ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

ԱբաջիԱզդավուլ Ն.

Ազդավուլ Վ.

Ալալա

Ալայշամ

Ալանջիկ

Ալաջիկ

Ալչախ

Ալչաքլի

Ակթաշ

Ակթաշ

Ահմեդօղլու

Աղամահմուդ

ԱՄԱՍԻԱ

Այդին

Աշիան

Արդարան

Արխաթ

Սուրենքյոյ

Աքսալար

Բադամ

Բալքոս

Բայալըջա

Բաշ-Ալան

Բաշ-Արմենի

Բաշլըղ

Բարաքլի

Բեբրեքքյոյ

Բելալանքյոյ

Բեկթեմիր

Բիլլեխու

Բոզաջակ

Բոլաք

Բոխա

Բողազքյոյ

Բողազքյոյ

Բոյաջիկ

Բոյրան

Բրելի

Գավրաս

Գերան

Գյոլ

Գյոչմեն

Գյումուշ-Կարաքյոյ

ԳՅՈՒՄՈՒՇ-ՄԱԴԵՆ (ԿՅՈՒՄՈՒՇ-ՀԱՃԻ ԳԵՂ, ՍԻՄ-ՀԱՃԻ ԳՅՈՒՂ) 

Դադեմլի

Դաղմուր

Դաստակ

Դարուչայ

Դելի-Հասանի

ԴերենոսԴիղլենջի

Դոխլա

Դուղրուջաքյոյ

Դևեջի

Դևէալան

Ենի-Քիլեր

Ենիքյոյ

Ենիքյոյ

Երդանիկ

Զաչաք

Զարա

Զյաքիքյոյ

Էգյուրլու

Էլասլան

Էմիր

Էմիրքյոյ

Էվզինե-բազար

(Իյնեբազար)

Էրան

Էրիքվելան

Էֆթե

Թաթար-կալե

Թանղին

Թասնե

Թերզե

Թյուրենկ

Թոփթալա

Թուռունկ

Իբեք

Իլեջիկ

Իլիջա

Իմամբաղ

Ինջեսու

Իսակլար

ԼԱՏԻԿ (ԼԱՈԴԻԿԵ)

Լափ

Խանքյոյ

Կալաքլի

Կալեքյոյ

Կալեքյոյ

Կարաբոյուք

Կարահիսար

Կարա-Յաղուբ

Կըրմաքքյոյ

Հայվալի

Հայրակ

Հայրանի

Հաջիլու

ՀԱՎԶԱ (ԽԱՎՍԱ)

Հումաթ-Ալան

ՂամըշլիՂայաջիկ

Ղարադաղքյոյ

Ղարա-Հաջիբ

Ղարաշալ

Ղարաչայ

Ղարաջավիրեն

Ղարաջերեն

Ղարափունար

Ղարափունար

Ղարաքեչիլեր

Ղարաքիսե

Ղաուրա-Մաուրա

Ղըզըլջա

Ղզըլքիլիսա

Ղըզօղլու

Մառանի

ՄԱՐԶԱՎԱՆ

Մարթազ

Մեհմուդիե

Մեջիթ-Էոզյու

(Ավխաթ Հաճի գյուղ)

Մելինջա

Միսաք

Միրդեխոր

Մորեկ

Մուսուլ

Մուրլուլե

Յալավու

Յայջի

Յուզալան

Յուխբաշարի

Նարայզուխլու

Նուրանի

Շամբա

Շըխլի

Չաղանա

Չամբուքու

Չամուրլու

Չայքենդ

Չայքյոյ

Չանդըր

Չաշ

Չավուշ

Չավուշ

Չելթեք

Չելթեք

Չելիկալան

Չերքեզքյոյ

Չեքմեդին

Չիքլար

 

ՉորանգՍազ

Սալուրքյոյ

Սամուալաք (Սամոալա)

Սարայջըղ

Սարգիս

Սարի-Գազել

Սելերե

Սեմեր

ՍԵՆՆԵԿ

Սերդօվա

Սեփեթլուքյոյ

Սեքօղլու

Սխաքլի

Սոքուչուխուրու

Սուսանջիքյոյ

Սուսուզ

Սուսուզ-դերեսի

Սուրուքի

Վայզա

Վարայ

ՎԵԶԻՐՔՅՈՓՐՈՒ (ՆԵՈԿԼԱՎԴԻՈՊՈԼԻՍ)

Ուլասու

Փաշաքյոյ

Փաքե

Փելիջիկ

Փերիզե

Քաբա-Չուխուր

Քարվանսարա

Քարվանսարա

Քարուդա

Քեչիբողազ

Քիրփեջիկ

Քյոլուքյոյ

Քյոսե-Էյուբ

Քյորքյոյ (Քոռ-գեղ)

Քյուչուք-Հիսար

Քոչալ

Քումզալի

Քումջուկ

Քուսուսլար

Քուրդքյոյ

Քուրդքյոյ

Օլուս

Օյմե-Աղաչ

Օրթաքլար

Օրթաքյոյ

Օրխար

Ֆրունդար

Ֆունդուքլի

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *