Պատմական Հայաստանի քարտեզներն ըստ ժամանակագրության

1. Հայկական լեռնաշխարհ (Բնաշխարհագրական քարտեզ)

2. Հայկական լեռնաշխարհը և Առաջավոր ասիան Ք.Ա.   III- II հազարամյակներում Հայկական առաջին պետական կազմավորումները

3. Վանի թագավորությունը Ք.Ա 9-7-րդ դարերում

4. Տիգրան Մեծի տերությունը (Ք.Ա. 69թ. կացությամբ)

 

5. Հայ-հռոմեական պատերազմները Ք.Ա. 69-66 թթ.

6. Հայ ժողովրդի պայքարը Հռոմի դեմ Ք.Ա. I դարի երկրորդ կեսին

7. Հայաստանը III դարի 60-90-ական թթ.

8. Հայաստանն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի

9. Մեծ Հայքի թագավորությունը 298-387 թթ.

.

10. Հայաստանը 387-428 թթ.

11. Վարդանանց պատերազմը 450-451 թթ.

12. Վահանանց պատերազմը (48-484 թթ.)

13. Հայաստանը 527-591 թթ.

14. Հայաստանը Բյուզանդական կայսրության ու Սասանյան Պարսկաստանի թուլացման շրջանում և արաբական արշավանքների նախօյակի

15. Հայաստանն արաբական արշավանքների, տիրապետության հաստատման և հայ ազատագրական պայքարի շրջանում (VII-IX դարեր)

 

16. Հայաստանի վարչա-քաղաքական կացությունը VII-IX դդ. (640-849 թթ.)

 

17. Հայ ազատագրական շարժումը 17-րդ դարի 2-րդ կեսին

18. Հայաստանը 17-րդ դարի երկրորդ և 18-րդ դարի առաջին կեսին

 

19. Իսրայել Օրու ազատագրական գործունեությունը

 

20. Ազատագրական շարժումն Արցախում և Սյունիքում 18-րդ դարի 20-30-ական թթ.

21 .Հովսեփ Էմինի ազատագրական գործունեությունը

22. Խամսայի Մելիքությունների միությունը 18-րդ դարի կեսին

23. Ստեղծվելիք Հայոց թագավորության սահմանների նախագիծը 18-րդ դարի 2-րդ կեսին

24. 1804-1813 թթ. ռուս-պարսկական և 1806-1812 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմները

25. 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական և 1828-1829 թթ.

26. Ռուսական կայսրության կազմում ստեղծվելիք ինքնավար հայոց թագավորության սահմանների նախագիծը (1827 թ.)

27. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին

 

28. Հայաստանը 1800-1830 թթ.

29. Հայկական մարզը (21.03.1828-10.04.1840 թթ.)

30. Պարսկահայերի և արևմտահայերի գաղթն Արևելյան Հայաստանի ռուսական տիրույթներ

31. Վարչական փոփոխություններն Անդրկովկասում 1840-1859 թթ.

32. Վարչական փոփոխություններն Անդրկովկասում 1860-1867 թթ.

33. Երևանի նահանգը (1849-1874 թթ.)

34. Ղրիմի պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը (1853-1856 թթ.)

35. Հայերի մասնակցությունը Ղրիմի պատերազմին

36. Զեյթունի 1862 թ. ապստամբությունը

37. Զեյթուն գյուղաքաղաքը և նրա շրջակայքը

38. Հայաստանը 1830-1878 թթ.

39. 1877-18-878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի կովկասյան ճակատը

40. Հայերի մասնակցությունը 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմին

41. Տարածքային փոփոխություններն ըստ Բեռլինի 1878 թ. տրակտատի

42. Արևմտահայությունը 19-րդ դարի 70-ական թթ. (էթնիկական քարտեզ)

43. Երևանի նահանգը 1874-1917 թթ.

44. 1894-1896 թթ. կոտորածներն Արևմտյան Հայաստանում

45. Սասունի 1894 թ. ապստամբությունը

46. Հայկական 6 վիլայեթները 1895 թ. մայիսյան բարեփոխումների շրջանում

47. Օսմանյան կայսրության ռազմավարական նշանակության 7 մայրուղիները (ըստ գեներալ-լեյտենանտ Ա. Ս. Զելյոնու)

48. Հայ ազգային-ազատագրական, բանվորական և գյուղացիական շարժումները 1878-1914 թթ.

49. Հայաստանի վարչական քարտեզ (19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի կացությամբ)

50. Արևելյան Հայաստանի վարչական քարտեզ (20-րդ դարի սկզբի կացությամբ)

51. Սասունի 1904 թ. ապստամբությունը

52. Հեղափոխական շարժումներն Արևելյան Հայաստանում և Անդրկովկասում 1905-1907թթ.: Հայ-թաթարական 1905-1906թթ. ընդհարումները

 

53. Ադանայի և Կիլիկիայի հայության կոտորածները 1909 թ.

 

54. Հայկական հարցը 1912-1914 թթ.

55. Առաջին համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը

56. Սարիղամիշի գործողությունը

57. Էրզրումի գործողությունը

58. Հայոց Մեծ Եղեռնը

59. Վանի հերոսական ինքնապաշտպանությունը 1915 թ. (7 ապրիլ-6 մայիս)

60. Օսմանյան կայսրության բաժանման ծրագիրն ըստ Սայքս-Պիկոյի համաձայնության (9-16.5.1916 թ.)

61. 1917 թ. ռուսական փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը

62. Արևմտահայության վերադարձը և երկրի վերաշինումը (1917 թ.)

63. 1917 թ. Ռուսական հոկտեմբերյան հեղաշրջումը (հեղափոխությունը) և Հայաստանը

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *