ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԴԵՐՍԻՄԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

ԱգրակԱդա

Ալա

Ալվերեն

Ակքիլիսա

Ահրիման

Աղբաձոր

Աղզունիկ

Աղ-Մեզրե-4

Ավշաքար (Հավշաքար)

Արդապետ

Արտըկա

Արտու

Բագին

Բաղնիք

Բեզաուտ (Բայազետ)

ԲԵՐԴԱԿ

ԲԵՐԻ

Բլուր

Բռնչիկ

Գյոքթեփե

Գոմձոր

Դամըրչի (Տեմիրչի)

Դաշտակ

Դարդարեշ-3

(Դարդառիճ)

Դարմուդաղ

Դերեկ

Երկան

Երկան

Զեյնելի

Զերանիկ

Զերի

Զիարեթ

Զիարեթ

(Շեյխ-Մուզուրքյոյ)

Զմբըղ-2

Էլ-ԽազիԸնճղակ

Թաթան

Թաղլար

Թաղլար Մ.

Թանել

Թանց

Թթենիկ

Թիլեկ

Թոփուզօղլու

Թուխ

Թուրուշմեկ-9

Ին

Իսմայիլցիք

Իսնակ (Իսնիս)

Լազվան (Լազվա)

Լամք

Լուսատառիճ-5

Խաճար-6

Խարավենկ

Խեդիկ (Գետիկ)

Խըռնեկ

Խիլիպտա

ԽՈԶԱԹ

Խոփիկ (Հոպիկ)

Խուշին

Կալվերիկ

Կարթ

Կիրիմիր (Կարմիր)

Հագս

Հագս

Հազարեն

Հազարի

Հալվորի

Հաղթուկ

Հաստեկ

Հավսեկ

ՀերթիֆՀուսեյնբեգին-Քոնագի

Ձնձոր

Ձորակ

Ղայաչի-8

Ղզըլքիլիսա

ՂԶԸԼՔԻԼԻՍԱ

(ԿԱՐՄԻՐ ՎԱՆՔ)

Ղոզլիչար

Ղուշովա

Մախա

Մաստան

Մեդան

ՄԵԾԿԵՐՏ (ՄԱԶԿԵՐՏ)

Մերջիմեկ

Մզրա

Միլլի

Մինիկիրեկ (Մանագրակ)

Մոխնտի (Մոգտուր)

Յաշիլի

Շաղալան

Շամցիք-1

Շարակ (Շարուկ)

Շիլք (Ծիլք)

Շիկոմ

Շուշենկ

Ոստան

Չամուրլի

Չարխան

Չիֆթլիկ

ՉՄՇԿԱԾԱԳ

Չոլիկ (Երուտ)

Պալըշեր

Պաղին

Պասու

Պարուշ

Պետրեթիլ

ՊրեխիՋիբոքյոյ

Ռաշան

Ռութան

Սագետիկ (Սագատիկ)

Սաղման (Սահման) Մ.

Սաղման Փ.

Սարտափ

Սեղնակ

Սըմաղ

Սըվճող

Սին (Շեն)

Սինգալյարի

Սնտամ-7

Սոգյութլու

Սուճուխ

Սևքար

Վահնա (Վայնա)

Վասկավան

Վասկերտ

Տանապուրան

Տանձիկ

Տավզիկ

Տարնուտի (Դարնոտ)

Տեր-Օվան

Տուժիկ

Ուլուկալա (Մեծ-բերդ)

Ուլու-փունղար

Ուռիկ

Փախ (Բախ) 

Փայեկ

Փեզվենք (Փոս-Վանք)

Փիր-Սուլթան

Փրոզիկ

Քյոչեկ

Քուրեշան (Բոյքյոյ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *