Պայտընի ելոյթը կ՛ողողէ Թուրքիոյ քաղաքական դաշտը

ՊՈԼԻՍ, «Ակօս»․- Միացեալ նա­հանգնե­րու նա­խագա­հական ընտրու­թիւննե­րուն Տա­նըլտ Թրամ­փի գլխա­ւոր մրցա­կից Ճօ Պայ­տը­նի ամիս­ներ առաջ կա­տարած յայ­տա­րարու­թիւննե­րը վեր­ջերս կ՛ողո­ղեն Թուրքիոյ քա­ղաքա­կան դաշ­տը։

Պայ­տըն լրագ­րողնե­րու հետ զրոյ­ցի մը պա­հուն յստա­կօրէն դիրք բռնեց նա­խագահ Էր­տո­ղանի դէ­մ եւ ըսաւ, որ զա­նազան եղա­նակ­նե­րով պի­տի գոր­ծակցին Թուրքիոյ ընդդի­մու­թեան հետ ընտրու­թիւննե­րու ճամ­բով գա­հըն­կէց ընե­լու հա­մար նա­խագահ Էր­տո­ղանը։

Ու­շագրաւ էր, որ այս տա­րուան Յու­նո­ւար ամսուն կատարուած այս յայտարարութիւնը միայն վեր­ջերս օրա­կար­գի բե­րուե­ցաւ նոյն ինքն իշ­խա­նու­թեան կող­մէ։ Քա­ղաքա­կան վերլուծա­բան­ներ ու­շագրաւ կը տես­նեն այս երե­ւոյ­թը, որովհետեւ նա­խագահ Էր­տո­ղան ան­գամ մը եւս նոր առիթ մը գտած եղաւ տու­ժա­ծի դրու­թեան մէջ ներ­կա­յանա­լու։

Շա­տերու հա­մաձայն՝ Էր­տո­ղան իր ամ­բողջ քա­ղաքա­կան կեան­քին ըն­թացքին լա­ւագոյնս շահագոր­ծած է հա­սարա­կու­թեան տու­ժո­ղին զօ­րակ­ցե­լու հո­գեբա­նու­թիւնը։

Հե­տաքրքրա­կան բա­նավէճ մը ծա­գած է իշ­խա­նու­թեան եւ ընդդի­մու­թեան մի­ջեւ։ Կող­մե­րը իրար կը մե­ղադ­րեն յատ­կա­պէս ալ այս ելոյ­թին՝ օ­րին պա­տաս­խան տրո­ւած չըլ­լա­լուն հա­մար։ Երբ ընդդի­մու­թիւնը հարց կու տայ, թէ «ին­չո՛ւ  մին­չեւ այ­սօր չպա­տաս­խա­նեցիք այս պնդումնե­րուն», իշ­խա­նու­թեան շրջա­նակ­ներն ալ կը պա­տաս­խա­նեն նոյն հար­ցումով, թէ «հապա դուք ին­չո՞ւ չանդրա­դար­ձաք»։ Ան­շուշտ այս թո­հուբո­հին մէջ կ՛ան­տե­սուի Էրտողանի հաս­ցէին Պայ­տը­նի ուղղած մե­ղադ­րանքնե­րը։ Նիւ­թը կը քննար­կո­ւի լոկ «Ին­չո՞ւ այսօր» հար­ցումին շուրջ։ Մինչդեռ Պայ­տը­նի խօս­քե­րը բա­ւակա­ն ու­շագրաւ են՝ նկարագրելով Թուրքիոյ ար­կա­ծախնդրա­կան մի­ջազ­գա­յին քա­ղաքա­կանու­թիւնը։

Իրա­կանու­թեան մէջ ան­գամ մը եւս իրար կը մեր­ժեն էակա­նը ու ռազ­մա­վարա­կանը։ Թուրքիոյ հա­սարա­կու­թիւնը ան­գամ մը եւս կը զրկո­ւի երկրին հա­մար ճա­կատագ­րա­կան բնոյթ ու­նե­ցող հարցե­րու քննար­կումէն, մինչ ժա­մանա­կաւոր շա­հեր կը հետապնդուին։

Asbarez.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *