ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբաջի-Բաքեր

Աբդալի

Ադաքյոյ

Ալաջա

Ակթեփե

Ակկայա

Ակքիլիսա

Ակքյոյ

Ահմեդ-վագը

Աղաչբաշի

Աղաջա

Աղասակ

Աղպելեն-16

Անդոզ

Անիքյոյ

Ասլանջիկ

Արագյոլիշ

Արմութլու

Արուք

Աքյաղի

Բաթլամա

Բազմոնթ

Բալչիկլի

Բաշ-Բոյնու

Բաշլաք

Բաշ-Չարտաղ

Բերշեմպե

Բոզաթ

Բուլաթլի

Բուլանճըք

Բուլթոն (Բուլթան)

Գայատիպի

Գայատիպի

Գատընճուղ

Գարալուղ

Գարաջալու

Գարաօլուք

Գեբելի

Գեյշ

Գըզլիմոն

Քյոզ-էորեն

Գյուզելջե

Գյունուլի

Գուզքյոյ

Գուշջերեն

Գուրմեն

Դամեր

Դարըքջա

Դարիքյոյ

Դելեքլի-թաշ

Դերե-Մադեն

Դողանչի

Դոշելուղ-13

Դուզքյոյ

Ենիքյոյ

Զեքի

Զնդան

ԷԼԵՈՒ (ԷԼԵՎԻ)

Էկսերոնդա

Էմիրքյոյ

Էշեկմեյդան

Էսելի

Էսպիե

Էրինճուղ-12

Էրմենիքյոյ

Էքյուզ-Էորեն

Թանդերե

Թերզլեր

Թեփելուղ

Թեփեքյոյ

Թեքե

Թոռնիկ

Թոփալ-գեղ

Թոքմաք-տյուզի

Ինջիրլի

Ինքյոյ

Լափա

Խալաշլի

Խալքալի

Խայար-Կալե

Խոյանի

Խոշքյոյ

Խոջօղլի

Կալա-Գյունեյ

Կաղջի-Էորեն

Կապալ-թեփե-14

Կըրմա

ԿԻՐԱՍՈՆ

 (ԿԻՌԱՍՈՍ,

ԳԻՐԵՍՈՒՆ)

Կուզաղրի

Հասանքյոյ

Ղարաղանա

Ղզըլ-Ալի

Ղզըլ-Մադեն

Ղրան-Մադեն

Ղուզղուն

Մելեքլի-ան

Մենդեխոր

Մերսինե

Մուսա-կրան

Յալչիքյոյ

Յավուզլար

Յոլ-Աղզի

Յոնուզ

Յունուսլի

Շադի

Շամսէդդին

Շեյխ-Մուսա

Շըխլար

Չաթաղ

Չաթմալ

Չամբաշի

Չամուռ

Չամուրլի

Չաղմոն

Չավուշլար

Չավուշօղլու

Րիբուքլուղ

Չինարջիկ

Չիվրիս

Չյոջեն-Մադեն

Չոլաքցոց-գեղ-15

Չոմաշ

Չոմբաշի

Չորլընգ

Չոքտում

Չուքուր

Պազար-սու

Պետրոնաքյոյ

Պոզթեփե

Սաիդքյոյ

Սալման

Սայաջի

Սայվան

Սարիբաբա

Սարիճուղ

Սարիվար

Սաքսի

Սեմեն

Սերաջե

Սնաբցոց-գեղ

Սոֆօղլու

Սուլլու

Վերա

Վոնու

Տաշօլուխ

Տեղերմենտերե

Տոլեյթոմ

ՏՐԻՊՈԼԻ

 (ՏԻՐԵԲՈԼՈՒ)

Ուզուն-Ալի

Ուղուրջա

Փամբուքլուղ

Փայա

Փիր-Ազիզ

Փիրուզ

Քարշուտ-Բազար

Քար-օվա

Քելթեփե

Քեչիքյոյ

Քեսթանե-Յոքուշի

Քիրեզ-տերե

Քյոմուրճի

Քյոքներ-Բել

Քուզերա

Օզգարա

ՕՐԴՈՒ

Օրթա-օվա

Ֆերենկ (Ֆրանկ)

Ֆոթոնա

Ֆրենկքյոյ (Ֆրանկ-գեղ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *