ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբասլի

ԱԳԱՐԱԿ (ԷԳՐԵԿ)

Ադա

Ադամ-Ֆաքսի

Ադիաման

Ադիենիշ

ԱԶԻԶԻԵ

Աթեշ-Ալի

Ալաջա-Մեզար

Ալաքիլիսա

Ալաքիլիսե

Ալիմեհմեդ

Ալինվիրեն

Ալղայա

Ալոշ

Ակկայա

Ակչեկալե

Ակչեմաղարա

Ակչե-Մեջիդ

Ակչեշեհիր

Ակփունար

Ակփունար

Ահար

Աղէրեն

Աղըլ

Աղի

Աղփունար

Այոլա

Այվալի

Աշոտի

Աջիփունար

Ասարջիկ

Ասլան-Դողմուշ

Աստղիկ (Ելդըզքյոյ)

Ավշարվիրեն

Արլիսա

Արմանդալի

Արմեն

Արսլան-Թոփչի

Արփալի

Բաբսի

Բազար-Էրեն

Բազարսու

Բալթալար

Բալտալի

Բահար

Բաղլամա

Բաղնիք

Բաղչե

Բաղչե

Բաղօլոք

Բայաթ

Բանար

Բաշ-Էրեն

Բաշ-Էրեն

Բաշվիրեն

Բաջալի

Բարղամ

Բեյլիկ-Յուվա

Բեյլի-Հասան

Բեյփունար

Բեշթեփե

Բերեկ

Բիզիր

Բինգյոլ (Բյուրակն)

Բինկյան (Բենկան)

Բյուրենջիկ

Բողազ Մ.

Բողազքյասան

Բոստան

Բորանդերե

Բորանդերեքյոյ

Բռնաբերդ

Բրգնիք

Բուդաքլի

Բուրհան

Բուրուն-Էրեն

Գաբուղայա

Գախնա

Գայլուկայա

Գանթարոս (Ղանթարոզ)

ԳԱՆԿԱԼ (ՂԱՆՂԱԼ)

Գավակ

Գավակքելկեն

Գարապողազ

Գերգելի

Գյավուրքյոյ

Գյոզայ

Գյոզմեն

Գյոլթեփե

Գյոյնիկ

Գյոյնուկ

Գյոքփունար

Գյուզելօղլան

Գյուլադիջե

Գյումուշգյուն Ն.

Գյումուշգյուն Վ.

Գյունդուզ

Գյունե

Գոմսուռ (Գոմ-մսուր)

Գորմանա

Գուլանքյոյ

Գուրյուկ-Բեքիր

Գևաքսե

Դալի-Իլիա

Դալմաջիկ

Դայլի

Դանիշմենդ

Դավարղըշլա

Դավրա

Դավուլբազ

Դարսյախ

Դելիկղայա

Դելուղայքյոյ

Դեմիրջիլիկ

Դեվեդերեսի

Դերեջիկ

Դերեքյոյ

Դերվիշ-փունարի

Դըդմաջ

Դիմիտրի

Դիշելիք

Դիրեքլի

Դղըր

Դյոքսե

Դյուզենջիկ

Դոմուզդերե

Դումալի

Դումլիղա

Դևեքսե (Դևօձա)

Ելիջե

Ենի-Արփաքյոյ

ԵՆԻ ԽԱՆ (ԵԼԴԸԶ-ԷԼԻ)

Ենի-Կարահիսար

Ենիյափան

Ենիջե

Ենիքյոյ

Եվքարա (Էվքերե)

Եքիմքյոյ

Զազա-Թեմիրջիլիկ

Զախալ

 

ԶԱՐԱ

Զորք

Էբքիրաջիկ

Էգերջե

Էլմալի

Էլյաս-Հաջի

Էմերիս

Էմինաղա

Էմիրթաղիգոմ

Էմիրլար

Էմիրլի

Էյղուրի

Էյմեր

Էյրիջա

Էյուք

Էնղուն

Էշակ

Էշեգի

Էշուշան (Աշուշեն)

Էսկիափարդի

Էսկի-Խիյուկ

Էսկի-Կարահիսար

Էսկի-Համալ

Էսկիքյոյ

Էվջիլար

Էտքիրան

Էրգեսեն

Էփեքյոյ

Էքինջիօղլու

Ըրմակ

Թաբան

Թաթ

Թաթլի

Թաթլ-Օջախ

Թալազօղլու

Թախթալի

Թախթալի

Թախթաքեմենդ

Թաշլիկ

Թախթաքյոփրու

Թամարլի

Թավշանլու

Թարս-Հագան

Թեմեճյուկ

(Թեմեջիկ)

Թեմեքլի

Թեջարխանա

Թեփեջիկ

Թեփեքյոյ

Թեքմանքյոյ

Թեքմեն (Թեքման)

Թիրզախան

Թոնուս

Թոտորակ

Թոփաճ

Թոփ-Արճիճ

Թուբաջի

Թուզլա

Թուզլա

Թուզհիսար

Թուքուշ

Իբրե

Իդելի

Իդելի

Իզմիր

Իլբաշի

Իլիջա

Իմըրխան

Ինջե-Մաղարա

Ինջեսու

Ինջիրլի

Իշխանի

Իսանլու

(Լիսանլի)

Իսլամլար

Իսլեն

Իսմերեկ

Իսպիլե

Խալարչա

Խալբուր-չայիր

Խալիդբեյվիրեն

Խալվար

Խալվարքյոյ

Խալօղլու

Խանլի

Խանծառ-20

Խաչղա

Խավրազ (Ղավրազ)

Խարմանդար

Խդըրնալ

Խոզագրակ

Խոռոխոն (Խորոխոնք)

Խորսանա

Խումարլի

Խուլուկլիյուրտ

Խուռնավիլ (Խոռնավիլ)

Կազունլի

Կալեքյոյ

Կամիս

Կամար

Կայմակ

Կայնար

Կասման

Կավակ

Կավակդերեքյոյ

Կարաբել

Կարագյոլ

Կարակուզուլու

Կարա-կույու

Կարակույու

Կարիյաղան

Կափու-Մահմուդքյոյ

ԿԵՄԵՐԵԿ

(ԳՅՈՒՐՈՒՆ)

Կոյլուքյոյ

Կոյունղայասի

Կովտուն

Կպին

Կուրասիս

(Կրասոն)

Կուրղլուկայա

(Քուրդլուկայա)

Հաղթ (Կաղթ, Թուզլա)

Համալ

Համամ

Համամ

Հայդարլի

Հայդարլի

Հաջիլար

Հաջի-Մեսրա

Հաջի-Յուսուֆ

Հասան

Հասանչելեբի-օղլուխան

Հավաս

Հեյրեթլի

Հոռումլա

Ղոնախբողազ

Ղուրու-Այշե

Մադարասուն

Մադիր

Մալքայա

Մախսուդլու

Մաղարա

Մամաղա

Մաճալըխ

(Մանջալիկ)

Մասուդիե Ղադիքյոյ

Ղազանջիկ

Ղազիբեյ

Ղազիբեյ

Ղազ-Մաղարա

Ղալտի (Գալտը)

Ղահվեջի

Ղայալի-փունար

Ղայաջի

Ղանդիլ

Ղարաաբդի

Ղարաաղըլ

Ղարաբողազ

Ղարագյոզ

Ղարագյոլ

Ղարագուջուկ

Ղարադաղլի

Ղարաթաշ

Ղարա-Հուսեին

Ղարաձոր

Ղարաղայա

Ղարամեհմեդ

Ղարամոշ

Ղարաշեխ

Ղարաչայիր

Ղարաջա

Ղարաջալար

Ղարաջավիրեն

Ղարաջավիրեն

Ղարասար

Ղարասար

Ղարավիրեն

Ղարաքեչելի

Ղայափունար

Ղայաքոչ

Ղարիաջալ

Ղզըլ-Գյուրուն

Ղզըլդերե

Ղզըլ-էրեն

Ղզըլթութ

Ղզըլթութ

Ղզըլմաղարա

Ղզըլ-Յենիշ

Ղզըլ-Չեվլիկ Ն.

Ղզըլ-Չեվլիկ Վ.

Ղզըլջա

Ղզըլքյոյ

Ղըշլա

Ղլիճդերեսի

Ղլիջլար

Ղոզջիղազ

Մավի

Մարաշակ

Մարաշլի

Մարմար

Մեզգեդին

Մելիքքյոյ

Մեհմեդջիկ

Մեյնան

Մենգելես

Մենթեշե

Մենշուրլու

Մեջիդ

Մերդիշեյխ

Մզկիթ

Միստոս (Մաշտոց)

Մյուղդե

Մուլուչ

Մուսաշեխ

Մուրադբեյլի

Մուրզալ

Յաբազլի

Յազիփունար

Յազիքյոյ

Յազիքյոյ

Յալընըզ

Յալընըզ-Սոգյութ

Յաղբասան

Յաղունփելիթ

Յայլաջիկ Ն.

Յայլաջիկ Վ.

Յարամիշ

Յարասար

Յարասար

Յարհիսար

Յարջին

Յափալթըն

Յափակ

Յլդըրըմ

Յոնջալըխ

Յորտան

Յուզեվղի

Յունիս-Էրեն

Յուսուֆլի

Յուվա

Յուվա

Նիրզե

Շաբանլի

Շաբանքյոյ

Շաբուկ

Շակշակփունար

Շամաֆ-բեյ

Շարերիե

ՇԱՐՂԸՇԼԱ

Շերեֆ

Շըխլի

Շոքոլար

Չաթ

Չաթալլի

Չալթայան

Չախալ

Չախալ

Չախմախ

Չախրաղ

Չամ

Չամլիջա

Չամուրլու

Չայ

Չայշեխի

Չայքյոյ

Չանդար

Չավուշլար

Չարքուրդ (Չայքուրդ)

Չաքթաք

Չելթիկբաբա

Չեխքեմ (Շաղգամ)

Չեվիրմե

Չերալիք

Չերեն

Չերչեյուրտ

Չեփնի

Չիմենե-Ենիճե-19

Չիչակօղլու

Չիֆթաղլար

Չոլդար

Չուլախլիզիր

 

Չուխուրջի

Չուխուրվիրեն

Պարտիզակ (Բախչեջիկ)

Պյունյան (Սարմուսագլը)

Պոզ-Արմուտ

Պռաստիկ

Ջադդե

Ջումի

Ջևիզ

Ռահլիէզլիկ

Սազջիկ-Աղզիբալա

Սալամաթ

Սալավաթ

Սաղըր

Սամահիր

Սանդալ

Սաջայաղի

Սաջայաք

Սավոխթան

Սարաչքյոյ

Սարը-Օղլան

Սարիխան

Սարիկլի

Սարիկլու

Սարի-Հասան

Սարիփունար

Սարխանեթ

Սաքալթութան

Սաֆուլար

ՍԵԲԱՍՏԻԱ (ՍՎԱԶ)

Սելիմլի

Սեյտերեկ

Սեյրակ

ՍԵՐԵՍԵԿ (ՍԵՐԵՍԿ)

Սեքերփունար

Սեֆիկ

Սթանոս

Սինանօղլու

Սինջան

Սիչանխիյուկ

Սիվկին

Ս. Հակոբ

Սյուրեքլի

Սյուքսուն

Սոգյութլի

Սեֆիէզյու

Սուբան-Ալան

Սուլթանբեյլի

Սուլթանլի

Սուլթանխան

Սուլթան-փունար

Վանք

Վասիլդան

Վարդան

Վիրենշեհր

Տանձիկ

ՏԱՐԵՆՏԵ

Տենտիլ

ՏԻՎՐԻԿ (ՏԵՎՐԻԿ)

Ուզմուշ

Ուլաշ

Ուլյուք

Ուչաղըլ

Ուչքիլիսա

Ուրաղիլ

Թաթռին

Փալանկա

Փալաս

Փալաքի

Փանլի

Փաշա-գեղ (Փաշաքյոյ)

Փիրահմեդ

Փիր-Հուսեին

Փյոդել

Փյորենկ

Փորսուղ

Փորունսուր

Փուլ-Հասան

Փուլփունար

Փունարգյոզու

Քաթրան

Քավլան

Քարալարթեքքե

Քարաման

Քարլի

Քարլիկ

Քարլիկ

Քարհատ

Քարղին

Քաֆիրվիրեն

Քելեթե

Քելիբաշի-բոյուք

Քելիմքյոյ

Քելլեկ

Քելխուդա

Քեչեյուրտ

Քեչերլի

Քերթմե

Քերիմ

Քիլելի

Քիլիսեջիկ

Քիլլիկ

Քիրեմիլլի

Քյան

Քյոռօղլան

Քյոսեաղաջ

Քյուրքջի

Քյուփելի

Քոթնի

Քոլուլու

Քոչելի

Քոչիսար (Պետրոսի)

Քոռօղլան

Քրիստիանօրեն

Քուլունջակ

Քույունջի

Քուրանշե

Քուրդ-Քիլավուզ

Քուրդքյոյ

Քուրջ-Էրեն

Քուփելլի

Օզյու

Օլուջաք

Օլուքման

Օմեր-Աղալը

Օմերանլի

Օվաջիկ

Օվաջիկենի-Գուլան

Օտուռ

Օրթա-Ալիքյոթուլեր

Օրթափունար

Օրթաքյոյ

Օրթաքյոյ

Օրթաքյոյ

Օրթաքյոյ

Ֆիլիսերենիքյոյ

Ֆնդըջիկ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *