ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԽԱՐԲԵՐԴԻ ԵՎ ԲԵՐԻԻ (մասամբ) ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբդուլի (Աբդելա)

Ալամիշիկ (Էլեմիշիկ)

Ալիշամ

Ախոռ (Ախուր)

Աղընսի

Այվոս

Այուպաղի

Արոսիկ

Բազմաշեն

Բաղնիք

Բարջանճ

ԲԵՐԻ (ՓԵՐԻ)

Գայլու

Գառընկերտ

Գեղվանք

Գոլ

Գոմք

Գոնագ-Ալմազ

Դամըրչի

Դատեմ

Եղեգի

Ենիճե

Երդմնիկ

Զարդարիչ

 

Զաֆրանիկ

Զերե

Թափաջիկ Ն.

Թափաջիկ Վ.

Թեզիգան (Թևըգան)

Թեխաջի

Թիլ

Թիլ

Թլանցիկ (Անձիտ)

Թուրլի

Իչմե

ԽԱՐԲԵՐԴ

Խաջար

Խըրաճ (Խրաճքյոյ)

Խոխ Ն.

Խոխ Մ.

ԽՈՅԼՈՒ (ԹԼԿԱՏԻՆ)

Խոշ

Խորնանկ

Խրխիկ (Խռխիկ)

Խուլագեղ

Խուշին

Ծառուկ

Կանավիկ (Կենեֆիկ)

Կանգառլու

Կարաբաշի

Կարմիր

Կարմրի

Հակոբ-Մեզիրե

Հապուսի (Աբուսին)

Հառիկ

Հարսենք

Հյուսենիկ

Հողե

Ղազան

Ղուրպեթ-Մեզիրե

Մախա

ՄԵԶԻՐԵ

Մեսիրիկ (Կայսրիկ)

Միզրա

Մղե (Մուղե)

Մոլլագեղ

Մորենիկ (Պզտիկ Պոլիս)

Մուզուրօղլու (Մունզարօղլու)

Մումբարաջիկ (Քումպարիշ)

Մուրատի

 

Շեմսի

Շնթիլ (Շենթիլ)

Շուշնաս

Ոստան

Չինար

Չոթելի

Պալաճե

Պավկան

Պիսթեկ

Պուքե

Ռաշան

Սարբըցիք

Սարը-Յաղուպ (Սարիյաղուբ)

Սուրսուրի

Վասկերտ (Վասակավան)

Վարդաթիլ

Վերի Մեզիրե

Ուռեկ

Փեքանիկ (Բագենիկ)

Քեորփե (Քերովբե)

Քնատարիչ (Քնատառիճ)

Քոշկալա

Քուրդդարա

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *