Մեծարանք Մարլեն Թեքիրտաղլըճանի

Պոլսահայ հան­րա­ծանօթ գե­ղան­կարչու­հի Մար­լեն Թե­քիր­տաղլը­ճան կը մաս­նակցի Պա­քըր­գիւղի քա­ղաքա­պետա­րանի կազ­մա­կեր­պած խառն ցու­ցա­հան­դէ­սին։

Աւե­լի քան 40 արո­ւես­տա­գէտ­նե­րու մաս­նակցու­թեամբ կա­յացող այս յա­տուկ ցու­ցա­հան­դէ­սի բա­ցու­մը պի­տի կա­յանայ 23 Մա­յիս եր­կուշաբ­թի Աթա­գիւղ Իս­փիրթո­հանէ Մշա­կոյ­թի Կեդ­րո­նին մէջ։

Նշենք որ Մար­լեն Թե­քիր­տաղլը­ճան այս ցու­ցա­հան­դէ­սի պա­տուա­կան մաս­նա­կիցը ընտրո­ւած է Պա­քըր­գիւղի քա­ղաքա­պետա­րանի ­կող­մէ։

Լուսանկար՝ Պերճ Արապեան 

https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/27133/myedzarank-marlyen-tyekirdaghlichani 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *