ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱԼԱԹԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ագփունար

ԱԴԻԱՄԱՆ (ՀՅՈՒՍՆԻ-ՄԱՆՍՈՒՐ)

Ազազի

Ալալար

Ալթունթաշ

Ալիշար

Ալիշեն

Ալլամի

Ախտիքեն

Ակն

Աղջիլար

Այազլի

Այմալի

Անջուս

Անսուր

Առնաուտքյոյ

Ատաֆի

Արդաղա

Արղա

Արղա (Արքա)

Արտան

Բաինդիր

Բալաբան

Բալբալո

Բալկար

 Բահրի

Բայալ

Բայդալի

Բաշփունար

Բարդախչի

Բարի

Բեզյուք

Բելվերեն

Բեխիկ

ԲԵՀԵՍՆԻ

Բեհրե

Բեյբոստան

Բերբեմդեր

Բերդիսու

Բիբո

Բիզման

Բիրիկ

Բյութան

Բոյուքբաղ

Բուլամքյոյլար

Բուրխանեդին

Բուրջ

Բուրունչայ

Գեդիքլի (Գետիկ)

Գելուլ Ն.

Գելուլ Վ.

ԳԵՐԳԵՐ (Կարկառ)

Գյավուրքյոյ

Գյոզանա

Գյուլփունար

Դաբեիկ (Բաբիկ)

Դալասու

Դավերշակ

Դարդարե

Դեդենեկ

Դեդեֆինի

Դերիսկո

Դևելի

Եթիմլար

Զեբելի

Զերնեբ

Զիարեթքյոյ

Զիյաք

Զուռնաչի

Էկլեսի (Եկեղեցի)

 

Էյնաբ

ԷՍԿԻՇԵՀՐ (ՄԵԼԻՏԵՆԵ,         ՀԻՆ ՄԱԼԱԹԻԱ)

Էսկիսամսուր

Էսկիքյոյ

Էրքենեկ (Արգանակ)

Էփրեմե (Եփրեմ)

Էքինջիլար

Թեհերան

Թեջա

Թերբազեկ (Դարպսակ)

Թերբիզեկ (Դարպսակ)

Թիլ

Թիլ

Թոխարիս

Թոմեկ

Թոմլի

Թորնեդու

Թորփալ

Թոփղրանլի

Թոփրախ-թափա

Թութ

Թուրուշ

Իզոլի (Իզօղլու, Թմնիս)

Իմամուշաղի

Լուխլան

Լևենտ

Խալավանչալի

Խամուրջա

Խարաբա

Խարմանջիկ

Խիզնիկ

Խոջա

Խորես

Խուլխուլք

Կալալար (Կալեր)

Կալիկ

Կախենտ (Կաղնտեք)

Կական

Կակշիր

Կապի

Կարագյոլ

Կարաթեփե

Կարաթութ (Սև-թութ)

Կարախանշեյխլար

Կարաչոր

Կարաջավիրեն

Կարափունար

Կարկառ

Կարկուտլու

Կերեկքյոյ

Կըրխան

Կըրխգյոզ

Կոտան

Կորնուֆ

Կումիկ

Համշի

Հաջիլար

Հասան-Ալի

Հասան-Բադրիկ

Հասան-Չելեբի

Հարոտի

Հելիմ

Հեքիմխան (Հաքիմխան)

Հիշդեր

Հոբոու

Հունի

Ղամըշլի

Ղանլի-Չիֆթլիկ

Ղզըլ-էնթաբ

Ղզըլմաղարա

Ղզօղլան

Ղիա-Օլմազ

Մազալըխ

Մազարա

ՄԱԼԱԹԻԱ

Մալո

Մահմուդիանսարի

Մահմուդլու

Մաղարա

Մամաղար

Մամուքյան

Մարիամուշակ

Մեզերե

Մեհմանլի Ն.

Մեհմանլի Վ.

Մեյդան

Մեյդանջիկ

Մեյդանջիկ

Մեյլան

Մեջիդ

Մեստիկան

Միշրախ

Մյուլք

Մոնեթա

Մորֆա

Մուդիրլիկ

Մուշովկա (Մուշեղկա)

Նոխուտ

Շարաֆլի

Շարտի

Շումեն

Չաթալ-թափա

Չախլաշ Ն.

Չախլաշ Վ.

Չամբայադ

Չանաքջի

Չանչան

Չաքարլի

Չելլեկ

Չերմե

Չերսի

Չըրմըխտի (Ջերմուխտի)

Չիմիշ

Չիֆչիբաշի

Չլըխ

Չոլոխլի

Չութ

Պարղըզի

Ջամահիր

Ջանդարա

Ջաֆալի

Ջաֆուլի

Ջենդեր

Ջերիթ

Ջերիթբեյ

Ռազազ

Ռոստուշաղի

Սալամլի

Սալամուլ

Սալեկ

Սալմադին

Սալմանխե

Սաղվերան

ՍԱՄՈՍԱՏ (ՇԱՄՇԱՏ)

Սանջակ

Սարահաջի

Սարիլ

Սարոնախ

Սարսապ (Զարասպոն)

Սելիկ

Սեյութ

 

Սընդըխ

Սինջի

Սյուղութ

Սյուրղու

Սյուփյուրկյուն Մ.

(Ս. Փրկիչ)

Սյոփյուրկյուն Փ.

(Ս. Փրկիչ)

Սոգյութլու

Սուվարլի

Սուրֆազ (Շիրբազ)

Վարդանա

Վարի Պանազի

Վերանշեհր

Վերանշեհր

Տալիք (Թալիկ)

Ուղունհասանլար

Ուլեմիե

Ուչդերե

Ուռիկ

Փալանկա

Փայամջե

Փայամջե

Փարթալ

Փարվարի Մ.

Փարվարի Փ.

Փիլնիք

Փյուրուտ (Բրուտ)

Փոլադ

Փուփուրկե

Քալաֆա

Քալենդեր

Քալիլ

Քամերիթ-խան

Քանըք

Քաշանլի

Քաշանլի

Քարիկ

Քելիս (Եկեղիցի)

Քեսնիկ

Քեֆերդիզ

Քիլեյիկ

Քիլիսաքյոյ

Քիլիսեկ

ՔՅԱԽԹԱ

Քյոսաջալի (Քեսոն)

Քյոփելի

Քյունտիպեկ (Քյուստիպեկ)

Քուլիկ

Քոմագ

Քոչալի

Քուրդուշաղի

Քուրդքյոյ

Քուրեսքուլ

Քուրշունլու

Օզան

Օմերքյոյ

Օմրուն (Իմրոն)

Օռոսի

Օրեքչի

Օրտուզի (Հորտեոզ)

Ֆաթմաջիկ

Ֆալ

Ֆերանժի (Փռընչի)

Ֆնդըխ

Ֆնդըխ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *