ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբաս

Աբդուռահման

Աբուզեթ Վ.

ԱԼԱՇԿԵՐՏ (ԱԼԱՇԱ, ՎԱՇԱՐՇԱԿԵՐՏ, ԹՈՓՐԱԿԿԱԼԵ)

Ալիկոր

Ալխիզ

Ալումլի

Ախտա

Ախտա Ն.

Ահմեդբեկ (Թուրքմեններ)

Աղադեվե Ն.

Աղադեվե Վ.

Աղդաշ

Ամատ

Ամխոր

Աշխալե

Ասանան

Ասմար

Ավդե

Ավդի

Ավեմասի

Ավեշար

Ավթանա

Արաբալի

Արծափ

Արուճ

Բաբխան

Բազիրգան

Բաթմիշ

ԲԱՅԱԶԵՏ (ԴԱՐՈՒՅՆՔ)

Բաշվան

Բաշքենդ

Բարաքյաթ

Բլիգան Ն.

Բլիգան Վ.

Բյուրապատ

Բոտի Ն.

Բոտի Վ.

Բորջիմասուր

Բորջոկ

Բուբու

Բուդաղ

Բուշեկ (Պոշեկ)

Գելդուշ Ն.

Գելդուշ Վ.

Գելյան

Գելյուտ

Գիլբոր

Գյավերգյավկ (Ավագավեր)

Գյուլթափա

Գյուլթափա

Գյուլյասոր

Գոլյասոր

Գոմիկ

Գոմիկ

Գոմիկ

Գոմիկ

Գոնդափերի Ն.

Գոնդափերի Վ.

Գորան

Գրիգոն

Գուլմուպուճախ

Գունդին

Գուվք

Դանակարան

(Դանագիրան)

 

Դաշլիչայ (Դաշլըջա)

Դաշքեսան

Դավո

Դավուդ

Դարակ Ն.

Դարակ Վ.

Դարափի Ն.

Դարափի Վ.

Դերըկ (Դերիկ)

Դերիկ

Դիբաքլու

ԴԻԱԴԻՆ

Դիդամ (Դիդան)

Դոդո

Դոմբաթ (Տամբատ)

Դուզմեյդան Ն.

Դուզմեյդան Վ.

ԴՈՒԹԱՂ (ԱՅՆԹԱՓ)

Դութաղքեբիր

Դուրմալի

Եկմալ

Եկմալ

Եղնիթափա (Բլուր)

Երանոս

Երիցու-գյուղ (Քեշիշքյոյ)

Զադո

Զանկիզոր (Զանկյազուր)

Զետկան (Զեյդեկան)

Զիվգար

Զիրո

Զոզան

Զուրավա

Էլեքսան (Ալեքսան)

Թաբիա

Թասիկ

Թավլա

Թափարիզ (Թափառիս)

Թոխլուջա

Թութակ Մ.

Թութակ Փ.

Իխտիար (Ախդար)

Ինջասու

Իպագ

Իսե

Իրիցուգեղ (Ջաջուռ)

ԽԱՄՈՒՐ

Խանզըր

(Խանձր, Խնձոր)

Խանըկ

Խանո Ն.

Խանո Վ.

Խաչիթափ

Խաչլի

Խաչլու

Խաչլու

Խասե

Խաստուր (Խանզըր, Հացտուր)

Խատրովան

Խարբալան

Խարըկ

Խարխալըղ Ն.

Խարխալըղ Վ.

Խդըր

Խեվո

Խիտկո

Խոշյան

Խորդագյոլ

Խոփուս Ն.

Խոփուս Վ.

Խրբասոր

Կալաջուխ

Կյալառաշ

Կալե

Կամարջուղ

Կանիկուր

Կավրկավ Ն.

Կավրկավ Վ.

Կարաբազար

Կարաբուլաղ

Կարասու

Կարիխան Ն.

Կարիխան Վ.

Կեզիկարա

Կելյասուր

Կզըլդիզա

Կոպալ

Կովախ

Կրըրկ-Միրզա

Կուշտիան

Կուրկապան

Հալաջ

Համզեկան

Հայկան

Հաջի-Սաֆար

Հարսհան

Ղազան

Ղազիքյոյ (Ղազարի գյուղ)

Ղայաբեկ

Ղարաղոյմազ

Ղարաքենդ

ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ

Ղարաքյոյ

Ղլիճ

Ղումլիջա

Մաի

Մալակարի

Մալխաս

Մամեդ

Մանկասար

Մաչիտ

Մասակ Ն.

Մասակ Վ.

Մարդիկ

Մարտո (Մարդո)

Մեզրե (Մազրա)

Մըլան

Միրան

Միրզա

Միրզախան

Միրզաջան

Միրմանա (Մարիամ-Անա)

Մոզալան (Մուզիկ)

Մոլլա-Հասան

Մոլլա-Հուսեյն

Մոլլա-Շամդին

Մոլլա-Սուլեյման

Մոսուն (Մըսուն)

Մսուրի (Մսուր)

Մուշյան

Մուսաբեկկերասի

Մուսիկ

Մուրադխան

Յոնջալու (Առվտոց)

Նազուկ

 

 

Նավիկ

Նուրետի

Շադիան (Շատյան)

Շամե

Շավադատ (Շավելե)

Շեյխ-Ալի

Շեյխան

Շեյխբերու

Շեյխզիլան

Շուշիկ                   (Շահապիվան Չաթ)

Չալաբաշի

Չալի

Չամըռլու

Չավգաշակ

Չըլկանի

Չիվրիկ

Չուրուկ

Ջամալվերդի

 (Ջաբալվերդի)

Ջամշիչատո

Ջանագազ

Ջավեգյումբեդ      (Ջաբագմբեթ)

Ջեմիտ (Ճմիկան)

 Ջուջան

Ջուրա

Ռեմկան

Սարիբեկ

Սեիդխանբեկ

Սեյդո

Սերդո

Սերիքյոյ

Սին

Սինջան

Սմխոր

Սորան

Սուլեյմանգումբեթ

Սուվերդի

Սուրբ-Օհան

Սևիկ

Սևիկ

Սևիկ

Վանք

Վերեթեք

Վզակ

Տախլկե

Տաշդին  (Տաճատի)

Ուզունվալի

Ուլուքենդ

Փալանթյոքեն

Փիրալի

Փոխան

Քարձոր

Քյոշկ

Քյոսեկ

Քյուրդալի

Քոշկ (Քյոշք)

Քորուն

Քուրդ

Քուփղրան

Օվերեկ

Օրթաքենդ

Օրթլու (Օրթուլու)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.