ՇԱՂԱԳՈՄՔ

ՇԱՂԱԳՈՄՔ, Շաղագոմ, Շաղգոմք, Շաղգումք, Շատգոմք. գավառ Բարձր Հայքի նահանգում: Գտնվել է Եփրատի վտակ Սարչամայի վերին հոսանքում (XXդ. սկզբին Էրզրումի նահանգի Օվաջըկի գյուղախումբ):

Մովսես Խորենացին, Շաղագոմքը անվանելով «անապատ և հովանավոր տեղիք», վկայում է, որ Մեսրոպ Մաշտոցն իր աշակերտների առաջին խմբին ուսուցանել է այնտեղ: Ղազար Փարպեցին Շաղագոմքը հիշատակում է Վահանանց պատերազմի (481-484թթ.) առնչությամբ:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *