Նազլը Թէմիր Պէյլէրեան գրեց յուշասպանութեան մասին

Մեր ըն­­թերցող­­նե­­­րու ու­­շադրու­­թե­­­նէն չէ վրի­­պած վեր­­ջին թի­­ւերու մէջ յայտնո­­ւող «Բար­­ռե­­­սիա» գո­­լէք­­թի­­­վի յա­­տուկ սիւ­­նա­­­կը։ Հայ կին ակա­­դեմա­­կան­­նե­­­րէ կազ­­մո­­­ւած այս հար­­թա­­­կը երկշա­­բաթա­­կան հեր­­թա­­­կանու­­թեամբ հրա­­տարա­­կուող յօ­­դուած­­նե­­­րով կը ներ­­կա­­­յանայ թեր­­թիս հա­­յերէն եւ թրքե­­րէն էջե­­րուն վրայ։

Այս ան­­գամ ու­­րա­­­խու­­թիւնը կը վա­­յելենք հար­­թա­­­կի ան­­դամնե­­րէն Նազլը Թէ­­միր Պէյ­­լէ­­­րեանի այ­­ցե­­­լու­­թիւնով։ Ան յա­­ւելեալ ու­­րա­­­խու­­թիւն կը ներ­­կա­­­յաց­­նէ մա­­տու­­ցե­­­լով իր բա­­նաւոր պատ­­մութիւննե­­րու հա­­ւաքա­­ծոն, որ կը կրէ «Թուրքիոյ հա­­յոց հա­­ւաքա­­կան յի­­շողու­­թիւնը, ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թե­­­նէն յու­­շասպա­­նու­­թիւն» խո­­րագի­­րը։

Իս­­կա­­­պէս ալ ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թիւնը որոշ թո­­ւակա­­նի մը պա­­տահած ու աւար­­տած գոր­­ծընթա­­ցէ աւե­­լին կը յու­­շէ։ Զան­­գո­­­ւածա­­յին մար­­դասպա­­նու­­թեան յա­­ջոր­­դած է պատ­­մամշա­­կու­­թա­­­յին ժա­­ռան­­գութեան վե­­րաց­­ման գոր­­ծո­­­ղու­­թիւննե­­րը, որոնք կո­­չուած են մշա­­կու­­թա­­­յին ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թիւն։ Այս պա­­հուն կը յի­­շենք նո­­ւիրեալ ճար­­տա­­­րապետ Սամ­­վէլ Կա­­րապե­­տեանի այն տքնա­­ջան աշ­­խա­­­տու­­թիւնը, որ յստա­­կօրէն կը պար­­զէր բազ­­մա­­­թիւ պատ­­մա­­­կան վան­­քե­­­րու եւ եկե­­ղեցի­­ներու տաս­­նա­­­մեակ­­նե­­­րու ըն­­թացքին հո­­ղին հա­­ւասա­­րուե­­լու փաս­­տը։

Յի­­շենք որ, հայ մար­­դուն իր բնօր­­րա­­­նէն պո­­կուե­­լէ ետք յատ­­կա­­­պէս արեւմտեան եր­­կիրներ գաղ­­թե­­­լով են­­թարկո­­ւած ձու­­լումն ալ կո­­չած ենք «ճեր­­մակ ջարդ»։

Ֆրան­­սե­­­րէն լե­­զուով հրա­­տարա­­կուած այս հա­­տորին մէջ Նազ­­լը Թէ­­միր Պէյ­­լէ­­­րեան ի մի բե­­րած է իր կող­­մէ կա­­տարո­­ւած 45 բա­­նաւոր պատ­­մութեան նմոյշներ։ Այս զրոյցնե­­րը ըն­­թերցո­­ղին դի­­մաց կը պար­­զեն բա­­ւակա­­նին ըն­­դարձակ տա­­րածք մը պատ­­մա­­­կան Հա­­յաս­­տա­­­նի զա­­նազան շրջան­­նե­­­րէն։ Զրու­­ցա­­­կից­­ներն ալ կա­­րելի է դա­­սաւո­­րել երեք սե­­րունդնե­­րու հեր­­թա­­­կանու­­թեամբ։ Ար­­դա­­­րեւ գիր­­քը իր ամ­­բողջու­­թեան մէջ կը պար­­զէ բա­­ւակա­­նին ըն­­դարձակ ըն­­կալման գե­­տին մը ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան եւ անոր ան­­հատնե­­րու կամ ըն­­տա­­­նիք­­նե­­­րու յա­­ջոր­­դող ապ­­րումնե­­րուն վրայ ու­­նե­­­ցած ազ­­դե­­­ցու­­թիւննե­­րու մա­­սին։

Մե­­զի հա­­մար բա­­ւակա­­նին խո­­րիմաստ է որ տի­­կին Պէյ­­լէ­­­րեան իր այս աշ­­խա­­­տասի­­րու­­թիւնը ձօ­­նած է Հրանդ Տին­­քի յի­­շատա­­կին։ Իրաւ ալ Հրանդ Տինք իր քա­­ջարի ոճով ըն­­թացք տո­­ւաւ թէ Թուրքիոյ եւ թէ հա­­մաշ­­խարհա­­յին տա­­րած­­քով հայ նոր սե­­րունդի իր պատ­­մա­­­կան ան­­ցեալին հետ նոր ոճով, նոր մեր­­ձե­­­ցու­­մով եւ ալ աւե­­լի կա­­րեւոր է ակա­­դեմա­­կան մա­­կար­­դա­­­կով հե­­տաքրքրու­­թեան։

https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/28698/nazli-temir-behleryean-kryets-hushasbanutyean-masin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *