ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄՈՒՇԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ագրակ

Ադա

Ալագյոզ

Ալագյոզ

Ալադին

Ալեզարիկ

Ալիգլբոն-14

Ալիգյադուկ

Ալիկուլաղ

Ալիջան

Ալվառինջ

Ախջան

Աղբենիս

Աղբիկ

Աղբլուր

Աղիջուր

Այնախոջա

Այնակ

Այնարաս

Անձար (Անծառ)

Աշտանախան

Աշտիշատ (Դերիկ)

Ապլպուհար

Ապրի

Առաղ

Առաքել-Բուն

Առընջիկ

Առինջ

Առինջվանք-17

Առնիստ

Առըտոց

Ասկուրե Մ.

Ասկուրե Փ.

Ասու

Ավագան

Ավդին

Ավզախ

Ավզաղբյուր

Ավզաղբյուր

Ավզուտ Ն.

Ավզուտ Վ.

Ավտրանգ

Ավրան

Ավգիկ

Արդերթ (Հարթերթ)

Արդխոնք

Արեգդեմ-27

Արխունտ

Արսըք

Արտխոնք

Արտոնք (Արդեմիս)-13

Արքավանք

Աֆկատ (Խրմոյի-գոմ)

Բագրան

Բադըրմուտ

Բազու

Բաղլու

Բաշտրում

Բարձինք

Բացի

Բգլից

Բելաու

Բենինու

Բերդակ

Բերմ

Բիթլու

Բիոնք

Բլել

Բլուր

Բնդըխներ

Բոզկան

Բոստանղայա   (Քարապարտեզ)

Բոստանքյանդ

Բվին

Բրգաշեն

Գելառաշ

Գերանլըխ

Գյաբոլան

Գյալառաշ

Գյավուրխան

Գյոլ

ԳՅՈՒՆԳՅՈՒՄ (ՎԱՐԴՈ)

Գյունդեմիր

Գոմեր

Գոմս

Գովխաք

Գոնդենու

Դալհոր

 

Դամիան

Դարխանի

Դեղձմեր-15

Դերբանտ

Դերիկ

Դըվնիկ

Դիադին

Դոդան

Դորլի

Դրմերդ

Եկմալ

Եկմալ

Եղկարտ

Երգյան

Երշտեր

Զանգոք

Զիարեթ

Զիլան

Զիրաքլու

Զիրաքլու

Զորովիկ

Զրընգ (Զերենգ)

Էրիզակ

Էրուն (Արունք)

Թաթանք

Թազանք

Թալեձոր (Դալարձոր)

Թարուկ

Թելիկ

Թեղուտ

Թիլ

Թխիկ

Թոմկա

Թոլով

Թոնդրակ

Թուզիկ

Թուզլա

Ժանժալու

Իրիզակ

Իրիկ

Իրիցանք

Լաթար

Լիասոր

Լիսոր

Խաբլջոզ

Խադան

Խազան

Խալխալ

Խաղմանուկ-18

Խամուկ

Խան

Խանիկ

Խանօղլի

Խաշավ

Խաշխալդաղ

Խաչլիքյոյ

Խասգեղ

Խարաբաշհար

Խարաբերեշ

Խարամեչ (Քարամեջ)

Խարբախ

Խարիկ

Խարաբախանի

Խարաբեք

Խարաբքար

Խարթոս

Խարս

Խեբիան (Խեյպան)

Խիրալի

Խլհովիտ

Խնձորենք

Խնձորիկ

(Խանզուրիկ) Ն.

Խնձորիկ

(Խանզուրիկ) Վ.

Խոթանլու

Խոծոծվանք

Խոշգյալդի

Խոշըկան

Խորոնք

Խոփեր

Խվներ Ն.

Խվներ Վ.

Ծղակ

Ծռգետ

Կառնին

Կարաաղըլ

Կարամըշ

Կարքյանդ

Կեսան

Կզըլաղաջ

Կզըլմեջիդ

Կծու

Կող

ԿՈՓ (ԲՈՒԼԱՆԸԽ)

Կրխո

Կրմզիթուզլա

Կուշտյան

Կուրավու

Հագմանք

ՀԱԶԶՈ

Հաղթ

Համզաշեխ

Համզաշեյխ

Հայ-Մառնիկ

Հաջիբեկ

Հաջիխան

Հաջի-Մանուկ

Հասանբուրան

Հասե

Հասուններ (Հասունան)

Հավատորիկ

Հատկոն (Ատկոնք)

Հարթք

Հացիկ (Հացեկաց)

Հեթինք

Հեյբորան

Հերկերտ

Հլողինք

Հոսնուտ

Հով

Հրբոհունք

Հրդա (Հրդան)

Հրորք

Հրուտ

Ձեռնակերտ

Ձման

Ձորաղբի

Ձորեր

Ղազան

Ղարաբուլաղ

Ղարաղայա

Ճախրկանք-24

Ճառկա

Մազրա

Մալաբադե

Մալա-Մստաֆա (Մոլլա-Մուստաֆա)

Մաղի (Մաղինք)

Սամանի

ՄԱՆԱԶԿԵՐՏ (ՄԱՆԱՎԱԶԱԿԵՐՏ, ՄԵԼՅԱԶԿԵՐՏ)

Մարմուս

Մարսթա

Մեզրե

Մեխիկ

Մեխտի

Մեջիթլու

Մըլաֆան

Մըջգեղ

Միլիկա

Միրիպար (Մերբար)

Մկթինք

Մկրագոմ

Մշակատար

Մշրիդա

Մոզրախալ

Մոլակորիկ

Մոլաքյանդ

Մոկունք

Մոնեիկ

Մտրբանք

Մրդագոմ

Մուլլա

Մոխրատուր-16

ՄՈՒՇ

Յոնջալու

Նեվիկ

Նեվիկ Վ.

Նորակ

Նորատին (Նուրեդին)

Նորգեղ

Նորշեն

Նոր-քաղաք

Նոք

Շաղուկ (Շեխյաղուբ)

Շեբու

 

Շեխան

Շեխբրիմ

Շեխիգեղ

Շեխհամզա

Շեխյուսուֆ

Շեյխլան

Շիպկ

Շիրվանշեխ

Ոտնչոր

(Ոտնջուր)

Չալ

Չարբուհուր

Չափնոց

Չելակ

Պուզքոփակ

Ջանարն (Ամարան)

Ջրիկ

Ջրտո

Ռաբաթ

Ռաբի

Ռանդուլի

Ռասուր

Ռըշնիկ

Ռուստամ-գեդուկ

Սահակ

Սամարշեյխ

Սաչակ

Սարգիսան

Սարիդավուդ

Սեթգյոլ

Սընձնուտ

Սիմո (Սիմոն)

Սոգութլու

Սորտար (Սորտուր)

Սպաղանք-25

Սուլթանլու

Սուլթանմուդ

Սուլուխ

Սումալանթրակ

Վարդավ

Վարդենիս

Վարդխաղ

Վերմիշ (Յարամըշ)

Տալվորիկ (Էգուտուն)

Տանձի (Դանց)

Տանձուտ

Տաշբադրիկ

Տատիկ

Տատրագոմ

Տմոխ

Տնգետ

Տոլաղբաշ

Տոմ (Թում)

Տվալինք

Տրիկ

Տուկնուկ (Դիգնուգ)

Ցխավու

Ցրոնք

Փակահ-19

Փառկա

Փեթար

Փիրան

Փիրշենք

Փշուտ

Փողրկով

Քազող

Քաղքիկ

Քաջռինք

Քարաշեն

Քարըք

Քարձոր

Քեշիխ

Քեքառլու

Քիսթաղ

Քոթան

Քոլոսիկ

Քորախու

Քոփ

Քրդամանք

Քուրդ-Մառնիկ

Քուրդմեյդան

Օզոր

Օձքաղաք (Օձբերդ)

Օղջին (Օխչիան)

Օղունք

Օջիկյավր

Օրգնոց

Ֆրանկ-Նորշեն

 

 

  2 comments for “ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄՈՒՇԻ ԳԱՎԱՌ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *