ԶԱՐԵՀԱՎԱՆ

ԶԱՐԵՀԱՎԱՆ. գավառ Մեծ Հայքի Պարսկահայք նահանգում, Կապուտան լճից հյուսիս-արևմուտք, Տարոնո գետի (այժմ` Զոլաչայ) հովտում: Հյուսիսից սահմնակից էր Պարսկահայքի Հեր, հարավից` Տամբեր, արևմուտքից` Ըռնա, հարավ-արևմուտքից` Վասպուրականի Վարաժնունիք գավառներին, հյուսիս-արևելքից` Կապուտան լճին:

Հայաստանի առաջին բաժանմամբ (387թ.) ընկել է պարսկական տիրապետության տակ: IX-XIդդ. մտել է Արծրունիների իշխանության (908թ.` թագավորության մեջ): Տարածքով մոտավորապես համապատասխանում է հետագայի Սալմաստ գավառին: Նշանակավոր բնակավայրերն էին Զարեհավան քաղաքը (Նոր Շիրական բդեշխության վարչական կենտրոնը) և Սաղամաս ավանը:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 2, Երևան, 1995:

Leave a Reply

Your email address will not be published.