Արեւմտեան Հայաստանի բնակավայրերու անուանացանկ ըստ նահանգներու եւ գաւառներու

ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՎԱՆ-ՏՈՍՊԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ադյաման Աթանանց Ակռբի (Ակքյոփրի) Անգղ Անկշտանց Անձավ Առեղ Աստվածաշեն Ավանց (Իսկելեքյոյ) Ավերակ Արադենց Արտամետ (Արտեմիդա) Բերդակ Գեմ-Բելասան Մ. Գեմ-ԲելասանՓ. Գուկանց Դարման Դեմգոսնի  (Դիմգոստնի) Դուրնա-կալե Եկմալ Զեյվա Զերնակ  Զերվանդանց Զևիկ Էրեմերու  (Հերմեր) Էրմանց (Էրմանիս) Թրքաշեն Իշխանիգոմ Լամզկերտ Լեզք (Արալեզք, Կալաջիկ) Խառնուրդ Խավաձոր Խարականց Խեք (Հայկ) Խեշատ Խոսպ Վ. Խորգոմ (Հյուրգոմ) Ծվստան (Ծովաստան) Կասրիկ Կարմրավոր…

ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՎԱՆ-ՏՈՍՊԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ադյաման Աթանանց Ակռբի (Ակքյոփրի) Անգղ Անկշտանց Անձավ Առեղ Աստվածաշեն Ավանց (Իսկելեքյոյ) Ավերակ Արադենց Արտամետ (Արտեմիդա) Բերդակ Գեմ-Բելասան Մ. Գեմ-Բելասան Փ. Գուկանց Դարման Դեմգոսնի (Դիմգոստնի) Դուրնա-կալե Եկմալ Զեյվա ԶերնակԶերվանդանց Զևիկ Էրեմերու (Հերմեր) Էրմանց (Էրմանիս) Թրքաշեն Իշխանիգոմ Լամզկերտ Լեզք (Արալեզք, Կալաջիկ) Խառնուրդ Խավաձոր Խարականց Խեք (Հայկ) Խեշատ Խոսպ Վ. Խորգոմ (Հյուրգոմ) Ծվստան (Ծովաստան) Կասրիկ Կարմրավոր…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԳՅՈՒՄՈՒՇԽԱՆԵԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբրոն- Մահալե Ագիոս-Գեորգիոս (Ս. Գևորգ) Ադեսա Ահմեդլի Այա-Փոկա Աշուտ (Աշոտ) ԱՐԴԱՄԱ Արդուշ Բալադոր Բալախոռ Բալղաձոր Բարդուր Բեգում Բեշքիլիսա Բեշքիլիսա Բեշքիլիսա Գենդուլ Գերեսկա Գյումբետ (Գմբեթ) ԳՅՈՒՄՈՒՇԽԱՆԵ (ԱՐԿՅՈՒՐՈՊՈԼԻՍ) Դարբաս Դարպսակ Դելեք Դերբենդ Դեուլեկ Դորենա Զիղանա Էդրա Էլաշ Թաշլիկ-Մահալե Թեզեփե Թոռնիկ Իրխա Լոռի Խան-Խարաբի Խարիտ Խարկիրիկ Խոփուս Խուր Կաբաքիլիսա Կալեջիկ Կավրաս Կարագյոզ Կարադերե ԿԱՐԱՋԱ Կրոմ Կուրոս…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԼԱԶԻՍՏԱՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱԹԻՆԱ Ամբարլիկ Ամոգդա Անզերթ Անտոն Արտաշեն Արտաշեն (Արտե) Բալովիտ Բաշգերա Բոգինա Բուլեբ Գոմս Գուշիվա Եղնովիտ Զալոնա (Զոլանա) Էսկի-Տրապիզոն Ժանընդոց Խախ Խամալյուս Խաչափթիթ Խապաջ Խարվել Խիգի Խնձոր Խոշնիշին Խոցա ԽՈՓԱ Խևակ Խևակ (Կավակ) Ծուփա Կաբախոր Կամար Կապիստրա Կավկամե Կարասու Կարջի Կըղնուտ Կուշանա Կուվարոս-Մահալե ՀԱՄՇԵՆ  (ՀԱՄԱՄՇԵՆ) Ղալղինա Ճուկուլիթ Մախուր Մակրևինց-8 Մանլի Մարմանդ Մափավրի Մելեսկուր Մեծմուն…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՋԱՆԻԿԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ադա Ալանոս Ալաշար Ալաչամ Ալեն Ալիբեյ Ալի-Վարազ Ախաջի Ակքյոյ Աղլաջ Աղջագյունեյ Ամբար-թեփե Այվաճուղ Ասար Ավդան-Չամդիր Արամելի Աուլաշ Բալախոռ Բալլուղ Բակ Բաջանաղ ԲԱՖՐԱ Բաֆրեջալ Բեդեշ Բելդեմիր Բելեն Բեղուդլար Բերդուրլի Բողազ Բորուքյոյ Բուղար-Լիճի Գատը-Գիրիշ Գարա-Արմուտ Գարագայա Գարամոն-8 Գարաջալի Գարաջալի Գարըքլուղ-3 Գափուգայա Գյուրջի Գոզքյոյ Գոճաման-Բաշի Գրբաշցոց-գեղ Դարբողազ Դարքյոյ Դեմիրջի Դերբենտ Դերեջիկ Դիվան Դյունեն Դուդեղի Դուզքյոյ Դումանլի…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբաջի-Բաքեր Աբդալի Ադաքյոյ Ալաջա Ակթեփե Ակկայա Ակքիլիսա Ակքյոյ Ահմեդ-վագը Աղաչբաշի Աղաջա Աղասակ Աղպելեն-16 Անդոզ Անիքյոյ Ասլանջիկ Արագյոլիշ Արմութլու Արուք Աքյաղի Բաթլամա Բազմոնթ Բալչիկլի Բաշ-Բոյնու Բաշլաք Բաշ-Չարտաղ Բերշեմպե Բոզաթ Բուլաթլի Բուլանճըք Բուլթոն (Բուլթան) Գայատիպի Գայատիպի Գատընճուղ Գարալուղ Գարաջալու Գարաօլուք Գեբելի Գեյշ Գըզլիմոն Քյոզ-էորեն Գյուզելջե Գյունուլի Գուզքյոյ Գուշջերեն Գուրմեն Դամեր Դարըքջա Դարիքյոյ Դելեքլի-թաշ Դերե-Մադեն Դողանչի…

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ԳԱՎԱՌ (Արլ.հատված)

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագխորենոս Ալաջա Ախու Ակքյոյ Ակքյոյ-Մադեն Աղնաս Աղջաղալա Աղրոյ Այվեն Անաբադեմա Անիֆա Անոսո Աշա Աշորա Ասլանջիկ Ասու Ասֆալի Ավանոս Արղալիա Արոմուտ Արսեն Աուջուլու Բազար Բազարջիկ Բալախոռքյոյ Բաղչալի Բաշ-Բոյնու Բաջան Բացկալա Բիֆորա Գալայճցոց-գեղ Դելեքլի-Թաշ Դերե-Մադե Դողանչի Երոս Զենո Զեքի Զեֆանոզ Զիզակսա  (Իսակսա)-2 Զիսնա Զնդան ԷԼԵՈՒ (ԷԼԵՎԻ) Էսպիե Թամլիքյոյ Թոծ Թոռնիկ Թորոսլի Ինքյոյ Իշխան Իսպանտան Իստամա…

ԻԶՄԻԹԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՆԻԿՈՄԵԴԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

  ՄԻՆՉԵՒ 1914   Ագհիսար ԱԳՅԱՂԻ Ագվա Ալաչալը Ալաչամ Ալեմդար Ալմալու Ալփաղութ Ակբիյիկ ԱԿՉԱԽՈՋԱ Ակչաօվա Ակսու Ահմետլի Աղլե Առնավուտքյոյ Ասլանպեկ ԱՏԱՊԱԶԱՐ (ՍԱՔԱՐԻԱ) Արամ-գյուղ (Գզըլճուք) Արմաշ Արմութլու Բադեմլի Բաթաք Բաշքյոյ Բարակֆաքիհ Բարաման Բելենալան Բեյդիլի Բոզխանե Բոզվիրան Բոյալիկ ԲՈՅՈՒՔ-ՉԵՔՄԵՋԵ ԲՈՒՐՍԱ (ԲՐՈՒՍԱ) ԳԱՆՏՐԱ Գեբեքիլիս Գեղամ-գյուղ (Կովուք-փելիթ) Գյոլբաշի ԳՅՈՅՆՈՒՔ Գյումուշթեփե Գյումուշքյոյ Գյունդողդու Գնճըլար (Ղընճըլար) Գուրտպելեն Դադալի Դաղենիջե Դեղիրմենքյոյ Դեմիրթաշ…

ԱՆԳՈՐԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ (մասամբ)

  ՄԻՆՉԵՒ 1914   ԱլիալարԱկփունար ԱՆԴՐՈՆԻԿԻ (ԱՆՏՐՈՆԻՔԻ) Բեկթաշ Բոխանլի Բոստանլիկ Գավակ Գերմիր  (Կարմիր)-22 Գյումուշենի-Մանճուսուն Դադաղի Դազլի Դամլալի Դեդեդիբի ԴԵՎԵԼԻ ԴԵՎԵԼԻԿ-ԿԱՐԱՀԻՍԱՐ Դերբենդ Դերեվանք-23’ենիքյոյ Էղրիքյոյ Էմիրլեր Էյմ Էշեկ-փունար ԷՎԵՐԵԿ-ՖԵՆԵՍԵԷրեգիլ ԷՐՔԻԼԵԹ ԹԱԼԱՍ Թաս ԹԱՎԼՈՒՍՈՒՆ ԹՈՄԱՐԶԱ Թոմրազ Թոնյակ Թրխազ Իլիպե Իմամօղլու Իմարեթ Ինճեսու ԻՆՋԵՍՈՒ Խոջահաջիլար Կազըկքյոյ Կալաջիկ Կարաջավերան ԿԵՍԱՐԻԱ (ԿԱՅՍԵՐԻ) Կյոմետի Հաջիփաշա Հաստախանե ՀարմուսՀերեմե Հյուքեթջե Ղարախդըրլի Ղարաքիլիսա Ղզըլ-Էրեն Ղզըլվիրեն…

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱՆ, ՄԻ ՇԱՐՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

     (ԱՂԱՎԱՂՎԱԾ ԿԱՄ ՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ)     Ալաշկերտ-ԷլեշկիրթԱլեքսանդրետ-ԻսկենդերունԱկանց (Արճեշ)-Էրջիշ Ակն-Քեմալիե Այնթափ-Ղազի Անթեպ Անտիոք-Հաթայ Արղնի-Էրղանի [Դիարբ-ից հս-արմ] Արտամետ-Էդրեմիթ Բաբերդ-Բայբուրդ Բաղեշ-Բիթլիս Բայազետ-Դողուբայազետ Բեհեսնի-Բեսնի [Մալաթ-ից հր-արմ] Բեյլան (Պեյլան)-Բելեն Բերկրի-Մուրադիե Գրենադերսկոյե-Արփաչայ [Չլդըր լճից հր] Դութաղ-Թութակ Եվդոկիա-Թոքաթ Երզնկա-Էրզինջան Զեյթուն-Սուլեյմանլի Լամբրոն (Նեմրուն)-Չամլիյայլա Լեվշիյե (Սուետիա)-Սամանդաղ Լիճք [Ակնից հս]-Իլիչ Խարբերդ-Էլյազըգ Խիզան-Հիզան Խլաթ-Ախլաթ Խնուս-Հընըս Խոշաբ-Գյուզելսու Կաղզվան-Քաղիզման Կամախ-Քեմախ Կամարակ-Գեմերեկ [Սեբաստ-ից հր-արմ] Կարին-Էրզրում Կարս (Կարսպազար)-Քադիրլի [Կիլիկիա] Կյուրին-Գյուրուն…