Զիլ Զիլարքյոյ Զինա…