ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՇԱՊԻՆ-ԳԱՐԱՀԻՍԱՐԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

ԱդեփլիԱդրին

Ալամա

Ալամոնիկ

Ալար

Ալաքիլիսա

Ալենե

Աղըլղազի

Աղջաղար

Աղվանիս

Աղրավիս

Այծպտեր

Այծպտեր Մ.

Այծպտեր Փ

Անստաս

ԱՆԴՐԵԱՍ (ԵՆԴԵՐԵՍ)

Անեզրի (Աներղի)

Ապանա

Ասու

Ավաձոր

Ավան

Ավարա

Ավարա-Օզու

Արիկ-Մուսաքյոյ

Արումաշա

Արփաջի

Բալջանա

Բաղնիք

Բայդարլի

Բոյուք-Շարիթիա

Բոստանղոլ

Բորու

Բուզբաղ

Բուլդուր

Բուրգ

Գյումիշմադեն

Գոմեշտուն

ԳյոզքյոյԳյոլուքյոյ

Դայլի

Դաշտեմիր

Դարիդերե

Եկալե

Եմիշլի

Ենի-Ասլան

Ենիջա

Ենիքյոյ

Եպսեկ

Զիլ

Զիլարքյոյ

Զինա

Զիքարա

Զուն

Էլմաջիկ

Էսկիմադեն

Էսկիշեհիր

Էսհեն

Էրիկ

Թաթարքյոյ

Թամզարա

Թանտրճըգ

Թենևլի

Թոզաթ

Թոխլի

Թոնար

Թոնուկ

Թուրխալա

Թուփչի

Իսլամլի

Իսկանդեր

Լըթառիճ

Լըճեսի

Խազանլի

Խաիս

ԽալաշաքյոյԽասխաս

Ծիպեռի

Կալեդերե

Կամինի

Կավաջիկ

Կատիրքյոյ

Կարաթոդոր

Կափու-Աղզի

Կթանոց Կիզիքլար

Կոմանա Իդրեն

Իմոնյու

ԿՈՅԼՈՒՀԻՍԱՐ

Հասան-Շեյխ

Հավրան

Հերիսե

Ղադիքյոյ

Ղարաաղաջ

Ղարամերկ

Ղրաճ

Ղուլե

Ղուրզու

Մադասուքյոյ

Մեզարղի

Մեզմեկ

ՄԵԼԵԹ (ՀԱՄԻԴԻԵ)

Մշկընոց (Մշակնոց)

Մուավի

Մուզամա

Մուրադլի

Յալաուսպա

Յաղսիան

Յավադուքյոյ

Յումունջուկ

ՇԱՊԻՆ-ԳԱՐԱՀԻՍԱՐ

Շիկմուր

Չախմանիս

ՉայդերեսիՉանղալ

Չեքուշլի

Չըրտախ (Չարդախ)

Չիֆթլիկ

Չոնուկ

Չորախ

Չորաղ

Չորտուն

Չուքլար

Պոլուս

Պուսեյիտ

Սադըք

Սարաջուղ

Սիլեդի

Սիս

Սիսորթա

Սուլուք

Սուլքյոյ

Սևինդիկ (Սևենտիք)

Ուլջակ

Փարախ

Փարամազ-18

Փարդու

Փարթեշ (Պարտեզ)

Փարչի

ՔԱՍԱԲԱ

Քելչիբաբա

Քոշար

Քունդուզ

Քուջուլա

Օրթաքյոյ

Օրմուլու

Ֆեյլերե

Ֆունդուխլի

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *