ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՎԱՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ագրակ

Ագուստու

Ադիգյոզալ

Աթանանց

Ալական

Ալան

Ալիքալեն

Ալյուր

Ախկ

Ախոռիկ Ն.

Ախոռիկ Վ.

Ախպերս

Ախսի

ԱԿԱՆՑ (ԱՐՃԵՇ)

Աղահանք

Աղջյուր

Ազասան

Աղբուլաղ

Աղդաշ

Աղջավերան

Աղս (Աղսաֆ)

Աղսին

Աղսրաֆ

Աման-Յուրտ

Ամենաշատ

Ամկուբերդ (Նորագյուղ)

Ամուկ (Ամյուկ)

Անգիս

Անգյուզակ (Ընկուզակ)

Անկշտանց

Անձավ

Անձավ

Աննավանք

Անջինի Ն.

Անջինի Վ.

Անուշաղբյուր

Աշնակ

Առազ

Առանիկ

Առեղ

Առեղ

Առեղ

Առեն

Առինջ

Առնիս Ն.

Առնիս Վ.

Առնոստ

Առնջկույս

Առոսիկ (Առոսկի)

Աստվածածին

(Միրաք)-3

Աստվածաշեն

Ասուրլի

Ասուրտիյա

Ավանց

Ավդաղ

Ավդիան

Ավզարիկ

Ատեռ

Ատնականց

Արադենց

ԱՐԾԿԵ

(ԱԴԻԼՋԵՎԱԶ)

Արծվաբեր-վանք (Խառաբաստ)

Արճակ

Արճրա

Արմիզոնք

Արմշատ

Արտամետ

Արտավեզ

Աքրուս

Բազար-աղա

Բալուր

Բաղ

Բայազիտ-աղա

Բայրակ

Բանզ

Բանոն

Բառ

Բարկաթ

Բելու

Բերդակ

Բերդակ

Բերե-Մաշկեն

ԲԵՐԿՐԻ

(ՄՈՒՐԱԴԻԵ)

Բիրոկ

Բլուրմակ

Բոլս

Բողազքյասան

Բողոնիս

Գանձակ

Գանձակ

Գատըքյոյ

Գեչիղռան

Գերեդեր

Գյոզ

Գյոլու

Գյորանդաշտ

Գյումիշ

Գյունդուկ

Գնեկանց

Գոմեշվան

Գոմիկ

Գոմս

Գոմս

Գոնդուրմա

Գովան

Գործութ (Գործոթ)

Գումբեթ-Գուրջևիկ

Գումբետ

Դադալու

Դավդար

Դավդար

Դարաբեկ

Դարադով

Դարենց Վ.

Դարման

Դեմկառ

Դերիկ

Դիբաքլու

Դիզդար

Դիմ

Դիմգոստնի

Դիրաքլի

Դողանչի

Դոմբոտ

Դրիշկ

Դուզդար

Եզիկ

Եկմալ

Եկմալ

Եկմալ

Եղեգիս (Գուլլի)

Ենգիզ

Զակոս

Զառանց

Զառտուն

Զելիգանց

Զեվան

Զեվե (Զևիկ)

Զերնակ

Զիարաթ

Զոզան (Սևիկ)

Զոմա-Թարազի

Զորավա

Զորավար

Էգեձոր (Հայկեձոր)

Էկյումալ (էկմոլ)

Էնգիզ

Էշակբաթան էջմիածին

Էրեմերու (Հերմեր)

Էրերին (Էրերնա)

Էրմանց

Ընձակ

Թաշօղլի

Թարխանլը

Թարմուս

Թիմար

Թիքմա Ն.

Թիքմա Վ.

Թխնո (Խանո)

Թրքաշեն

Թութկախ

Իզմաիլ-բաբա

Իշխանիգոմ

Իշկերտ

Իսվերան

Իրիշատ Ն.

Իրիշատ Վ.

Լամզկերտ

Լեսք (Լեզկ)

Լիմ

Լիս

Լճան

Խազինե

Խակ

Խանիաշ

Խաչ

Խաչան

Խաչիկ

Խառակոնիս

Խառաշիկ

Խասքյունդրուկ-1 (Հասկյոնտերիկ)

Խավենց

Խարաբա-Չիբուխլու

Խարաբերդիր

Խարականց

Խարդալան

Խարիզ

Խարկեն

Խարձիթ

Խերդաբլան

Խերցիկ

Խեք (Հայկ)

Խեքյար

Խժիշկ

Խինդ

Խնձորկեն

Խնձորուտ

Խոշան

Խոջալու

Խոռանց

Խոսպ Վ.

Խորգոմ

Խրորտենց

Խումար

Խումս

Ծակտար

Ծապոռ (Սափոր)

Ծափանց

Ծիծանց

Ծկոր

Ծվստան

(Ծովաստան)

Կալաջուկ

Կալառաշ

Կալա-Սևան

Կական Ն.

Կական Վ.

Կաղազիս

Կաճեթ

Կամար

Կամուսատան

Կայնեմերան

Կայսարան

Կանդվու

Կանիսպի

Կանչարս

Կասր

Կասրիկ

Կարախան

Կարահիսար

Կարաշեխ

Կարաքեշիշ

Կարթալան

Կեճան

Կեմ

Կենդանանց

Կենդրանց

Կեչանս

Կզլդաշ

Կզլքիլիսե

Կիճի

Կղզի

Կճավ

Կճողս

Կյուսնենց

Կողան

Կողես Ն.

Կողպանց

Կոճ

Կոճեր

Կոռաբան

Կորտկան

Կորտկանց-9

Կվերս

Կտրած-քար

Կրագոմ

Կութ

Կուռուբաշ

Կուսատան

Կուրիջան

Կևլիկ

Հագրակ

Հազարան

Հաղթ

Հաղի (Աղի)

Հաղին

Հաղուն

Հայձոր

Հաշկանց

Հաշփշատ

Հաջի-ղշլաղ

Հասանդոլու

Հասան-Թամրան

Հասանյան

Հասպիրեշ

Հասպսնակ

Հասպսնակ

 (Ասպիսնակ)

Հավաթաղ

Հարկենց

Հարություն

Հեքյան (Հեքան)

Հիգի

Հիլի

Հին-գեղ

Հիրիճ (Հիրճ)

Հիրիճվան

Հիրճ

Հյուսնենց

(Կասըմօղլի)

Հնդստան

Հնձան

Հոսթայան

Ձորովանց

Ղարադեր

Ղարախաչ

Ղարաքիլիսա

Ղսլջա

Ղուզել

Մազրուկ

Մալաղի

Մաճառս-2 (Չելեբի-բաղ)

Մանդան (Մենդիլ)

Մատղավանք

Մարդանց

Մարծեղ

Մարմետ

Մաքոշկ

Մեծոփ

Մեհմեդալան

Մեդանջուղ

Մեզիդ-աղա

Մերկլուտ

Մըշրուրտ

Մխկներ

Մճկանց

Մոզախան

Մոլլա-Հասան Ն.

Մոլլա-Հասան Վ.

Մոլլա-Նուգուս-6

Մոխրաբերդ

ՄՈԿՍ

Մրորս

Մուլք

Մույ

Մուսկավեն

Մուտտաֆա

Յալկուզաղաջ-5

Նաբաթ

Նազարավա

Նազրկ

Նանիկանց

Նառ

Նավհանդ

Նարեկ

Ներևան

Նորաբեր Ն.

Նորաբեր Վ.

Նորգեղ

Նորգյուղ

Նորշեն

Նորշեն

Նորշեն

Նորշնջուղ

Նորովանց

Նուշար

Նքյուս

Շահգյալդի

Շամանիս-8

Շամինի

Շամաքար

Շամենց

(Շամանս, Շախմանիս)

Շամշադին

ՇԱՏԱԽ (ԹԱՂ)

Շատվան

Շարաբխանա

Շարաբխանա

Շարբազան

Շիդան

Շիվրաշ

Շիրբաթ

Շոռ Ն.

Շոռ Վ.

Շորիկ

Շվաքար

Շուշանց

Ոչխրանց

Ոսկեբակ

ՈՍՏԱՆ

Որիզ

Չախրբեկ

Չայիր

Չաչուր

Չարբախ

Չարթաղ (Չարտակ)

Չարուրակ

Չկանի(Չիկանիս) Մ.

Չկանի

(Չիկանիս) Ն.

Չկանի

(Չիկանիս) Վ.

Չոբանաղա-Կալյասի

Չոբանօղլու

Չորակսեր

Չուբուղլի

Պալչիկլի (Փալչըխլի) Ն.

Պալչիկլի (Փալչըխլի) Վ.

Պախեզեկ Ն.

Պախեզեկ Վ.

Պախվանց

Պաշվանց

Պապոնց-Մզրե

Պատականց

Պողանց

Պողոս

Պստիկ-գեղ

Ջալկանց

Ջանիկ

Ջենդուրմա

Ջերմուկ

Ջիգրաշեն

Ջիգրաշեն

Ռահլի

Ռեշկան

Ռյունա-Խուար

Սաթմանց

Սալախանա

Սալախանե

Սալենց

Սակ

ՍԱՐԱՅ

Սարե Ն.

Սարե Վ.

Սեյիդբեկ

Սընդ

Սընին (Ցնի)

Սիպ (Սեպ)

Սիվտիկին

 (Սևտիկին, Ս. Տիկին)

Սիփան Ն.

Սիփան Վ.

Սղգյա

Սյուտկուլա

Սոգյութլի

Սոսկուն

Սոսրաթ

Սոր (Ձոր) Ն.

Սոր (Ձոր) Վ.

Սորբ (սուրբ)

Սոքանց

Սպինդար

Սպիտակ-վանք

Սուրբ Թաթոս

Սուրիկ

Սուուկսու

Ս. Վարդան

Սքյունս  (Սիկունիս) Ն.

Սքյունս  (Սիկունիս) Վ.

Սևագրակ

Սևան

Վալիջան

Վախրով

ՎԱՆ

Վանիկ

Վանիկ

Վառենց

Վարդանիս

Վիճկացռուկ

Վիկունիս

Տակազ

Տաղվերան

Տաշօղլի

Տափ

Տմիս

Տշող

Տոնի

Տրլաշեն

Ուլաման

Ուռու

Ուսունց

Ուրենդուս

Ուրթուկ

Փակագյադուկ (Փակակտուկ,

Բաբագյադուկ)

Փայ

Փայխներ

Փափշկեն

(Կասիմբաղի)

Փեկանց

Փեշնագոմեր

Փիրբադալան

Փիրղարիբ

Փիրմերան Ն.

Փիրմերան Վ.

Փիրոմար

Փիրսոլան

Փշավանց

Փշիգմբեթ

Փողա

Փրխուս

Քարադաշտ

Քարվանց

Քեյսորան

Քեշիշ Ն.

Քեշիշ Վ.

Քերծ

Քյաբաբիկ

Քյոշկ

Քյոշկ

Քյոփրիքյոյ

Քոզեր

Քոչանի

Քոքն

Քսաուլ

Քրմենց

Օղվանց

Օսմանլի

Օրկանզի

Օրանց

Օրորնա

Օփիկ

Leave a Reply

Your email address will not be published.