ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՈՒՐՖԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբանոր

Ադանե

Ալի-Բեգլի-Բենդի

Ալիփեյղամբար

Ակչեհիսար

Ակչեքյոյ

Ակ-Ջամի

Աղվերան

Աղվերան

Այն-Էլ-Խաբբաթ

Այն-Էլ-Ջարաբ

Այրան

Անազ

Անզելե

Անկ

Աշվերան

Ասփալի

Արաբ-Հասան

Արաբղանթարա

Արսլան-Թաշ

Արփալի

Բազաթլի

Բալխազ

Բակուր

Բաղդուկ

Բաղչե

Բայանդուր

Բարուշ

Բեդրքյոյ

Բերիկ

Բոզդողան

Բոզքյոյ

Բուլուքբաշի

Բոսեր

Բոստանջի

Բուղուրթլար

Գյաուրխուրի

Գյոլ

Գյոլփունար

Գյոք-Մուսա

Գյուլբանաֆ

Գյուլբարղե

Գոլլե

Գոնիկ

Դադիք

Դալար (Դելեր)

Դարակ

Դելան

Դելիկխան

Դենիզ

Դիմջիկ

Դինան

Դյուներլի

Դեդաշ

Դոնյան

Դուվալի

Ենգիջան

Ենիջե

Երդիկ

Զեհերե

Զեյնաբ

Զիարեթ-Արսլան բաբա

Զիրաֆքի

Զոնջիկ

Զորմարա

Զևինի Մ.

Զևինի Փ.

Էլ-Ղուզլե

Էլ-Մահլեբիե

Էլ-Մասուդիե

Էլ-Մելհա

Էլ-մունքալիբա

Էհնեշ (Էնեշ)

Էնգիջե

Էշվուափթ

Էսոդա

Էսսիրե

Էրղիդերե

Էքիզջե

Թաթբուրջ

 

Թաիբ

Թալքի

Թաշաթան

Թաշլիկքյոյ

Թեիրի

Թել-Ալֆաթաս

Թել-Ահմեր

Թել-Ամվար

Թել-Ավար

Թել-Բեյդեն

Թել-Դալ

Թել-Էլ-Աբյադ

Թել-Էլ-Թանթարի

Թել-Էլ-Իսաուր

Թելէլլիխե

Թել-Էլ-Խալիբ

Թել-Էլ-Շենան

Թել-Էլ-Ֆեդան

Թելլազե

Թել-Խալխալավի

Թելխայա

Թելհազար

Թել-հինտա

Թել-Ղոնաղ

Թել-Ղորան

Թել-Ջաֆար

Թել-Ջիգլե

Թել-Մահալ

Թել-Քար

Թել-ֆեդդանի-Թախթանի

Թլկուրան (Թելգուրան)

Թուրունմահմուդ

Թութ

Թուլելիե

Թուլմեն

Թուրլու

Իլիջակ

Իմամբաքի

Իրինջե

Լագլաջըխ

Լանջիկ

Լիդար

Խաբարքյոյ

Խազբեկ

Խալֆաթի

Խամղար

Խանամա

Խան-Դաջել

Խանիկ

Խան-Մամեդ

Խաշիկ

Խաջա-Նաբա

Խարաբերեշ

Խարաբձոր

Խարաման

Խիյան

Խմնոզ

Խոխիզ

Խոշոն

Խովշանվերան

Խորեթ-Հաջիջա

Խորխորի

Խուլքուվի

Կալաջիկ

Կալասարա

Կաղթին

Կամուրջ (Կարմուճ)

Կարաթեփե

Կարակույու

Կարափունար

Կյուշթամ

Կումլուքթեփե

Հալիկորա

Համամ-Իբրահիմ

Համդին

Հաջի-Ալի

Հաջի-Աքբար

Հաջիբ

Հաջիթլի

Հասանքենդ

Հասանքյոյ

Հասանօղլու

Հավան

ՀԱՐԱՆ (ԽԱՌԱՆ)

Հարիջեթ-Էլ-Մուխրա

Հարման

Հարվանակ

Հաֆադմալ

Հեվենք (Հովակ)

Հիսար

Հիրբեթ

Հիրբեթ-Դրեջ

Հիրբեթ-Կափ-Էր-Ռափ

Հիրբեթ-Հադլե

Հիրբեթ-Մելե-Էթ-Թախթինե

Հիրբեթ-Սալամէս-Սաղիրե

Հիրբեթ-Քուրիշան

Հոպոպ

Հորմուդ-Էլ-Խարաբ

ՀՌՈՄԿԼԱ (ՌՈՒՄԿԱԼԵ)

Ղարադաղ

Ղարաջեր

Ղարաջորեն

Ղարաքյոփրի

Ղզըլ-Ալի

Ղզըլբուրջ

Ղզըլեր

Ղզըլքիլիսա

Ճաղուտ

Ճարապլուս

Ճիպին (Ճիպինվերան)

Մազարիշեյխհասան

Մազար-Մահմեդ

Մալալիս

Մալվիրան

Մախարջիկ

Մաղարջիկ

Մաղբութ

Մանուկ

Մաշիկ

Մասիրին

Մեզարլիկ

Մեզիյադ

Մեթրաս

Մերկիշ

Մերջհամիս

Մերքեբլի

Միզար

Մյուջեջիդ

Յաթաշ

Յալլահ

Յաղլի-Մուսա

Յարըմջա

Յարըմջա

Յուսուլա

Յուվաջիկ

Նալջիխան

Նարսեիդ

Շաբոքյոյ

Շաման

Շարիաթ-Էլ-Համրա

Շարղրա

Շարշեքոն

Շաքարքյոյ

Շելթեքքյոյ

Շեխլան

Շեյխ-Խաթթաբ

Շեյվան

Շուխ

Չաթախ Ն.

Չաթախ Վ.

Ճարավան

Չաչդախ

Չարմելիք

Չաքիրօղլու

Չաքու Ն.

Չաքու Վ.

Չելմեքջե

 

Չիբուխչի

Չիհրան

Չիքան

Չյուլմեն

Չորշրուկ

ՊԻՐԵՉԻԿ 

(ՊԻՐ, ԶԵՎԳՄԱ,ԲԻՐԵՋԻԿ)

ՋԱԲԻՐ-Մեսիրեսի

Ջանդարի

Ջանե

Ջանջիֆա

Ջեվերչոխ

Ռաս-Էլ-Այն

Ռաս-Էլ-Այն

Սալիր

Սամ

Սանջակ

Սարըլար

Սարիկ

Սարիղամիշ

Սարիմաղարա

Սարին

Սարիքոչ

Սաքար-Օբասի

Սաֆ

Սերին

Սերմին

Սերջեխան

Սիզան

Սիթի-Թեփե

Սինաքուշ

Սիվանլի

Սլուղ

Սյուրուկ

Սողմաթար

ՍՐՈՒՃ

(ՍՈՒՐՈՒՃ)

Սույախան

Սումբոլաթ

Սուրբ-Սանդուխտ (Սիափսանդըխ)

Սուրին (Սիրին)

Ուչքիլիսա

Ուչքյոյ

Ուրուջա

ՈՒՐՖԱ

(ՈՒՌՀԱ,ԵԴԵՍԻԱ)

Փաշալու

Փեյամլի

Քաբա-Հայդար

Քալաթ-Բիջաղ

Քամիրեշ

Քաշադան

Քարուկ

Քեշ

Քեշիշլիկ Մ.

Քեշիշլիկ Փ.

Քես

Քերաթ

Քերթիլ

Քեֆրան

Քեֆրքաբ

Քըզբոզան

Քըրք-Մաղարա

Քիլիկ

Քիսենի

Քյոլյուկ

Քյոմիլք

Քյոսա-Վալի

Քյոսերդեդ

Քյոփրուլուկ

Քյուլեֆլի

Քյուլինջե

Քյուլինջե

Քյուլլու

Քորինջե

Քուլեջուկ

Քումար

Օսման

Օսվիրան

Ֆաքիր

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *