ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

 

ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Գ Ա Վ Ա Ռ Ն Ե Ր

Աղձնիք (17532 կմ / քառ.)  Նփրկերտ | Արձն | Քաղ (Անգեղտուն) | Կեթիկ | Տատիկ | Ազնուաց ձոր | Երխեթք | Գզեղխ | Սալնաձոր | Սանասանք
Այրարատ (40105 կմ / քառ.) Բասեն | Գաբեղեանք | Աբեղեանք | Հաւնունիք | Արշարունիք | Բագրեւանդ | Ծաղկոտն | Վանանդ | Շիրակ | Արագածոտն | Նիգ | Մասյացոտն | Կոգովիտ | Ոստան Հայոց | Ուրծ | Արած
Արցախ (11528 կմ / քառ.) Մյուս Հաբանդ | Վայկունիք | Բերդաձոր | Մեծիրանք | Մեծ Կուենք | Հարճլանք | Մովսանք | Պիանք | Պածկանք | Սիսական – ի – Կոտակ (Սիսական – ի – Ոստան) | Քուստ – ի – Փառնէս | Կողթ
Բարձր Հայք (23860 կմ / քառ.) Դարանաղի | Աղյուն | Մզուր (Մուզուր) | Եկեղեաց | Մանանաղի | Դերջան | Սպեր | Շաղագոմք (Շատգոմք) | Կարին
Գուգարք (16765 կմ / քառ.) Ձորոփոր | Կողբոփոր | Ծոբոփոր | Տաշիր | Թռեղք | Կանգարք | Ջաւախք վերին | Արտահան | Կաղարջք | Շաւշէթ | Մանգլեաց փոր | Քուիշափոր | Բողնոփոր
Ծոփք (18890 կմ / քառ.) Խորձեան | Հաշտեանք | Պաղնատուն | Բալահովիտ | Ծոփք | Անձիտ | Դեգիք | Գավրէք
Կորճայք (14707 կմ / քառ.) Կորդուք | Կորդիք վերին | Կորդիք միջին | Կորդիք ներքին | Այտվանք | Այգասք | Մոթողանք | Որսիրանք | Կարթունիք | Ճահուկ | Փոքր Աղբակ
Մոկք (2962 կմ / քառ.) Իշայր | Մյուս Իշայր | Իշոց գավառ | Առուենից ձոր | Միջա | Մոկք Առանձնակ | Արքայից գավառ | Արգաստովիտ | Ջերմաձոր
Ուտիք (11315 կմ / քառ.) Առան – ռոտ | Տռի | Ռոտ – Պացեան | Աղուէ | Տուչկատակ | Գարդման | Շիկաշէն (Շակաշէն) | Ուտի Առանձնակ
Պարսկահայք (11010 կմ / քառ.) Այլի, որ է Կուռիճան | Մարի գավառ | Թրաբի գավառ | Արիսի, որ է Ովէա | Առնա | Տամբէր (Տամբէթ) | Ղարէհաւան | Զարեւանդ | Հեր
Սյունիք (15237 կմ / քառ.) Երնջակ | Ճահուկ | Վայոց ձոր | Գեղարքունիք | Սոթք | Աղահէճք | Ծղուկք | Հաբանդ | Բաղք | Ձորք | Արեւիք | Կովսական
Վասպուրական (40870 կմ / քառ.) Ռշտունիք | Տոսպ | Բոգունիք | Արճիշակովիտ | Կուղանովիտ | Բառիլովիտ | Գառնի (Դառնի) | Առբերանի | Բուժունիք | Առնոյոտն | Անձեւացիք | Տրպատունիք | Երուանդունիք | Մարդաստան | Արտազ | Ակէ | Աղբակ Մեծ | Անձախի ձոր | Թոռնաւան | Ճուաշ – ռոտ | Կրճունիք | Մեծնունիք | Պալունիք | Գուկանք | Աղանդ – ռոտ | Պարսպատունիք | Արտաշիսեան | Արտաւանեան | Բաքան | Գաբեթեան | Գազրիկան | Տայգրեան | Վարաժնունիք | Գողթն | Նախճաւան
Տայք (10179 կմ / քառ.) Կող | Բերդաց փոր | Պարտիզաց փոր | Ճակք | Բուղխա | Ոքաղէ | Ազորդաց փոր | Ալաեաց փոր
Տուրուբերան (25008 կմ / քառ.) Խութ | Ասպակունեաց ձոր | Տարոն | Աշմունիք (Արշամունիք) | Մարդաղի | Դաստաւորք | Տուարածատափ | Դալառ | Հարք | Վարաժնունիք, Բզնունիք, Երեւարք, Աղիովիտ, Ապահունիք, Կորոյ գավառ եւ Խորխոռունիք
Փայտակարան (21000 կմ / քառ.) Հրաքոտ – Պերոժ | Վարդանակերտ | Ռոտ – ի – Բաղա | Քաղան – ռոտ | Առոս | Պիճան | Հանի | Աթշի – Բագաւան | Սպանդարան – Պերոժ | Որմիզդ – Պերոժ | Քոեկեան | Ալեան

Leave a Reply

Your email address will not be published.