ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱԿՆԻ, ԱՐԱԲԿԻՐԻ ԵՎ ՉՄՇԿԱԾԱԳԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

ԱգրակԱգրակ

Ագրակ

 Ագրակ

Ադա

Ախոտի

ԱԿՆ (ԷԳԻՆ, ՄԱՐԸՆՏՈՒՆԻԿ)

Ակնիկ

Աղզունիկ

Աղըլ

ԱՂԻՆ (ԱՂԸՆ, ՎԱՂԱՎԵՐ)

Աղլար

Աղկի

Աղորիք

Աղրիբինար

Ամպըրկա (Ամբարկա)

Այրինք

Անդրի

Անջրդի

Աշգանի

(Գայվուր-Էշգունի)

Աշխենիկ

Աշոտկա (Աշուտքան)

Ապուչեխ (Ապջուղա)

Ավերակ

ԱՐԱԲԿԻՐ (ԱՐԱԲՐԱԿՈՒՆԱ)

Արակա (Նարեկա)

Արեգի

Արկու (Արկուրի)

Արտըկա (Արտակա)

Բագուսի

Բազաբոն (Բազաբուն)

Բազմաշեն (Պըզմըշեն)

Բակեր

Բաղնիք

Բաշ-Բաղլար

(Թաճ-Ագրակ)

Բաշ-Վարդենիկ

Բարաձոր (Պաղաձոր)

Բլուր

Բոզան

Բռնչիկ

Գարապապա

Գեղ-Բաղնիք

Գզըլ-Չուգուր

Գյոլչի

Գնելի

Գոմենիքյոյ

Գոմեր

Դենիզլի

Դերսիմ

Դիշտիրիկ

Երիցագրակ

Զիարեթ

Էհմա

Էհնեցիք (Ահնեցիք)

Էսկիշեհիր

Էսկիքյոյ

Էվրեք

Թաղար

ԹաղարԹամա (Թամար)

Թանիսա

Թավթին

Թարխնիկ (Թարխանիք)

Թեպթին

Թթենիկ

Թիրնիք (Թիռնիկ, Թոռնիկ)

Թողուտ

Թոճտին (Տաճատին)

Թորեշ Մ.

Թորոս-գոմի

Թոփուզ-օղլու

Թումա-Մեզրե

Լորենիկ

Խալ

Խանսուր

Խաչտուն

Խարասար

Խարավենկ (Քարավանք)

Խարտիշար

Խոզաղբյուր

Խոզաղբյուր

Խոջենի

Խոռոչ

Խտըրոզ

Խուլմին

Ծագ (Ին, Քյուչուկ-շեհիր)

Ծապլվար

Ծնիկ

Կալեդերե

Կալվերիկ (Փետերե)

Կամարկապ

(Կարմիրկապ)

Կամխու

Կաշո (Քեշու)

Կարաթաշ

Կարմիր-քար

Կարմիր

Կարուշլա

Կըշլա

Կոչոի (Քուշուլու)

Կրանի (Կռանի)

Հաբեղնոց (Աբեղանոց)

Հազարի

Հաղթուկ

Հաջիբեկ

Հասթիսի (Հացտեսի)

Հաստեկ

Հաստեկ

Հարպոզուք (Խորբազուկ)

Հացկնի (Հասկնի)

Հենքա

Հիճա

Հինսար

Հյուրի

Հողդար

Հոշնատան

Հունին

Հօտա

Ձնձոր

Ձնձոր

ՁորակՂարադաշ

Ղզըլ

Ղզըլ-Էվլեր

Ղոզլուջա (Ղոզլիչար)

Ղուշովա

Ճուճուկան

Մադանլի

Մախմենուտ

Մամադ-ուշաղի

Մասմա

Մանկուճակ

Մանսաուտ

Մաշկերտ

Մեծ-գեղ (Փառաց-ձոր)

Մեշքերե

Միատուն

Միջին-գեղ

Մոխտուր (Մոգտուր)

Մոնանու

Մորշըխա

Մուզուխուլեռ

Մուղատիմ

Մուշեղկա (Մուշաղկա)

Մուռնայի

Նարվեր (Նավեր)

Նշատակ

Շաաբան

Շեխսու

Շեմեն

Շերեքլի

Շեփիկ

Շնկախ

Շրզու (Շռզու)

Շրզու-Ագարակ (Հոռոմ-Ագարակ)

Չայ-պաղլար

Չանաքճա

Չարբազուկ

Չարխան

Չերազ (Չարազ)

Չիթ

Չիկնիր

Չիֆթլիկ

Չիֆթլիկ

Չիֆթլիկ

ՉՄՇԿԱԾԱԳ

Չրանք

Պալիճան

Պաղչե

Պաղջա

Պաշքրա (Պաշ-Ագրակ)

Պարտիզակ

Պարտիզակ

Պարուշ

Պեվբունար

Պետրեթիլ (Բադրաթիլ)

Պողոսի

Պռաստիկ (Պռատի)

Պրեխի

Ջեջե

Ջեվեզլի-Մազրա

Ջևիզլի-դերե

ՌապատՌընտե

Սալահլու                                 

 Սաղմըկա

Սանտըգ (Սնդուկ)

Սասելի

Սարաջըխ

Սարաջուկ

Սարատի

Սեթրկա

Սեղնակ

Սիսան

Սյուրճիք

Սոգյութլու

Սովուխ

Սուսուզ

Սուերեկ

Վաղշեն (Վաշխեն)

Վան-գեղ

Վանք

Վանք

Վանք

Վասկավան (Վասակավան)

Վարի շեխլար

Վարի վարդենիկ

Վարի Քենտիր

Վենքուք

Վերի Քենտիր

Տեգգե (Թեքքե)

Տերի-Տրեժ

Տիլլու

Տիմիթի

Տողան

Տրալու

Ուլուկալա

(Մեծ բերդ)

Ուչպեկ (Ուչբակ)

Ուռեկ

Փաշա-Մեզրե

Փար

Փարդի

Փետղան (Պետխան)

Փերչիմե

Փիրալի

Փուլ

Քալմուքա

Քարսիլ

Քըշլա

Քըշլաք

Քինսար (Հինսար)

Քյոչեկ (Քուչակ)

Քուզնա (Քուշնա)

Քուշնա

Քուրդ-Էշգունի

Քուրդլար

Օթուլար

Օլճախ

Օձգեղ

Օրթաքյոյ

Օրութիկ (Հարութիկ)

Ֆաթմալի

Ֆիրսուր

Leave a Reply

Your email address will not be published.