Դատական վճիռ ի նպաստ Սուրբ Յակոբ Հիւանդանոցի

ԻՇԽԱՆ ԷՐՏԻՆՉ

20 Յու­նո­ւար ուրբաթ երե­կոյ Սուրբ Յա­կոբ Ոս­կե­բերան Եկե­ղեցին տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­ցատ­րա­կան բնոյ­թով ժո­ղով մը, որ նիւթ կ՚ու­նե­նար Սուրբ Յա­կոբ Հի­ւան­դա­նոցի շի­նու­թեան խնդի­րը։

Սուրբ Յա­կոբ Հի­ւան­դա­նոցի տա­րած­քին կա­տարո­ւող շի­նարա­րական աշ­խա­տանքի ըն­թացքին վնա­սուած էր հիւ­նա­դանո­ցի շէն­քը։ Վե­րակա­ռու­ցո­ւելու հա­մար 2014-ին փլցո­ւած շէն­քին փո­խարէն նո­րը կա­ռու­ցել կա­րելի չէր եղած, շի­նու­թիւնը ստանձնող պել­կիական ըն­կե­րու­թեան հետ ծա­գած ան­հա­մաձայ­նութեան պատ­ճա­ռով։

Խնդի­րը փո­խան­ցո­ւած էր դա­տարան, եւ դա­տարա­նը ար­դար գտած էր Սուրբ Յա­կոբի հո­գաբար­ձութեան պա­հան­ջը։ Ըն­կե­րու­թիւնը այս վճի­ռին դէմ առար­կութիւ­նը փո­խան­ցած էր Վճռա­բեկ Ատեան։ Սա­կայն այս վեր­ջինն ալ հաս­տա­տեց դա­տարա­նի վճի­ռը եւ Փետ­րո­ւան ամ­սո­ւան յե­տաձ­գեց նա­խագի­ծը յանձնե­լու թո­ւակա­նի ճշդու­մը։

Այսպէս պել­կիական ըն­կե­րու­թիւնը եթէ հրա­ժարի շի­նու­թիւնը աւար­տե­լէ, 33 մի­լիոն ԱՄՆ տո­լար պի­տի հա­տու­ցէ հո­գաբար­ձութեան։

https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/28106/tadagan-vchir-i-nbasd-surp-hagvop-hiwantanvotsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *