Ափսոսանք քիւրտերու եւ համայն ժողովուրդներու համար

Ժողովուրդնե­րու Ժո­ղովրդա­վարա­կան Կու­սակցու­թեան (HDP) հիմ­նադրու­թե­նէն այս կողմ Թուրքիոյ քա­ղաքա­կան դաշ­տի վրայ մեծ ներդրում ու­նե­ցած քա­ղաքա­կան գոր­ծիչ Սե­լահատ­տին Տե­միր­թաշ 31 Մա­յիսին հրա­պարա­կեց քա­ղաքա­կան դաշ­տէն հե­ռանա­լու իր որո­շու­մը։

Ան իբ­րեւ իւ­րա­յատուկ կեր­պար, եթէ յա­ջողե­ցաւ իր ժո­ղովուրդի ջերմ հա­մակ­րանքին ար­ժա­նանալ, բնա­կանա­բար ար­ժա­նացաւ նաեւ իր հա­կառա­կորդնե­րու, այս պա­րագա­յին թուրք ազ­գա­յանա­կան­նե­րու հա­լածան­քին։ Այդ հա­լածան­քի հե­տեւան­քով ան վեր­ջին վեց տա­րինե­րը կը բո­լորէ Էտիր­նէի ար­գե­լանո­ցը։

Բան­տարկու­թիւնը իսկ չէր կրցած կա­սեց­նել անոր աշ­խոյժ պայ­քա­րը հետզհե­տէ ցե­ղապաշ­տութեան վե­րածուող ազ­գայնա­կանու­թեան դի­մաց։

Այս հրա­ժարու­մը մեծ կո­րուստ մըն է ոչ միայն քրտա­կան ազա­տագ­րա­կան շար­ժումին, այ­լեւ ամ­բողջ երկրի ժո­ղովրդա­վարա­կան շար­քե­րուն հա­մար։ Նոյ­նիսկ չա­փազան­ցած չենք ըլ­լար ըսե­լով, թէ այդ կո­րուստէն բա­ժին կը հաս­նի հա­մաշ­խարհա­յին հա­սարա­կու­թեան, քա­նի որ անոր որ­դեգրած տես­լա­կանը ինքնին ու­նէր հա­մաշ­խարհա­յին բնոյթ յատ­կա­պէս բազ­մազգի եր­կիրնե­րու քա­ղաքա­ցինե­րուն հա­մար։

Տե­միր­թա­շի մեր­ձե­ցու­մով քիւրտե­րու հա­մար աւե­լի ձեռնտու էր գեր­պե­տու­թիւննե­րու շա­հարկման են­թարկո­ւած Քիւրտիս­տա­նի փո­խարէն Թուրքիոյ ամ­բողջու­թեան մէջ իր յա­տուկ երան­գով ներ­կա­յացող ինքնա­վարու­թիւնը։ Սա­կայն այս նպա­տակին հաս­նե­լու հա­մար անհրա­ժեշտ էր երկրէ ներս ժո­ղովրդա­վարա­կան կար­գե­րու հաս­տա­տու­մը, ինչ որ ձեռնտու չէր երկրի հիմ­նա­կան գա­ղափա­րախօ­սու­թեան։

https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/28704/apsvosank-kiwrdyeru-ev-hamahn-jvoghvovurtnyeru-hamar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *