Հրանդ Տինքի անուան հիմնարկը ատելութեան եւ խտրականութեան դէմ առցանց խորհրդաժողով կը նախաձեռնէ

ՊՈԼԻՍ, «Ակօս»․- Հրանդ Տինքի անուան հիմ­­նարկը, աջակ­­ցե­­­լով «Ֆ­­րիտ­­իխ Նու­­ման» հիմնարկին՝ կը կազ­­մա­­­կեր­­պէ  11-12 Դեկ­­տեմբերին տեղի ունեցած առ­­ցանց խորհրդաժողով մը, նիւթ ու­­նե­­­նալով՝ ատե­­լու­­թեան խօսքը ու խտրա­­կանու­­թիւնը։

Հիմ­­նարկը մի­­ջազ­­գա­­­յին բնոյ­­թի այս ձեռնարկով կը մտադ­­րէ ատե­­լութեան պատ­­գա­­­մ եւ խտրա­­կանու­­թիւն պա­­րու­­նա­­­կող ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րու պատ­­ճա­­­ռած հարցե­­­րուն դէմ պայքա­­­րելու եղա­­նակ­­ներ մշա­­կել։ Կ՛ակնկալուի զա­­նազան եր­­կիրնե­­րու այս նիւ­­թին շուրջ ու­­նե­­­ցած փորձառու­­թիւննե­­րուն, ռազ­­մա­­­վարու­­թիւննե­­րուն եւ աշ­­խա­­­տու­­թիւննե­­րուն փո­­խանա­­կու­­մը:

Թէ՛ Թուրքիոյ մէջ եւ թէ հա­­մաշ­­խարհա­­յին գետ­­նի վրայ խիստ տա­­րածո­­ւած հարց մըն է կիներու, երա­­խանե­­րու, տար­­բեր սե­­ռային նա­­խընտրու­­թիւններ ու­­նե­­­ցող­­նե­­­րու, ազ­­գա­­­յին եւ կրօ­­նական փոք­­րա­­­մաս­­նութիւննե­­րու ուղղեալ ատե­­լու­­թեան պատ­­գամնե­­րը։ Բարձրա­­ցող ազգայնա­­կան եւ ամ­­բո­­­խավա­­րական պատ­­գամնե­­րը եր­­կիրնե­­րու մէջ պատ­­ճառ կը դառ­­նան բե­­ւեռա­­ցու­­մի, օտար­­նե­­­րու, ապաս­­տա­­­նեալ­­նե­­­րու եւ գաղ­­թա­­­կան­­նե­­­րու դէմ թշնա­­մու­­թեան։ Այս ընդհա­­նուր հա­­մայ­­նա­­­պատ­­կե­­­րին մէջ անհրա­­ժեշ­­տութիւն մըն է հա­­մաշ­­խարհա­­յին առու­­մով գի­­տակ­­ցութեան բարձրա­­ցու­­մը եւ պայ­­քա­­­րելու նոր եղա­­նակ­­նե­­­րու յայտնա­­բերու­­մը։

Օրինակ, հա­­մաճա­­րակին հա­­մար ասիացի­­ները եւ յատ­­կա­­­պէս չի­­նացի­­ները որոշ շրջանակներու կող­­մէ ներ­­կա­­­յացո­­ւեցան իբրու հի­­ւան­­դութեան պատ­­ճառը եւ ա՛լ աւե­­լի ծա­­ւալե­­ցաւ օտար­­նե­­­րու հան­­դէպ վե­­րապա­­հու­­թիւնը, ցե­­ղապաշ­­տութիւ­­նը ու փոքրամասնութիւննե­­րու ուղղեալ թշնա­­մու­­թիւնը։ Ոս­­տի­­­կանի մը կողմէ Ճորճ Ֆլոյ­­տի սպանու­­թիւնը թէ՛ Միացեալ Նա­­հանգնե­­րու եւ թէ այլ եր­­կիրնե­­րու մէջ խտրա­­կանու­­թեան դէմ բո­­ղոքի ալի­­քի մը  պատ­­ճառ դար­­ձաւ։ Ըն­­կե­­­րային ցան­­ցե­­­րու ապա­­տեղե­­կատո­­ւու­­թեան, ատե­­լու­­թեան պատ­­գա­­­մի եւ յար­­ձա­­­կողա­­կան կո­­չերու դէմ պայ­­քա­­­րը ու­­շագրաւ հանգրո­­ւանի մը հա­­սած է։

Դեկ­­տեմբերի այս մի­­ջազ­­գա­­­յին ձեռնարկին ըն­­թացքին հա­­սարա­­կական կազմակերպութիւննե­­րու ներ­­կա­­­յացու­­ցիչնե­­րու, ակա­­դեմա­­կան­­նե­­­րու, իրա­­ւաբան­­նե­­­րու, միութիւննե­­րու եւ մա­­մու­­լի գոր­­ծիչնե­­րու մէկ­­տե­­­ղու­­մով քննարկման նոր դաշտ մը պի­­տի գոյանայ։

Խորհրդաժողովը անգլե­­րէն եւ թրքե­­րէն պի­­տի կա­­տարո­­ւի։ Հար­­ցում պատասխաններուն ժա­­մանակ յատ­­կացնե­­լու հա­­մար, ելոյթնե­­րը սահ­­մա­­­նափա­­կուած են 20 վայրկեանով։ Ձեռնարկը ու­­ղղակ պի­­տի սփռո­­ւի համացանցով։

Մաս­­նա­­­կցող­­նե­­­րէն կը խնդրո­­ւի իրենց պատ­­րաստած զե­­կոյ­­ցին անգլե­­րէն ամ­­փո­­­փու­­մը 300 բառի սահ­­մա­­­ններուն մէջ եւ կեն­­սագրա­­կան գի­­տելիք­­նե­­­րով մին­­չեւ 7 Սեպ­­տեմբեր տե­­ղադ­­րել հիմնարկին պատ­­րաստած դի­­մու­­մի կայքէջին (https://form.jotform.com/202033545534952) վրայ։

Նիւ­­թին վերաբերող ման­­րա­­­մաս­­նութիւննե­­րը կարելի է տես­­նել հիմ­­նարկի կայ­քէ­ջէն (https://hrantdink.org/en/

Asbarez.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *