ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱԼՈՒԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ագրակ

Ալկաթա

Ապրանք (Ապարանք)

Առվան

Ավերդի

Ավլավու

Արբունք

Արթըխան (Արդղան)

Արմըճան

ԲԱԼՈՒ

Բոյան

Բուբան

Գոմ

Գոմեշխրան

Գումբետ (Գմբեթ)

Դավթիկ (Դավթի Մեզրե)

Դոդիկ (Թաթիկ)

Դրումշակ

Երկար

Զաղալա

Թազաքյոփրու

Թաթարան

Թամաշլու

Թաշթա (Դաշտ)

Թարխայ

Թաքավլար

Թիլ

Թիլք

 

Թրխե

Իսաբեկ

Լախան

Լիքելոն

Խաթուն-գեղ

Խաիրխան

Խաճար (Կաճառ)

Խամիլ

Խասկալան

Խավրե

Խարաբովք (Ղարապյոյք)

Խարապան

Խելենդար

Խոշմաթ

Խուսնուկ

Ծովք (Գյոլջիկ)

Կարաբեզուն

Կյուլյուշկեր (Կուլիշկեր)

Կոլոմազ

Հալալգոմ (Հազարգոմ)

Համամ

Համիկան

Հայրաթոռ

Հավավ (Խաբաբ, Հավական)

Հավիկ

Հոշե (Հոսե)

Հուն

Ձեթ (Գապու-Աչմազ)

Ղամիշլի

Ղամպեր-Շեյխ

Մազրա

Մեդանիկ

Մեզրե

Մենծակ

Միրավան (Միրվան)

Քյանկյառլի (Կանկառլի)

Մորի

Մրոտ

Մրջոմի

Նաճարան

Նըրխի (Ներխի)

Նոր-Գյուղ

Նոր Գյուղի Մեզրե

Նորշնակ (Նորշինակ)

Նպըշի (Նպրշի)

Շամիկ (Փիրնուս)

Շեյխդադի

Շեյխ-Փիրան

Շնազ (Չինազ)

Չայիրի-Մեզրե

Պաբո (Պախո)

Պաղին

Պաշարաթ

Պուշղուլաղ

Ջերվան

 

Սագրաթ

Սարաչոր

Սարեկ

Սարիղամիշ

Սեյիտլար (Սեյտիլար)

Սղամ

Սրին (Սիրին)

Վարդենիկ Ն.

Վարդենիկ Վ.

Վեշին (Վայշին)

Վիշքիլա

Տեմիրճի

Տինկ

Տևեճի

Ուզեվա

Ուզուն-Օպա (Ուզունօվա)

Ուզունովայի Մեզրե

Քեզին (Ղազան)

Քեզին-Խան

Քենեփե (Կանեփ)

Քեշիշ

Քեփերե

Քյորք

Քյուրդեմլիկ (Քյուրդենլյուկ)

Քուրդիքան

Օմերան

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *