Ոգեկոչում Կարպիս Զաքարեանի

Թուրքիոյ առաջին արհեստավարժ բռնցքամարտիկ Կարպիս Զա­քարեան կը յի­շատա­կուի Պէ­յօղ­լո­ւի Քա­ղաքա­պետա­րանի կազ­մա­կեր­պած յա­տուկ ցու­ցա­հան­դէ­սով մը։ Ցու­ցա­հան­դէ­սի բա­ցու­մը պի­տի կա­յանայ իր ծննդեան օրը՝ 3 Յու­նիս Հինգշաբ­թի, ժա­մը 12,00-ին, Կա­լաթա­սարայ վար­ժա­րանի առ­ջեւ։ Պի­տի ցու­ցադրուին անո­ւանի բռնցքա­մար­տիկի լու­սանկար­նե­րը, նո­ւաճած բա­ժակ­նե­րը, մե­տայլնե­րը է այլ անձնա­կան իրեր։

Քա­ղաքա­պետ Հայ­տար Ալի Եըլ­տը­զի ստո­րագ­րութիւ­նը կրող հրա­ւիրագ­րի վրայ կը փա­ռաբա­նուի Կար­պիս Զա­քարեանի հեզ ու բա­րի բնա­ւորու­թիւնը, մար­զի­կի յա­տուկ ազ­նիւ վարքն ու նկա­րագի­րը։ Կը նշո­ւի նաեւ անոր իբ­րեւ Թուրքիան ներ­կա­յաց­նող ազ­գա­յին մար­զիկ, ժո­ղովուրդի սրտին մէջ գրա­ւած բարձր հա­մակրանքը։

http://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/25765/vokyegvochum-garbis-zakaryeani 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *