ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աթշաս (Խակիթաշ)

Ալեշ

Ալի-Բարդաղ

Ալիշխան

Ախաթքյոյ

Ակթեփե

Ակվերան

Աղմաշատ

Ամբար-Հաջի

Անգեշ

Անդար

Անթաղ

Անթայ

Աշկուն

Ասիջա

Ասլան

Ասլանօղլի

Ավշեն

Արաբան

Արաբադլու

Արաբօղլու

Արաստուլ

Արբեթլի

Արե

Արսլանբաբա

Բաբ

Բադիքյան

Բազիյաթ

Բալիջնի

Բաղչակ

Բամիթնե

(Բա-Մըթին)

Բալյանի

Բաշվիկ

Բավադին

Բարբուշ

Բարդիքյոյ

Բարի

Բաքոս

Բաքոսե

Բեգութլու

Բեդանֆիկ

Բեյազ

Բեյդերե

Բեյրուկ

Բիլբիլ (Ալբակ)

Բիշերի

Բոզան

Բոշադ

Գալլին

Գանիրեքյոյ

Գերմիկ

Գըլգըլ

Գինդայեր

Գյոզալշեհիր (Գյուզալշեյխ)

Գյոզերեկ

Գյոզլու

Գյոլլու

Գյոքթափա

Գյոքթեփե

Գյոսնան

Գոռիթ

Գունդ

Գևերջին

Դաիբլի

Դաղդաղա

Դասեն

Դարաքել

Դարբայնի

Դարլո

Դաուդիե

Դերիկ

Դերիշ

Դերվիշ-Հասան

ԴԻԱՐԲԵՔԻՐ (ԱՄԻԴ)

Դիզենի

Դիրխան

Դիրունի

Դուկար

Զիյլիկե

Զիարեթ

Զորզուն

Զորովա

Էշեկմեյդան

Էրենքյոյ

Ընձքար

Թազակալա

Թամուրլիքյոյ

Թարջիլ

Թափա

Թել-Աբեդ

Թելբեսմե

Թել-Դեհմի

Թելշամ

Թել-Քար

Թեխնավա

Թեփեքյոյ

Թեքեսի

Թյութեյ

Թյուլիկ

Թուզլա

Ինգիջի

Ինջերլի

Իրինջիլ

ԼԸՃԵ (ԻԼԻՋԱ)

Լիլիկ

Լուլաքչի

Խազար

Խամզոս

Խան-Աղբյուր

Խանեզերի

Խանիկ Ն.

Խանիկ Վ.

Խասմին

Խարաբարտ

Խարամա Մ.

Խարամա Փ.

Խարուզլու

Խենդիվ

Խերբեքերա

Խինդիլիկ

Խոդիկ

Խոդնով

Խոզյուկա

Խոշե

Խոշթար

Խոջախ

Խվուրակ

Կազուկթեփե

Կաիկ

Կալաքյոյ

Կամսուր

Կայնակքյոյ

Կայնարե

Կարա-Ահմեդ

Կարաբաղչե

Կարաբելին

Կարախան

Կարահեյթա

Կարապետ

Կարաջա

Կարաս

Կարավաշ

Կարավերան

Կարգալի (Կիրկալիկ)

Կարփուար

Կըրխ-Դիրեկ

Կիրխանիկ

Կոլեկվան

Կորդիքան

Կորի

Կորխ (Կորքար)

Կրմանին

Կուրրիգյավուր

Հաբեշ

Հադրո

ՀԱԶՐՈ

Համրավետ

Հաջիջան

Հաջիքյոյ

Հարամիե

Հարիս

Հելելիթեփե

Հերհեր

Ձեռնարկ

Ղալեբիրե

Ղանթարա

Ղարաքիլիսա

Ղարաքիլիսա

Ղարիբ

Ղուլաղուլի

Մադալեն

Մալաբադ

Մալալ

Մալաք

Մալե

Մաղարա

Մամա-Դաութ

Մանկեսր

Մասրո

Մատղրա

Մատրա (Մաշրա)

Մարիկ

Մարմար

Մեդրուս

Մելկիշ

Մեհմեդաբադ

Մեշկինա

Մեշկոկ

Մերինա

Միատուն

ՄԻԱՖԱՐԿԻՆ (ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ)

Միզիլ

Միլան

Միլլայա

Միրդոն

Միրզա

Միրզա-բեկ

Մուխոդ

Յուվաջիկ

Նադիմին

Նասրէդդին

Նեգիդ

Շահան

Շամշամ (Շեմշեմ)

Շատե

Շարաբի

Շարար

Շարիշ

Շափակլի

Շաքարլի

Շեյխդաութ

Շեյխան

Շեքեֆթան

Շիաքա

Շոշիֆ

Շուլի

Շունտուն

Շուչան

Շուրուղ

(Շաքարքյոյ)

Շուքրա-Թեփե

Շուքրի

Չաթարկալա

Չալ-Թոփազ

Չարոխիկ

(Չարուխեկ)

Չերմիշ

Չիլշան

Չուրնոխ (Չերնոխի)

Պատրիկ

Ջալեկ

Ջամար

Ջերլիկ

Ջինդուկ

Ռաբբաթ

Ռաշիկ

Ռաս-Էլ-այն

Ռավիս

Ռյաշա

Սադա

Սաթիքյոյ

Սաթու-գեղ (Թուխմանուկ-խաչ)

Սառակ

Սառնիս

Սավեդի

Սարզամքյոյ

Սեիդ-Հասան

Սեյդի-խան

ՍԵՎԵՐԵԿ (ՍԵՎ ԱՎԵՐԱԿ)

Սիմիքլու

Սինան

Սինե

Սիսան

Սոֆիա

Սոֆիաթ

Սուլուքլու

Վասուլ

Վարսինա

Վեզրին

ՎԵՐԱՆՇԵՀՐ

Քարաքոսի

Քարխ

Քարտաշ

Քելբաղդադ

Քիշտեխան

Քլիսի (Քիլիսա)

Քյալան

Քյոսա

Քյուչուկվիրեն

Քոչ-Թավթալա

Քուրդ-Հաջի

Օյմեբուրջ

Օրթա-Ղարաբաղ

Օրթավիրեն

Ֆաթել

Ֆարխան (Փարխանդ)

Ֆիլակ

Ֆիս

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *