ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԳՅՈՒՄՈՒՇԽԱՆԵԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբրոն- Մահալե Ագիոս-Գեորգիոս (Ս. Գևորգ) Ադեսա Ահմեդլի Այա-Փոկա Աշուտ (Աշոտ) ԱՐԴԱՄԱ Արդուշ Բալադոր Բալախոռ Բալղաձոր Բարդուր Բեգում Բեշքիլիսա Բեշքիլիսա Բեշքիլիսա Գենդուլ Գերեսկա Գյումբետ (Գմբեթ) ԳՅՈՒՄՈՒՇԽԱՆԵ (ԱՐԿՅՈՒՐՈՊՈԼԻՍ) Դարբաս Դարպսակ Դելեք Դերբենդ Դեուլեկ Դորենա Զիղանա Էդրա Էլաշ Թաշլիկ-Մահալե Թեզեփե Թոռնիկ Իրխա Լոռի Խան-Խարաբի Խարիտ Խարկիրիկ Խոփուս Խուր Կաբաքիլիսա Կալեջիկ Կավրաս Կարագյոզ Կարադերե ԿԱՐԱՋԱ Կրոմ Կուրոս…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԼԱԶԻՍՏԱՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱԹԻՆԱ Ամբարլիկ Ամոգդա Անզերթ Անտոն Արտաշեն Արտաշեն (Արտե) Բալովիտ Բաշգերա Բոգինա Բուլեբ Գոմս Գուշիվա Եղնովիտ Զալոնա (Զոլանա) Էսկի-Տրապիզոն Ժանընդոց Խախ Խամալյուս Խաչափթիթ Խապաջ Խարվել Խիգի Խնձոր Խոշնիշին Խոցա ԽՈՓԱ Խևակ Խևակ (Կավակ) Ծուփա Կաբախոր Կամար Կապիստրա Կավկամե Կարասու Կարջի Կըղնուտ Կուշանա Կուվարոս-Մահալե ՀԱՄՇԵՆ  (ՀԱՄԱՄՇԵՆ) Ղալղինա Ճուկուլիթ Մախուր Մակրևինց-8 Մանլի Մարմանդ Մափավրի Մելեսկուր Մեծմուն…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՋԱՆԻԿԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ադա Ալանոս Ալաշար Ալաչամ Ալեն Ալիբեյ Ալի-Վարազ Ախաջի Ակքյոյ Աղլաջ Աղջագյունեյ Ամբար-թեփե Այվաճուղ Ասար Ավդան-Չամդիր Արամելի Աուլաշ Բալախոռ Բալլուղ Բակ Բաջանաղ ԲԱՖՐԱ Բաֆրեջալ Բեդեշ Բելդեմիր Բելեն Բեղուդլար Բերդուրլի Բողազ Բորուքյոյ Բուղար-Լիճի Գատը-Գիրիշ Գարա-Արմուտ Գարագայա Գարամոն-8 Գարաջալի Գարաջալի Գարըքլուղ-3 Գափուգայա Գյուրջի Գոզքյոյ Գոճաման-Բաշի Գրբաշցոց-գեղ Դարբողազ Դարքյոյ Դեմիրջի Դերբենտ Դերեջիկ Դիվան Դյունեն Դուդեղի Դուզքյոյ Դումանլի…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբաջի-Բաքեր Աբդալի Ադաքյոյ Ալաջա Ակթեփե Ակկայա Ակքիլիսա Ակքյոյ Ահմեդ-վագը Աղաչբաշի Աղաջա Աղասակ Աղպելեն-16 Անդոզ Անիքյոյ Ասլանջիկ Արագյոլիշ Արմութլու Արուք Աքյաղի Բաթլամա Բազմոնթ Բալչիկլի Բաշ-Բոյնու Բաշլաք Բաշ-Չարտաղ Բերշեմպե Բոզաթ Բուլաթլի Բուլանճըք Բուլթոն (Բուլթան) Գայատիպի Գայատիպի Գատընճուղ Գարալուղ Գարաջալու Գարաօլուք Գեբելի Գեյշ Գըզլիմոն Քյոզ-էորեն Գյուզելջե Գյունուլի Գուզքյոյ Գուշջերեն Գուրմեն Դամեր Դարըքջա Դարիքյոյ Դելեքլի-թաշ Դերե-Մադեն Դողանչի…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ԳԱՎԱՌ (Արլ.հատված)

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագխորենոս Ալաջա Ախու Ակքյոյ Ակքյոյ-Մադեն Աղնաս Աղջաղալա Աղրոյ Այվեն Անաբադեմա Անիֆա Անոսո Աշա Աշորա Ասլանջիկ Ասու Ասֆալի Ավանոս Արղալիա Արոմուտ Արսեն Աուջուլու Բազար Բազարջիկ Բալախոռքյոյ Բաղչալի Բաշ-Բոյնու Բաջան Բացկալա Բիֆորա Գալայճցոց-գեղ Դելեքլի-Թաշ Դերե-Մադե Դողանչի Երոս Զենո Զեքի Զեֆանոզ Զիզակսա  (Իսակսա)-2 Զիսնա Զնդան ԷԼԵՈՒ (ԷԼԵՎԻ) Էսպիե Թամլիքյոյ Թոծ Թոռնիկ Թորոսլի Ինքյոյ Իշխան Իսպանտան Իստամա…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ԱԴԱՆԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱբդօղլուԱգդամԱԴԱՆԱ Ազիզլի Ալաշ-Ելևաս Ալատա Ակփունար Ամուտա ԱՅԱՍ (ԱԴՐԻԱՆԱ) Անազարբա Անապազար Ասար Ասելի Ասրաջա Բանլըգ (Բաղնիք) Բելեմդեկ Բեյելի Բոզանտի Բոզմադեն Բողազքյոյ Բորսամա Բուդաքլի Բուդրում Բուրան Բուրուկ Գալետերե (Բերդաձոր) Գապագ-թեփե Գարաքյոյ Գեդիքլի (Գետիկ) Գզըլ-Աղաճ Գզըլեր Գյավուրքյոյ Գոզօլուգ Գուտ Դելիկ Երեպագան Զեյթուն Զենա Էգրեն ԷվջիլիԷՐԶԻՆԷօզերլի Թախդալը Թաճիրլի Թանթան Թաշուջու Թեքքելի Թոփան Թուրունճլու Ինճիրլիք Իչմե ԻՍԼԱՀԻԵ Լամաս…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՊԵՅԼԱՆԻ, ՍՈՒԵՏԻԱՅԻ (ՄՈՒՍԱԼԵՌ) ԵՎ ՔԵՍԱՊԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աթըգ Ալաբեյլի Ալաջա ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵՏ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՈՒՆ) Ախրասլի ԱՆՏԻՈՔ (ԱՆԹԱՔԻԱ) Աշխարբեյլի Ապարա Ասար Ասքարիե Ավագիե Արմենչո Արմինազ Արսուս (Հռոսոս) Արֆալու Գալատուրան (Կարադուրան) Գարաճըգ (Սևաղբյուր) Դելիլեր Դերքուշ Էլ-Քիսե Էսքի-Էորեն-4 Էքիզ-Օլուք Թոփ-Բուղազի Իլանլի ԼԵՎՇԻՅԵ (ՍՈՒԵՏԻԱ) Խաչատուրենք Խտըրպեկ Կյոզելլի Կյոզնե Հաճի-Հապիպլի Հայաշեն Հայնո Հարիմ Ղանլը-Տերե Ղընեմիե Ղընիե Ճըտեյտե Ճիզմելի-1 ՃԻՍՐ ԷԼ-ՇՈՒՂՈՒՐ Մահմուդլի Մաղարա Մաղարճըք Մաշթա Մաքիրոս Մեզկիթ-Էոնյու Միատուն…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՈՒՐՖԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբանոր Ադանե Ալի-Բեգլի-Բենդի Ալիփեյղամբար Ակչեհիսար Ակչեքյոյ Ակ-Ջամի Աղվերան Աղվերան Այն-Էլ-Խաբբաթ Այն-Էլ-Ջարաբ Այրան Անազ Անզելե Անկ Աշվերան Ասփալի Արաբ-Հասան Արաբղանթարա Արսլան-Թաշ Արփալի Բազաթլի Բալխազ Բակուր Բաղդուկ Բաղչե Բայանդուր Բարուշ Բեդրքյոյ Բերիկ Բոզդողան Բոզքյոյ Բուլուքբաշի Բոսեր Բոստանջի Բուղուրթլար Գյաուրխուրի Գյոլ Գյոլփունար Գյոք-Մուսա Գյուլբանաֆ Գյուլբարղե Գոլլե Գոնիկ Դադիք Դալար (Դելեր) Դարակ Դելան Դելիկխան Դենիզ Դիմջիկ Դինան…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱԼԵՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԱՇԻ ԳԱՎԱՌ (մասամբ)

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱկդերեԱկ-Թիլ Ակփունար Անբարդիկ Այնսըզ Արմուդալան Բալըկջա Բեշթեփե Բերչին Բոյուք-Թաթլար Բուրթու Ենի-Յափան Ենիքյոյ Էբելիկ Էլբուլի ԷլմադիԷմերլիկ Էմբեկ Էվլիա Էվջիղան Էրդեկ (Երդիկ) Թանիր (Թանուր) Թովլա Թոփալլի Իմերելես Ինջիլեր Խունու Խուրմանքյոյ Կալեշիկ Կըզչոմու ՀասանքյոյՂարագյոզ Ղարամաղարա Ղարափունար Ղարաքիլիսա Ղզըլջըղ Ղզըլփունար Մարաբա Մարագոս Յաթաք ՅԱՐԲՈՒԶ (ԵՓԵՍՈՍ) Յափալակ Մ. Յափալակ Փ. Նորշեն Շերիֆբեյ ՉարղանՉարշակ Սարիզ Սինիքլի Փողան Քաչան-Աղա Քաչանլի…

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱԼԵՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԱՇՒ ԵՎ ԱՅՆԹԱՊԻ ԳԱՎԱՌՆԵՐ (մասամբ)

 ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱԶԱԶԱթըգ ԱԼԲԻՍՏԱՆ ԱԼՔՍԱՆԴՐԵՏ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՈՒՆ) Ալիշեր ԱՅՆԹԱՊ Անապատ-3 Անըճըգ ԱՆՏԻՈՔ  (ԱՆԹԱՔԻԱ) Անտրուն Ապարա Ավագինք Ավագկալ Արեգին Արսուս Արֆալու Բաքրա Բերդուս Բերնա Գաթմա Գարաթութ Գեմրիկ (Կամարիկ) Գյավուրլի Դալար ԴԱՐ-ԷԼ-ԻԶԶԵ Ենիճեկալե  ԶԵՅԹՈՒՆ (ՈՒԼՆԻ) Էլ-Խաադըր Էլվենքյոյ Էվջիղան Էրդեկ (Երդիկ) Էրեն Թաթարլիկ Թաշօլուգ Թելեմելիք Թել-Ռիֆադ Թեհերբեյքյոյ Թերեբ Թուման Թուռնակ ԻԴԼԻԲ ԼԵՎՇԻՅԵ (ՍՈՒԵՏԻԱ) Խնըխեոզ ԿԱՊԱՆ ԿՈԿԻՍՈՆ (ԳՅՈՔՍՈՒՆ) Կոտոր ՀԱԼԵՊ…