ԿՈՊԻՏԱՌ, Դղեակ Կոպիտառու, Քարն Կոպիտառայ. բերդ Լեռնային Կիլիկիայի հյուսիսարևմտյան սահմանում՝ բարձր լեռան կատարին: Տեղադրությունն ստույգ չէ (Վարդան պատմիչը հիշատակում է Բարձրաբերդի ու Մոլևոնի մոտակայքում): XIդ. վերջին Կոպիտառը ազատագրել և իր տիրույթն է դարձրել Կոստանդին Ա իշխանապետը: XII-XIVդդ. եղել է հայկական իշխանանիստ ու եպիսկոպոսանիստ կենտրոն: Կոպիտառի զնդանում 1194թ. բանտարկվել է Լևոն Բ արքային ընդդիմացող Գրիգոր Ե Քարավեժ կաթողիկոսը: Կոպիտառը վերջին անգամ հիշատակվում է 1467թ.:  

 Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 2, Երևան, 1995:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *