Արեւմտեան Հայաստանի բնակավայրերու անուանացանկ ըստ նահանգներու եւ գաւառներու

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆՆԳԻ ԿԱՐԻՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբաքյոյ Աբրանս Ագրակ Ազապ Ազըղա Ազանբերդ Ազորդ Ազուրտան Աժան Ալաջա Ալաջա Ալդիքյոյ Ալեկանց Ալթուն Ալիճագարակ  (Արուճագարակ) Ալիքիլիսա Ալմշկա Ալվար Ախա Ախալիկ Ն. Ախալիկ Վ. Ախոռջիկ (Ախոռիկ) Աղաթուզլա Աղասար Աղաքյոյ (Աղագեղ) Աղբերիկ Աղբզուտ-24 Աղբըձոր (Աղբերձոր) Աղձոր Աղջամելիք-22           (Խաչմելիք) Աղվես Աղվերան Աղփունուս Ամառիճ (Տղրուկ) Անգըջիկ Անտալագոմ Աշկալա Աշմեշեն Աշուկա Ապառ Ապըլհնտի Ապռնես Ապրանք Աջալար Առինծ…

ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԿԱՐԻՆԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ալաջա   Աղավեր   Աղորեն (Աղվերան)   Աղտաղտ   Ապըլհնտի (Էպլենդի) Արինքար Արծաթի Արշունի (Արշակունի) Արջիկ Բազկառիճ Բլուր Գամբիր (Կամպիր) Գեղախոռ Գյումբետ (Գմբեթ) Գոմք Գուլլի Դինարիգոմ Դվնիկ Դուրսունբեյ Եմրեջիկ (Էրմենջիկ, Արջոնց) Ենիքյոյ Երկնիստ Զերդիղե Զիրավանք  (Ծիրանեվանք)   Էվրենլի   Էրկան-Մանսուր (Երկանմանսուր) Ըղտաձոր (Ուղտաձոր) Թասմաձոր Թարխունի Թափագյուղ Թաֆթա (Դավթա) Թեզեգյուլ (Թազագյուղ) Թեվրիզճիք (Տարուչուկ) Թեքքե (Քեքիդերեսի) Թիթկիր Թոնոլախ Թոսիկ Թվանջ Թուզճի…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱբաջիԱզդավուլ Ն. Ազդավուլ Վ. Ալալա Ալայշամ Ալանջիկ Ալաջիկ Ալչախ Ալչաքլի Ակթաշ Ակթաշ Ահմեդօղլու Աղամահմուդ ԱՄԱՍԻԱ Այդին Աշիան Արդարան Արխաթ Սուրենքյոյ Աքսալար Բադամ Բալքոս Բայալըջա Բաշ-Ալան Բաշ-Արմենի Բաշլըղ Բարաքլի Բեբրեքքյոյ Բելալանքյոյ Բեկթեմիր Բիլլեխու Բոզաջակ Բոլաք Բոխա Բողազքյոյ Բողազքյոյ Բոյաջիկ Բոյրան Բրելի Գավրաս Գերան Գյոլ Գյոչմեն Գյումուշ-Կարաքյոյ ԳՅՈՒՄՈՒՇ-ՄԱԴԵՆ (ԿՅՈՒՄՈՒՇ-ՀԱՃԻ ԳԵՂ, ՍԻՄ-ՀԱՃԻ ԳՅՈՒՂ)  Դադեմլի Դաղմուր Դաստակ…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՎԴՈԿԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբդալ Ադամլի Ալահայաթ Ալան Ալաք Ալթե Ալմուս-Քեբիր Ալուք Ախուրքյոյ Ակխուր Ակչեղայա Ակչե-Քիչելի Ակսիքյոյ Ակվիրեն Ակուդերե Աղապաղի Աղմոս Այվազա Ասաջի Արաբքյոյ Արխո Արկոս Արմութ-չաիր Արտըչլը Բազար-Բեյլան Բահատուր Բաղդերեսի Բայազետ Բաջալի Բաջիբեյ Բաքիթխան Բեբաշ Բեդիվիրեն Բիթևի Բողչա-Արմութ Բուլամիր Բուջալի Գյավուր-Ալմուշ Գյոզեքսե Գյոքթեփե Գյունե Գուլեբի Գուջի Գուրջի Դադեշլե Դադվա Դանիշմենդ Դերեբոշ Դերե-Մահալե Դինար Դոդուրղա Դևելի-Քարղին Դևեջի-Քարղին…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՎԴՈԿԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ալան Ալոճ Ախենքյոյ Ախուրքյոյ Ամու-Սայիտ Ասիրջիկ Բեյ-օբա Գալետերեսի Գյուլփունար Գրիգորես Գումենեկ Գուրջի Դավա (Դեվե) Դերլիք-Դերե Դեքթե Դոմուզ-Ալան ԵՎԴՈԿԻԱ (ԹՌՔԱԹ) Զամար Զիարեթ Էլպիսթի Էմիր-Սաիդ Էնտիզ Մ. Էնտիզ Փ. Էսկիքյոյ Էրգիլեդ Էրեպ Թախթիպա (Թախթօպա, Թաշլօվա) Թայլի-Հաճի Թեքեսկի Իբիբսա Խանփունար Խևաս Կաթ Կալայջիկ Կեսարա Կետաղազ Կերիաս Կեքսին (Կեքս) Կևելի Զաայ Մանամակ Մանասուր Նեջիբ Շաբան-Աբասի Չարչի Չիֆթլիկ…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՇԱՊԻՆ-ԳԱՐԱՀԻՍԱՐԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱդեփլիԱդրին Ալամա Ալամոնիկ Ալար Ալաքիլիսա Ալենե Աղըլղազի Աղջաղար Աղվանիս Աղրավիս Այծպտեր Այծպտեր Մ. Այծպտեր Փ Անստաս ԱՆԴՐԵԱՍ (ԵՆԴԵՐԵՍ) Անեզրի (Աներղի) Ապանա Ասու Ավաձոր Ավան Ավարա Ավարա-Օզու Արիկ-Մուսաքյոյ Արումաշա Արփաջի Բալջանա Բաղնիք Բայդարլի Բոյուք-Շարիթիա Բոստանղոլ Բորու Բուզբաղ Բուլդուր Բուրգ Գյումիշմադեն Գոմեշտուն ԳյոզքյոյԳյոլուքյոյ Դայլի Դաշտեմիր Դարիդերե Եկալե Եմիշլի Ենի-Ասլան Ենիջա Ենիքյոյ Եպսեկ Զիլ Զիլարքյոյ Զինա…

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աբասլի ԱԳԱՐԱԿ (ԷԳՐԵԿ) Ադա Ադամ-Ֆաքսի Ադիաման Ադիենիշ ԱԶԻԶԻԵ Աթեշ-Ալի Ալաջա-Մեզար Ալաքիլիսա Ալաքիլիսե Ալիմեհմեդ Ալինվիրեն Ալղայա Ալոշ Ակկայա Ակչեկալե Ակչեմաղարա Ակչե-Մեջիդ Ակչեշեհիր Ակփունար Ակփունար Ահար Աղէրեն Աղըլ Աղի Աղփունար Այոլա Այվալի Աշոտի Աջիփունար Ասարջիկ Ասլան-Դողմուշ Աստղիկ (Ելդըզքյոյ) Ավշարվիրեն Արլիսա Արմանդալի Արմեն Արսլան-Թոփչի Արփալի Բաբսի Բազար-Էրեն Բազարսու Բալթալար Բալտալի Բահար Բաղլամա Բաղնիք Բաղչե Բաղչե Բաղօլոք…

ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՔՅԱՐԻԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 ԱզիզանԱթեյ Ալալան (Ալալյան) Ալբիս Ալիջա Ալկիտ Ալսուն Ախալան Վ. Ակնիս Ամպիկ (Ամբակ) Ամվար (Ամբար) Այերեյ Աշատ Աշիտա Աշկիթան Ն. Աշկիթան Վ. Առակ Ավատրաս Ավդալ Ավզան Ատես Արդեշե Արջի Արտիս Բաբան Բագվիստ Ն. Բագվիստ Վ. Բազ Բաժիրգյա Բակ Բայլան ԲԱՇԿԱԼԵ  (ՀԱԴԱՄԱԿԵՐՏ) Բավանիզ Բեալադգա Բեգիրդա Բեդա Բեդեվա Բեդիլյատա Բեդկյար Բեդուր Բեզա Բելան Բելուկ Բեխիկ Բեկ…

ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄՈԿՍԻ ԵՎ ՇԱՏԱԽԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Աղջուր Աղսին Աշկան (Աշղան) Աչխրո Առազ Առեղ Առիգոմ Առինջ (Հառինջ) Առնոստ Առնջիկ Առոսիկ (Առոսկի) Ավան Ավզնի (Ավզնե) Ատըճանց Արըհ Արկանիս Արմշատ Աքրուս Բաղչկանց-Մզրե Բառ Բյուրանդ Բոլս Բորանիս Գլեսոր (Գիրեսու) Գյորանդաշտ Գնեկանց (Գինեկանց) Գոդիս Գովան Դարենց Ն. Դարենց Վ. Դեմիրկուս Դեմկառ Երիցու-մզրե Զերտաս Թաղվերս Թառամաղ Լճան Լշանց   Խազափյուրան Խալենց Խաչանիս Խնձորուտ Խոշան Խրեբ…

ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՎԱՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Ագրակ Ագուստու Ադիգյոզալ Աթանանց Ալական Ալան Ալիքալեն Ալյուր Ախկ Ախոռիկ Ն. Ախոռիկ Վ. Ախպերս Ախսի ԱԿԱՆՑ (ԱՐՃԵՇ) Աղահանք Աղջյուր Ազասան Աղբուլաղ Աղդաշ Աղջավերան Աղս (Աղսաֆ) Աղսին Աղսրաֆ Աման-Յուրտ Ամենաշատ Ամկուբերդ (Նորագյուղ) Ամուկ (Ամյուկ) Անգիս Անգյուզակ (Ընկուզակ) Անկշտանց Անձավ Անձավ Աննավանք Անջինի Ն. Անջինի Վ. Անուշաղբյուր Աշնակ Առազ Առանիկ Առեղ Առեղ Առեղ Առեն Առինջ…