«Լոյս ԹՎ»` արբանեակի վրայ

Պոլսոյ հա­յու­թեան հա­մար եր­կար տա­րինե­րու երա­զանք մըն էր ու­նե­նալ զան­գո­ւածա­յին լրա­­տուա­­միջոց մը։ Այս առ­­թիւ իր պատ­­րիար­­քութեան շրջա­­նին Մես­­րոպ Արք. Եպիս­­կո­­­պոս պաշ­­տօ­­­նի կո­­չած էր հա­­մայնքէն կարգ մը ան­­ձեր որ­­պէսզի ու­­սումնա­­սիրեն ռա­­տիօ կա­­յանի մը հաս­­տատման պայմանները։ Այդ ապար­­դիւն նա­­խափոր­­ձէն տա­­րիներ ետք այս ան­­գամ կեան­­քի կո­­չուած է նոր նա­­խաձեռ­­նութիւն մը «Լոյս ԹՎ» անու­­նով։ Ան ար­­դէն ու­­նե­­­ցած էր նա­­խափոր­­ձի շրջան մը հա­­մացան­­ցի վրայ եւ այժմ իր հա­­ղոր­­դումնե­­րը կը սփռէ «Թիւրքսաթ» ար­­բա­­­նեակի մի­­ջոցաւ։

Այսպէ­­սով «Լոյս ԹՎ» կը հան­­դի­­­սանայ Թուրքիոյ առա­­ջին հայ­­կա­­­կան հե­­ռուստա­­կայա նը որ իր հա­­ղոր­­դումնե­­րը պի­­տի կա­­տարէ երկլե­­զու դրու­­թեամբ։

Իբ­­րեւ «Ակօս» յա­­ջողու­­թիւն կը մաղ­­թենք այս նոր նա­խաձեռ­նութեան։

http://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/26329/lvohs-tv-arpanyeagi-vrah 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *