ԿԱՐՍԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՍԻ ՕԿՐՈՒԳ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Թ.

Ագարակ

Ազատ (Ազատքյոյ)

Ազբուղա

Ալամ

Ալաջա (Արջոառիճ)

Ալեքսանդրովկա

Ալիսոֆի

Ալիսոֆի

Ալոքյոյ (Կուրուդարա)

Աղադավա

Աղբուլաղ

Աղդաշ

Աղզիաչըխ

Աղզիաչըխ Ն.

Աղզիաչըխ Վ.

Այրան-թեքե

Անի

Անի (ավեր.)

Աջամ-Մավրակ

Արազօղլի (Արազգեղ)

Արալըխ

Արգինա

Արդոստ

Բազարջիկ Բալդրվան

Բայբուրդ

Բայկարա

Բայրախտար

Բայրամ-գոմ

Բաշ-Շորագյալ (Երազգավորս)

Բաջալի

Բաջօղլի

Բարդախլի

Բեգլի-Ահմեդ

Բեզիրգանքեչիկ

Բենդևան

Բերդիկ

Բերդիկ

Բերնա

Բլագոդարնոյե

Բոզկալա

Բոզղուշ

Բուլանըխ

Գեչելի

Գերխանա

Գերմալի (Գյարմալի)

Գյադիկ-Սաթըլմըշ

Գյոգարչին

Գյոլբաշի

Գյուդալի

Գրենադերսկոյե (Զարիշատ)

Դայնալըխ

Դաշկովո

Դելավեր

Դիլան

Դոլբանտ

Դուզկեչուտ

Ելիզավետինսկոյե

Ենգիքյոյ

Զաիմ

Էսկի-Ղազի

Թաշնիկ

Թարխան

Թափաջիկ

Թաքնալի

Թելիկ

Թղնիս

Թոզլուջա

Թոյղուն

Թուրքմենաշեն

Իգդիր

Իլանլի

Իլանլի

Իսլամձոր

Իվանպոլ (Մոլլա-Մուստաֆա)

Լալա-Վարգենիս

Լալոյ-Մավրակ

Խալիֆօղլի

Խանիքյոյ (Ղանըքյոյ)

Խասբեկ

Խաս-Չիֆթլիկ

Խարաբա-   Ալթինբուլաղ

Խոթանլի

Խորոշեյե

Ծփնի (Զիբնի)

Կադըքլար (Գետիկ)Մ.

Կադըքլար (Գետիկ)Վ.

Կադըքլար (Գետիկ)Ն.

Կալաջիկ

Կալոքյոյ (Կալոց)

Կարաթաուխ

Կարախաչ

Կարակալա

Կարակալա

Կարակաշ

Կարահամզա

Կարաչաիր

Կարաուրգան

Կարափունղար

Կարմիր-Վանք

Կարնավազ

ԿԱՐՍ

Կզըլկուլա

Կզըլքիլիսա

Կըրխփունղար

Կյումբեթ (Գմբեթ)

Կյուջուք

Կուլվերան

Կունդուկսու

Համամլի

Համզագարակ

Հաջիխալիլ

Հաջի-Մխոքյոյ (Կուրուդարա)

Հաջի-Վալի

Հաջիփիրի

Հարամ-Վարդան

Ղասոքյուրդասի

Ղարաքիլիսա

Ղարաքիլիսա

Ղզըլմավարա

Ղզըլ-Չախմախ

Ղզըլ-Չախմախ

Ղըմլի Մ.

Ղըմլի Փ.

Ղոզլուջա (Բագնայր)

Ղոշավանք

(Կարմիրվանք)

Ղոշափունղար

Ճալա

Մազրա

Մախսուջիկ

Մախսուջիկ

Մաղարաջիկ

Մամաշ

Մեջիթլի

Միխրել

Մոլլա-Մուսա

Մոքյուզ

Յալաղուզչամ

Յամանչաիր

Յասիջա

Յոլքեչմազ

Նախիջևան

Նորաշեն (Քազաքենդ)

Նովոդուբովկա

Նովոէստոնսկոյե

Նովոմիխայլովկա

Նովոպետրովկա

Նովոպոկրովկա

Նոր-Սելիմ (Նովոսելիմ)

Շաթիրօղլի

Շահնալար

Շամշի Ն.

Շամշի Վ.

Շաքի

Շիրինքյոյ

Չաթոքյոյ

Չամուրլի

Չափիկ Ն.

Չիգիրգան (Չիհրիկան)

Պարգետ Ն.

Պարգետ Վ.

Պետրոպավլովկա

Պլոդորոդնոյե

Պրոխլադնայա

Ջալալ

Ջաուլախ

Ջերմալի

Ռոմանովո

Սամավաթ

Սանոքյոյ (Կուրուդարա)

Սեյդի

Սեյդիջան

Սիչան

Սիպկար (Ս. Գրիգոր)

Սոգյութլի

Սոգյութլի

Սոգյութլիաբադ

Սոգյութլի-Պրուտ

Սորխունլի

Սուբոտան (Սուբաթան)

Վայսգոմ

Վարդանլի

Վիզինքյոյ

Վլադիկարս

Վորոնցովկա Փ Տեկոր

Տիգնիս

Տրոիցկոյե

Ուզունքիլիսա

Փիրվալի

Քեթան

Քեչաբուրգ

Քեչիտ

Քյագաչ (Կակաչ)

Քյոսա-Սոգյութլի

Քյուչուկ-Յուսուֆ

Քյուրուկդարա

Քոթրանլի

Քոթրանլու Ն.

Քոթրանլու Վ.

Օդինցովո

Օլշանկա

Օլուխլի

Օխչիօղլի

Օղջօղլի

Օղուզլի

Օջաղուլի (Օջախղուլի)

Օրթակալա

Օրթաքիլիսա

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *