ՃԱՆՃԻ

ՃԱՆՃԻ, Ճանճիկ. բերդ Լեռնային Կիլկիայում: Սմբատ Գունդստաբլը Ճանճին հիշատակել է Լևոն Բ թագադրության (1198թ.) առնչությամբ: Այդ ժամանակներում Ճանճիի տերն էր Կոստանդին իշխանը: 1268թ. Ճանճիի տեր է հիշվում Վասակ իշխանը, որը պատանդ էր ուղարկվել Եգիպտոս`Հեթում Ա թագավորի որդի Լևոնին գերությունից ազատագրելու պայմանով: Ղ.Ալիշանը ենթադրաբար Ճանճին նույնացնում է Կոկիսոն և Կապան բերդերի մոտակայքում հիշատակվող Մարիանչիլիկալեսի կամ Չինչիկալեի հետ:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 3, Երևան, 1999:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *