Ուխտագնացութիւն՝ Վանի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ

Վա­նի Աղ­­թա­­­մար կղզիի Ս. Խաչ եկե­­ղեց­­ւոյ մէջ այս տա­­րի եւս պի­­տի կա­­յանայ տա­­րեկան ուխտագ­­նա­­­ցու­­թիւնը՝ Խաչ­­վե­­­րացի տա­­ղաւա­­րի տօ­­նին առ­­թիւ։ Մշա­­կոյ­­թի նա­­խարա­­րու­­թեան ար­­տօ­­­նու­­թեամբ, տա­­րին ան­­գամ մը այստեղ արա­­րողու­­թիւն կը կա­­տարո­­ւի, Խաչ­­վե­­­րացի տօ­­նին առ­­թիւ։ Հա­­կամար­­տութիւննե­­րու պատ­­ճա­­­ռով, արա­­րողու­­թիւններ չէին կա­­յացած 2015-2018 թո­­ւական­­նե­­­րու մի­­ջեւ։ Արա­­րողու­­թիւննե­­րը վերսկսած էին 2018-ին։ Այս տա­­րուան արա­­րողու­­թեանց պի­­տի նա­­խագա­­հէ պատ­­րիար­­քա­­­կան տե­­ղապատ Բարձր. Տ. Սա­­հակ Եպսկ. Մա­­շալեան, իր կող­­քին ու­­նե­­­նալով լու­­սա­­­րարա­­պետ Գերպ. Տ. Թա­­թուլ Ծ. Վրդ. Անու­­շեանը, ինչպէս նաեւ եկե­­ղեցա­­կան­­նե­­­րէ ու երգչա­­խումբի ան­­դամնե­­րէ բաղ­­կա­­­ցող 22 հո­­գինոց պա­­տուի­­րակու­­թիւն մը։

Վա­­նի կու­­սա­­­կալ Մեհ­­մետ Էմին Պիլ­­մեզ այս առ­­թիւ յայ­­տա­­­րարու­­թիւններ կա­­տարեց «Անա­­տոլու» գոր­­ծա­­­կալու­­թեան եւ յայտնեց, թէ Աղ­­թա­­­մար կղզին քա­­ղաքի ու տա­­րածաշրջա­­նի կա­­րեւո­­րագոյն ար­­ժէքնե­­րէն մէկն է։ Ան շեշ­­տեց, թէ տա­­ճարը այն հա­­զուա­­գիւտ աղօ­­թավայ­­րե­­­րէն մէկն է, որ կը պահ­­պա­­­նուի իր բնա­­կան վի­­ճակով։ «Աղ­­թա­­­մար կղզին թէ մեր քա­­ղաքին, թէ մեր երկրին եւ թէ մարդկու­­թեան հա­­մար կա­­րեւոր ար­­ժէք մըն է։ Մեր նա­­խահայ­­րե­­­րը կա­­րեւո­­րու­­թիւն ըն­­ծա­­­յած են բո­­լոր կրօնքնե­­րուն, ջա­­նացած են պահ­­պա­­­նել բո­­լոր աղօ­­թավայ­­րե­­­րը։ Աղ­­թա­­­մարի տա­­ճարն ալ կը պահ­­պա­­­նենք այս ծի­­րին մէջ եւ առիթ կու տանք որ­­պէսզի հե­­տաքրքիր մար­­դիկ այստեղ իրենց պաշ­­տա­­­մունքը կա­­տարեն»։ Պիլ­­մեզ յի­­շեցուց, որ ան­­ցեալ տա­­րի կա­­տարո­­ւած աշ­­խա­­­տան­­քի ար­­դիւնքին 30 քմ. հե­­ռաւո­­րու­­թե­­­նէն ջրմուղ խո­­ղովակ­­ներ տե­­ղադ­­րո­­­ւած են լի­­ճի յա­­տակը եւ կղզին օժ­­տո­­­ւած է ջու­­րով։ Պիլ­­մեզ ըսաւ. «Սեպ­­տեմբե­­րի երկրորդ կի­­րակին պի­­տի կա­­յանայ արա­­րողու­­թիւնը։ Հարկ եղած մի­­ջոցա­­ռումնե­­րը կա­­տարո­­ւած են։ Բո­­լոր կրօնքնե­­րը, պատ­­մութեան ըն­­թացքին, եղ­­բայրա­­բար ապ­­րե­­­ցան Անա­­տոլո­­ւի մէջ։ Այդպէս ալ պի­­տի շա­­րու­­նա­­­կուի։ Կղզիի շրջա­­կայ մի­­ջավայ­­րը դար­­ձեալ ձեռք պի­­տի առ­­նո­­­ւի։ Բնու­­թեան եւ պատ­­մութեան սի­­րահար­­նե­­­րը կը սպա­­սենք Աղ­­թա­­­մար, Վան»։

Վաս­­պուրա­­կանի Գա­­գիկ Ա Արծրու­­նի ար­­քա­­­յի գա­­հակա­­լու­­թեան տա­­րինե­­րուն, 915-921 թթ. Մա­­նուէլ ճար­­տա­­­րապե­­տին կող­­մէ կա­­ռու­­ցո­­­ւած տա­­ճարը յա­­տուկ կա­­րեւո­­րու­­թիւն ու­­նի հայ ժո­­ղովուրդին հա­­մար։ Արա­­րողու­­թեան առ­­թիւ կ՚ակնկա­­լուի Թուրքիայէ եւ ար­­տա­­­սահ­­մա­­­նէ այ­­ցե­­­լուներու հոսք։

http://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/22863/ukhdaknatsutiwn-vani-s-khach-yegyeghyetswvoh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *