ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆՆԳԻ ԿԱՐԻՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբաքյոյ

Աբրանս

Ագրակ

Ազապ

Ազըղա

Ազանբերդ

Ազորդ

Ազուրտան

Աժան

Ալաջա

Ալաջա

Ալդիքյոյ

Ալեկանց

Ալթուն

Ալիճագարակ  (Արուճագարակ)

Ալիքիլիսա

Ալմշկա

Ալվար

Ախա

Ախալիկ Ն.

Ախալիկ Վ.

Ախոռջիկ (Ախոռիկ)

Աղաթուզլա

Աղասար

Աղաքյոյ (Աղագեղ)

Աղբերիկ

Աղբզուտ-24

Աղբըձոր (Աղբերձոր)

Աղձոր

Աղջամելիք-22           (Խաչմելիք)

Աղվես

Աղվերան

Աղփունուս

Ամառիճ (Տղրուկ)

Անգըջիկ

Անտալագոմ

Աշկալա

Աշմեշեն

Աշուկա

Ապառ

Ապըլհնտի

Ապռնես

Ապրանք

Աջալար

Առինծ (Առինջ)

Առյուծկա

Առնիս

Առնոս

Ասպավերակ

Աստղբերդ

Աստոյի-գոմ

Ավազան

Ավարես

Ավերակ

Ավզաբերդ

Ավնիկ

Ավջի

Արաբքենդ

Արաքյոյ (Արագյուղ)

Արդոստ

Արծաթի

Արկինս

Արմանա

Արմաշեն

Արմենիկ

Արմութլի

Արշունի

Արոս

Արջավան

Արսիս

Արտոս

ԲԱԲԵՐԴ                 (ԲԱՅԲՈՒՐԴ)

ԲԱԳԱՌԻՃ

Բալախոռ (Պալախոռ)

Բախչավանք

Բակիկ

Բահլ (Բահլի)

Բաղիրսեկ

Բաղսի (Բախշի)

Բանշեն

Բաշկալա

Բաշչիֆթլիկ

Բաշքյոյ

Բաշքյոյ

Բաշքուրդդերե

Բաշօվաջիկ

Բար

Բարմակսըզ

Բեդաձոր (Փետաձոր)

Բեդրան

Բեթղար

ԲԵՐԴԱԳՐԱԿ

Բերդակ

Բերդևան               (Բերդավանք)

Բերձոր

Բերձոր

Բիզդիգանց

Բլդաձոր

Բլրակ

Բլուր

Բլուր

Բոզոն

Բովիկ

Բռնակապան

Բրդոնք

Բուլք (Բույլք)

Բուռնազ

Բուռնազ

Գաղտառիճ Ն. (Թուրքի)

Գաղտառիճ Վ. (Հայի)

Գանձասար

Գառնավուկ

Գառն-բերդակ

Գասպարիգեղ

 (Եղուրդլու)

Գարագուլաք

Գարսաղ

Գելյան

Գեղիկ

Գեղիկ

Գետիկ

Գյալառաշ

Գյարաք (Կերեկ)

Գյոզաշին

Գյոլվերան

Գյոքսու

Գյումբետ

Գյունգյորմես

Գոգոգլան

Գոլճիսար

Գոմաձոր

Գոմձոր

Գոմփոր

Գոյ

Գոպալ (Կոբալ)

Գովանդուկ

Գորգոր

Գորքեր

Գրչի

Գուդասխև

Գուլլի

Դաբ

Դալար

Դանչիկ

Դաշաղըլ

Դաֆթաքար

Դարաքյոյ

Դարբնի

Դարման (Թեմրան)-23

Դելիբաբա (Վելիբաբա)

Դենգիզ

ԴԵՐՋԱՆ                         (ՄԱՄԱ ԱԹՈՒՆ)

Դըվնիկ

Դիլսիս

Դորթքիլիսա

Դու Ն.

Դու Վ.

Դուման

Դուշան

Ելփիս

Ենիքյոյ

Ենիքյոյ

Ենիքյոյ

Ենիքյոյ

Երկնիստ

Երևանս

Զաբար

Զազալար

Զազալարխան

Զազավարդիկ

Զարիֆբեյգոմ

Զեռնակ

Զերանի

Զերինք

Զիվին

Զիրավանք

Զողնի

Զոր (Ձոր)

Էգեպատ

Էգերբոգեր

Էգնի

Էլբեկ

Էշկենց

Էշկիձոր

Էտտի

Էրկինիս (Արքունիս)

Ըղտաձոր

Ընկուզեկ

Թաթոս

Թանդրլու (Թոնդրակ)

Թավոնց (Գեղվանք)

Թարաձիգ

Թարխոջա Ն.

Թարխոջա Վ.

Թափաջիկ

Թաֆթա

Թեզպիճիկ

Թերզիգոմ

Թիմար

Թոդեվերան

Թոդոն

Թոմ

Թոմնա (Թոմլա)

Թոնոլախ

Թոսիկ

Թորթան (Թորդան)

ԹՈՐԹՈՒՄ

Թոփալ- Չավուշ

Թոփձոր

Թոփրախկալա

Թոքուր

Թվանջ

Թրամուտ

Թուզլա

Թութմաշ

Թույսուս

Թև

Իդ

Իլանլի

Իլիջա

Ինախ

Ինջա

Իշխան

Իշխան

Իս

Իցաձոր

Լավձոր

Լաքբուդաղ

Լեյլեկ

Լըճիկ

Լըսհոնք (Լուսահոնք)

Լիբանոս

Լիճ

Լոռի

Լոռի Ն.

Լսկավ (Լեսկի) Ն.

Լսկավ (Լեսկի) Վ.

Խաթունջուկ

Խալիլ- Չավուշ

(Խաչալույս)

Խախու

Խամրուտ

Խայեք

Խայեք

Խանբեկի

Խաշնտափ

Խաշուտ

Խաչաթուր

Խաչգյուղ (Բազմաղբյուր)

Խաչլու

Խարաբաձոր

Խարապեք

Խարխին (Կարգին)

Խարս

Խարսի (Հարսի)

Խդըր-Էլյազ

Խեչո Մ.-13

Խեչո Փ.-12

Խեվա

Խեվիցքար

Խերբեխելու

Խըզմուս

Խընեգե

Խըրթ

Խըրխաբազար (Կարգաբազար)

Խըրմխայա

Խնձավերակ

Խնձորեք Ն.

Խնձորեք Վ.

Խնձորիկ

ԽՆՈՒՍ

Խոդոքյոյ

Խոզախոռ

Խոզաղբյուր

Խոզան

Խոզլու

Խոզպրակ

Խոխո

Խոյնաջա

Խոշաբ

Խոջափունար

Խոռովերան

(Խոսրովերան)

Խոտ Վ.

ԽՈՏՐՋՈՒՐ

Խորան

ԽՈՐԱՍԱՆ

Խորձոր

Խորտիք

Խոցեվանց-16

Խոփիկ

Խոփիստա

Խոփձոր

Խուբս

Խուբս

Խուկուսլուն

Խունկ

Խուվախ

Ծաղկարի (Ծաղկարան)

Ծաղկի

Ծանծաղ

Ծառս

Ծծվարս

Ծնավոր

Ծվանց

Կազբել

Կաժ

Կալագեղ

Կալաջաքյոյ

Կալիկ Ն.

Կալիկան

Կաղին

Կարագեվիշ       (Կարագյուվիժ)

Կարագյավուր

Կարագյոլթուզլա

Կարագուլաղ

Կարադիվան

Կարախաչ

Կարակալա

Կարակալա

Կարահասան

Կարայազ

Կարաշեյխ

Կարաչոբան

Կարաքյոփրու-18

ԿԱՐԻՆ (ԷՐԶՐՈՒՄ)

Կարմրակ

Կեյիք

Կես

Կեսփուրուտ

Կզըլքիլիսա

Կզըլքիլիսա

ԿԻՍԿԻՄ

Կիսմիձոր

Կիսո (Քիշո)

Կիվ

Կիրակոսակ

Կոբակ

Կոբան

Կոթեր (Կոտուր)

Կոշ

Կոչանս (Կոչանց)

Կոջուխտոր

Կոտիկ

Կոտիկ

Կորմանց

Կռտաբազ

Կրիչք

Կուտրաշեն

Կոփ (Քոբ)

Հագստուն

Հագստուն

Հալվա

Հակոբ-գոմ

Համզա

Հայդարգոմ

Հայկերտ

Հաջիօղլի

Հասանաղագոմ

ՀԱՍԱՆԿԱԼԱ

Հավնոց

Հարամիկ-20

Հարորդի

Հարսնեքար

Հերթև (Էրթեֆ)

Հընտի

Հիշենց (Խիշն)

Հիրանի

Հյոլենք

Հնձիկ

Հողաս

Հոռոմ

Հոռոմ

Հուգումեդ

Հունուտ

Ձկնաջուր

Ձկնաջուր

Ձորիկ

Ղազարենց

Ղազի

Ղալայչի

Ղարաչուխա (Մեծ Ագարակ)

Ղարաքիլիսա

Ղարաքիլիսա

Ղարաքիլիսա

Ղարաքիլիսա

(Սթան)-17

Ղզըլմեջիդ

Ղզըլչորիկ

(Կարմիր-ջրիկ)

Ղզըլքիլիսա

Ղուզղուն

Ճառասուն

Ճերմակ

Ճինիս

Ճիպոտ

Ճպըռ

Մադրախ

Մալասա

Մահաջուր

Մաղալե

Մանասե

Մանդաղատ

Մանց

Մանց

Մասաթ

Մասսաբ

Մարաշ

Մարխոկ Մ.

Մարուֆ

Մաքիձոր

Մաքսուդ-Ջոջ

Մելիքան-25

Մեխոխ

Մեյդան

Մեղուձուր

Մենտևան

Մեջիթլու

Մժնկերտ

Մժնկերտ Ն.

Միատուն

Միջելդի

Միսուր

Միրագոմ

Մյուլք

Մշավերակ

Մոզիկ Ն.

Մոզիկ Վ.

Մոլլա-Դավութ

Մոլլա-Մահմեդ

Մոխրկուտ

Մոխուրշեն

(Մոշխաշեն)

Մրգանց

Մուշկի

Մուտունքյումի

Մուտուրկա

Մուրավանց

Յահյա

Յաղան (Եղան)

Յաղմուրջիկ

Յոլմեջ

Յոնջալու

Յուզվերան

Յումրուարեն

 Յունուս

Նարդիվան

Նիգդերե

Նիվ

Նորաշեն

Նորգոմ

Նորշեն

Նորշեն

Նորշին

Նորշին

Նիխախ

Շաբադին-19

Շադուժ

Շալովար

Շահրիստանց

Շամե

Շամխի

Շարող (Շարուկ)

Շարուկ (Շորյուկ) Ն.

Շարուկ

(Շորյուկ) Վ.

Շաքարլի

Շեբու

Շեն

Շեջավ

Շիկաշար

Շինոյգեղ

Շիփեկ

Շողիկ

Չալմիջա

Չանգոմի

Չաուրմա

Չափանց

Չըմաղըլ

Չթնոս

Չիհիրգան Ն.

Չիհիրգան Վ.

Չիր

Չիրիկ (Ջրիկ)

Չիֆթլիկ

Չիֆթլիկ

Չորակ

Չորգոնոս (Ձորգանձ)

Չորթանքար

Չուլլի

Չումախ (Չոմագ)

Չևիրմե

Պատան

Պատիճվան-15

Պատիշեն

Պարխալ (Պարխար)

Պարտանուս

Պեկուրտի

Պոչենց-11

Ջալա

Ջանսոր (Ճանճձոր)

Ջանուրան

Ջենջե (Ճանճի)

Ջերման

Ջերման

Ջերմուկ Ն.

Ջերմուկսու

Ջուրակենց (Ջրակույս)

Ջուրմավանց

Ռաբաթ

Ռապատ

Ռզաքենդ

Ռուշտի

Սագաձոր

Սագնիս

Սալքորի

Սանամեր

Սանջակ-կալիկ

Սարգոլ

Սարըլու

Սարիղայա

Սարվորի (Սալվորի)

Սեղանք

Սերկևիլ

Սինոռ

Սխտորուտ

Սղըրլի

Սղըրճի

Սնկառիճ

Սոգյութլու

Սոգյութլու

Սոյլամեզ Ն.

Սոյլամեզ Վ.

Սոս

Սոս

Սոսինգա

ՍՊԵՐ

Սունեյլի

Սուրբ-Թորոս

Սուրբ-Սարգիս

Սուրբ-Օհան

Սևիկ

Սևքար

Վալիշեն                 (Վահանշեն, Վանշեն)

Վակե

Վաղշան

Վանք

Վանք

Վանքիկլար

Վարդանոց

Վարդենիկ

Վարզահան

 (Վարձական)

Վարինջա

Վարհան-10

Վարձենիս

Վերին-գեղ

Վերինտափ

Վժան (Վազան)

Վժանգետ

Տանձուտ

Տանձուտ

Տանձուտ

Տանձուտ

Տանձուտ

Տզանց

Տինեկ

Տշաձոր

Տոտի

Ցախավելան

Ուզուն-խաչ

Ուչքիլիսա

Ուռումելի

Ուռուտ

Փարդի Ն.

Փարդի Վ.

Փարչեվանք

Փեդրևանց

Փեսունջուր

Փետկիր

Փիրիչ (Փիրիզ, Բրիչ)

Փնջրկա

Փորսուղ-14

Քադմիր

Քարավանք (Ոսկեհանք)

Քարավերակ

Քարերգեղ

Քարընկոս (Գառընկոց)

Քարիգոմ

Քարխաչ

Քարձոր

Քարվան

Քարվանք

Քաղքիկ

Քեթևան (Գետավան)

Քեշիշօղլի

Քերան (Գերան)

Քերար

ՔՂԻ

Քյավգիր

Քյոսա

Քյոփրիքյոյ

Քոչք (Քյոշք)

Քոռսու                           (Քոռջուր, Գոռջուր)

Քսանթա (Քսանթագ)

Քցխա

Քուֆրա

Օգոմի

Օդեկ (Ոդեկ)

Օխոր

Օկդեմ

Օձտեղ

Օղնուտ

Օշկ (Յոշք, Աշունք)

Օշնախ (Որջնաղ)

Օսկիհատ

Օրթագոմ

Օրթուզի

Օրթուղի

Օրձոր

Օրոր

Օրջուխ

Ֆեմ (Ֆամ)

Ֆրֆռիկ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.