ԿԱՐՍԻ ՄԱՐԶ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Թ.

Աբուլ

Աբուրվարդ

Ագրակ

Ագարակ

Ագունդիր

Ազատ

Ալամ

Ալաջա

Ալիսոֆի

Ալիսոֆի

Աղադավա

Աղբուզա

Աղդամ

Աղջաղալա

Աղուզում

Աղքիլիսա

Ամասիա

Անզով

Անի (ավեր.)

Անիքյոյ

Արազօղլի (Արազգեղ)

ԱՐԴԱՀԱՆ

Ախաշեն

Արիլա

Արկունիս (Արքունիս)

Արմաշեն

Արմըտլու (Տանձուտ)

Արսենյակ (Արսենիկ)

Արփաշեն

Բագարան (ավեր.)

Բագրան (Բագարան)

Բազարջիկ

Բալըքլի

Բաղդատ

Բայբուրդ

Բայկարա

Բանիկ

Բաշգյուղ

Բաշ-Շորագյալ

Բաշքյոյ

Բարդախլի

Բարդուս (Պարտեզ)

Բարիք

Բեգլի-Ահմեդ

Բեգրախաթուն

Բեզիրգան

Բենդևվան

Բերդիկ

Բերդիկ

Բերդուս

Բերդևան (Բերդավանք)

Բերնա

Բլագոդարնոյե

Բոզաթ

Բվիկ

Բուլանըխ

Գեչելի

Գետակ

Գերաշեն

Գերխանա

Գերմալի

Գինափոս

Գյոլբաշի

Գյոլլի

Գյոլլիկ

Գյուգյուբա

Գյուլանթափա

Գյուլիստան

Գյունդաշ Ն.

Գյունդաշ Վ.

Գյուրջիբեկ

Գոմիկ

Գոմք

Գրենադերսկոյե

Դադաշեն

Դաղիրման

Դաշբաշի

Դաշքյոփրի

Դաշքյոփրի

Դարինդարա

Դիգուր

Դիլան

Դիվուկ

Դորտքիլիա

Եդդիքիլիսա

Եզնոց Ն.

Ենգիջա

Ենիջա (Ենգիջա)

Ենիքյոյ

Ենիքև

Երվանդակերտ (ավեր.)

Զաիմ

Զարդանես

Զըռչի

Զվարթ

Զուրզունա

Էզնոս (Եզնոց)

Էմերխան

Թամրուտ (Թամռոտ)

Թավուսքյար (Տայոց-Քար)

Թափաքյոյ

Թելիկ

Թեջերեկ

Թեջերեկ (Տաճարիկ)

Թոդան

Թոխլուգոմ

Թոյղուն

Թորոսխև Ն.

Թորոսխև Վ.

Թուրքաշեն

Թուրքմենաշեն

Իգնաձոր

Իսաձոր

Իվանպոլ

Լալոյ-Մավրակ

Լալօղլի

Լաուստան

Լեսպեկ (Ընկուզեք)

Լոռի

Խախկերտ

Խամաշ

Խանախ Մ.

Խանախ Ն.

Խանախ Վ.

Խանդերե

Խանիքյոյ

Խասքյոյ

Խար (Խարա)

Խելևան

Խեմիսքար

Խեոտ

Խոզիքենդ

Խոթանլի

Խոշթուլբենտ

Խոփերան (Հոպվերան)

Ծպնի (Զիբնի)

Կադըքլար (Գետիկ)

Կալաշուտ

Կալաջիկ

ԿԱՂԶՎԱՆ

Կամարվան

Կապան

Կապք

Կարաուրգան

ԿԱՐՍ

Կզըլքիլիսա

Կզըլքիլիսա

Կըրխփունղար

Կըրխքիլիսա

Կոբալ

Կոնք

Կոտիկ

Կոտրիկ

Կուբադ-Էրյուկ

Կունզուլուտ

Հաջիխալիլ

Հարամ-Վարդան

Հովասուր

Ղարաբաղ

Ղարաբաղ

ՂԱՐԱՂՈՒՐՏ

Ղարամահմեդ

Ղարավանք (Քարավանք)

Ղարափունղար

Ղզըլ-Չախչախ

Ղզըլքիլիսա

Ղոզլի

Ղոշաքիլիսա

Ղրաջ

Մազրա

Մախսուջիկ

Մաղարաջիկ

Մաղարաջիկ

Մանավազ

Մանթար (Մանդար)

Մելիքքենդ

Մեխկերեկ

Մեջիթլի

Մերդենեկ

Մերես

Մերինես

Մժնկերտ Վ.

Մոլլա-Հասան

Մուզարեթ

Մուշեղ

Մուրխան

Յաղբասան

Յունսուրլա

Նազըրվանս

Նախիջևան

Նարիման (Մամրվան)

Նիկոլաևկա

Նորաշեն

Նոր-Սելիմ

Նունուս

Շաբան

Շադեվան

Շաքի

Շեդևան (Շատևան)

Չայիս

Չախմախ

Չամիկ (Ճամիկ)

Չանգլի

Չափիկ Ն.

Չափիկ Վ.

Չիգիրգան

Չիլվանա

Չոլախլու

Չումաքյոյ

Չուրուք

Պալատիկ

Պեգրաշեն (Փիքրաշեն)

Պարգետ Ն.

Պարգետ Վ.

Ջալա

Ջալալ

Ջամբազ Ն.

Ջամբազ Վ.

Ջաջոռ

Ջերմալի

Ջինգանա

Ջուջուրուս

Սաթլել

Սալաջուր (Սալորջուր)

Սալուտ Ն.

Սալուտ Վ.

Սարասգոմ

ՍԱՐԻՂԱՄԻՇ

Սեխձոր

Սինդիզգեմ

Սիտագան (Ձիթհան)

Սողոմոն

Սոսխարա

Սոսկերտ

Սրբասան

Սուբոտան

Սևքար Ն.

Վալլա

Վաղավեր

Վաշլոբ

Վարգինիս

Վարդոսան

Վարխանա

Վել

Վերանա

Վիզինքյոյ

Վլադիկարս

Տեկոր

Տետերկուշ

Տրոյիցկոյե

Ցուրմալ Ն.

Ցուրմալ Վ.

Ուչքիլիսա

ՈՒռ

Ուռեկ

ՈՒռուտ

ՈՒրտա

Փանասկերտ Ն.

Փանասկերտ Վ.

Փառիձոր

Փասլի (Վասիլի)

Փիրդանոս (Փիր-Յանոս)

Փոսիկ

Քագաչ

Քարավանք

Քարնավազ

Քեշիշղռան

Քեչեկ

Քերս (Արտագերս)

Քյոռօղլի

Քյուլլուջա

Քյուրուկդարա

Քյուրքչի

 Քոսոր

Քվել

ՕԼԹԻ

Օլշանկա

Օլոր

Օղջօղլի

Օջաղուլի

Օրագյոզ

Օրաքիլիսա

Օրդաքլու

Օրթաքիլիսա

Օրթուխի

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *