«Եոլճու» թատերախումբի փայլուն յաջողութիւնը

Երեւան Փոր­ձա­րարա­կան Արո­ւես­տի Կեդ­րո­նինի մէջ մեծ յա­ջողու­թեամբ ներ­կա­յացո­ւեցաւ «Եոլ­ճու» թա­տերա­խումբի բե­մադ­րած «Կո­միտաս» թատ­րերգու­թիւնը։

Հրանդ Տինք Հիմ­նարկի աջակ­ցութեամբ կա­յացող ներ­կա­յացու­մը հե­տաքրքրու­թիւն պատ­ճա­ռեց Երե­ւանի թա­տերա­սէր շրջա­նակ­նե­րէ ներս։ Յա­կոբ Մա­միկո­նեանի մա­կանին ներ­քեւ Լու­սա­ւորիչ Երգչա­խումբի մաս­նակցու­թիւնով խիստ տպա­ւորիչ այս ներ­կա­յաց­ման հե­ղինակ­նե­րը նաեւ այ­ցե­լեցին Երե­ւանի պան­թէոնը, ուր յար­գանքի տուրք մա­տու­ցե­ցին Մեծն Կո­միտա­սի ան­մահ յի­շատա­կին։

https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/27472/yevolchu-tadyerakhumpi-pahlun-hachvoghutiwni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *