Արեւմտահայերն այսօր

Մարդ, որ ծառ չէր տնկեր

Մարուշ Երամեան  Որովհետեւ ամէն անգամ որ ծառ տնկեր, ստիպուած կ’ըլլար լքելու իր տունն ու տեղը. իր տնկած ծառերուն շուքն ու պտուղը ուրիշներ կը վայելէին … որովհետեւ կ’ապրէր Թուրքիոյ տարածքին: «Թուրքերը, իրենք զիրենք ճանչնալու համար, պարտաւոր են Օշական թարգմանել» կամ «Պարտաւոր են Օշական թարգմանել, կէս դար ետքը, ճանչնալու համար իրենց վաւերական կերպարանքը» գրած է Յակոբ Օշական…

Երևանում տեղի ունեցավ Արևմտահայաստանում հայերի ինքնության պայքարի մասին հուշագրության հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը (լուսանկարներ)

Երեկ Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն գիտահետազոտական հիմնադրամում տեղի ունեցավ արևմտահայ հուշագիր Ֆերման Թորոսլարի «Աքսոր․ ապստամբութեան բովէն անցած մութքեցի հայ ընտանիք մը» գրքի հայերերեն հրատարակության շնորհանդեսը։ Գրքի թարգմանիչը սփյուռքահայ մտավորական Մարի Մերտխանեան-Եարալեանն է, ով մշտական բնակություն է հաստատել Հայաստանում։ Այդ մասին հաղորդում է Akunq.net-ը։ Աղբյուրի համաձայն՝ շնորհանդեսին մասնակցեցին հուշագրության թարգմանչուհին, հայերեն հրատարակության խմբագիրը, Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության…

Հովուական այցելութիւն Սիվասի համայնքին

Անտիոքի եկեղեցեաց Հովիւ եւ Գաւառի Համայնքներու Հոգեւոր Տեսուչ՝ Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեան յինանց շրջանին ընկերակցութեամբ Բրկ. Եուսուֆ Ուրարակիր Դպիր Թապաշեանի հովուական այցելութիւն տուաւ Սիվասի Հայ համայնքին։ Տէր Հայրը  2 Յունիս 2022, Հինգշաբթի առաւօտ, ցամաքի ճամբով Անտիոքէն մեկնեցաւ Սիվաս։ Նախ այցելութիւն տրուեցաւ քաղաքի Հայոց Գերեզմանատան, ուր համայնքի անդամներէն ոմանք համախմբուեցան եւ կատարուեցաւ ընդհանուր հոգեհանգստեան պաշտօն՝…

Երեւանում տեղի կունենա Ֆերման Թորոսլարի «Աքսոր» գրքի արևմտահայերեն թարգմանության շնորհանդեսը

Սույն թվականի հունիսի 9-ին, ժամը 14։00-ին Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն գիտահետազոտական հիմնադրամում տեղի կունենա ներկայում ԱՄՆ-ում բնակվող արևմտահայ հուշագիր Ֆերման Թորոսլարի «Աքսոր․ ապստամբութեան բովէն անցած մութքեցի հայ ընտանիք մը» հուշագրության հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Թարգմանիչը Հայաստանում մշտական բնակություն հաստատած սփյուռքահայ մտավորական Մարի Մերտխանեան-Եարալեանն է («Լուսակն» հրատարակչություն, հայերեն հրատարակության խմբագիր՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հայկազուն Ալվրցյան, առաջաբանի հեղինակ՝…

Զրոյց Էլիֆ Աթալայի եւ Բագրատ Էսդուգեանի հետ

ԻՇԽԱՆ ԷՐՏԻՆՉ ԻՇԽԱՆ ԷՐ­­ՏԻՆՉ- Նշած էք թէ Էս­­դուգեա­­նի եւ ըն­­տա­­­նիքին ոդի­­սակա­­նը լսե­­լով մատ­­նո­­­ւած էք «Ինչպէ՞ս կա­­րելի է յաղ­­թա­­­հարել այս խո­­չըն­­դոտնե­­րը» հար­­ցումին։ Էս­­դուգեանի պա­­տումնե­­րը լսե­­լով թրքա­­հայոց մա­­սին ինչպի­­սի՞ պատ­­կե­­­րացում մը ու­­նե­­­ցաք։ ԷԼԻՖ ԱԹԱ­­ԼԱՅ- Իւ­­րա­­­քան­­չիւր ան­­հա­­­տի հան­­դի­­­պած դէպ­­քե­­­րու դէմ վե­­րաբեր­­մունքը, ըն­­կա­­­լու­­մը եւ դի­­մադ­­րութիւ­­նը տար­­բեր է։ Ամէն կեանք ինքնին պատ­­մութիւն մըն է եւ այդ առու­­մով ալ ան­­հա­­­տական պատ­­մութիւննե­­րը շատ…

Տէրսիմահայերու ինքնութեան պայքարը

Ընկե­րա- քա­­ղաքա­­կան կամ գա­­ղափա­­րախօ­­սական ամէն տե­­սակի հո­­սան­­քի հա­­մար անհրա­­ժեշ­­տութիւն մը եղած է պար­­բե­­­րական մա­­մու­­լը։ Օրա­­թեր­­թի, շա­­բաթա­­թեր­­թի, ամ­­սա­­­թեր­­թի հեր­­թա­­­կանու­­թեամբ հրա­­տարա­­կուած այդ լրա­­գիր­­ներն կամ հան­­դէսնե­­րը, տո­­ւեալ հրա­­տարա­­կիչ­­նե­­­րու միտքն ու խօս­­քը ծա­­ւալե­­լու մի­­ջոց­­ներ ըլ­­լա­­­լով կը դի­­տուին։ 1970-ական տա­­րինե­­րուն, այ­­սինքն պատ­­մութեան առու­­մով մօտ ան­­ցեալին, իսկ ան­­հա­­­տական հա­­շուար­­կով կէս դար առաջ, Թուրքիոյ քա­­ղաքա­­կան դաշ­­տը երբ փխրուն էր գա­­ղափա­­րական զա­­նազան հո­­սանքնե­­րով,…

Հայերէն գաւառի գրականութիւնը, Համշէնի մշակոյթը եւ վերյիշումներ

ՄԱՀԻՐ ԷՕԶՔԱՆ Համ­շէ­նա­հա­­յե­րէ­­նը իմ մայ­­րե­­­նին է։ Խօ­­սիլ սկսայ եր­­կու լե­­զու­­նե­­­րով։ Համ­­շէ­­­նահա­­յերէ­­նի եւ թրքե­­րէնի կը տի­­րապե­­տէի նախ­­քան դպրո­­ցական տա­­րինե­­րուս։ Խոս­­տո­­­վանիմ թէ ծնող­­ներս շատ ալ ցան­­կութիւն չ՚ու­­նէին համ­­շէ­­­նահա­­յերէն իմա­­նալուս հան­­դէպ։ Ըստ երե­­ւոյ­­թի կը մտա­­հոգո­­ւէին թէ համ­­շէ­­­նահա­­յերէն խօ­­սելով կը դժո­­ւարա­­նամ թրքե­­րէնի լաւ տի­­րապե­­տելու։ Ես աւե­­լի վերջ նկա­­տեցի թէ այդ դժկա­­մու­­թեան ետին ու­­րիշ ազ­­դակներ ալ կան։ Կրնամ ըսել թէ…

Կամքի յաղթանակը

7 եւ 8 Մայիս թուականները պատմական օրեր ըլլալով յիշատակուեցան Ամիտայի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցւոյ օրագրութեան մէջ։ 2012-ի վերաբացումէն տասը տարի անց Միջին Արեւելքի մեծագոյն Հայ Առաքելական եկեղեցին երկրորդ նորոգութենէն ետք վերստին բացաւ իր դռները տեղացի հայութեան, իբրեւ սփոփանք։ Բացման հանդիսաւոր արարողութեան ներկայ գտնուեցան Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքարանի երկու արքեպիսկոպոսներ Սահակ Բ. Պատրիարք եւ Արամ Աթէշեան։ Ամենայն Հայոց…

Անտոն քեռու ուրվականը Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում

Դիարբեքիրի Գյավուր թաղի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցին 7 տարվա ընդմիջումից հետո վերանորոգվել և բացվել է պաշտամունքի համար։ Բայց քանի որ Գյավուր թաղն ավերվել է, եկեղեցու բացումը դառը ուրախության պատճառ է դարձել։ Վեջդի Էրբայ Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցին այցելեցի այն տարիներին, երբ սկսեցի զգալ, որ տարածաշրջանի քաղաքականության մայրաքաղաք (ինչպես որ ես եմ կոդավորել) Դիարբեքիրը դառնում է…

Պատմական օրեր Տիգրանակերտի մէջ

7 Մայիս 2022 շա­բաթ յետ­մի­ջօրէին Տիգ­րա­նակեր­տի պատ­մա­կան Սուրբ Կի­րակոս Եկե­ղեց­ւոյ շրջա­փակէն ներս, նոյ­նիսկ շրջա­կայ փո­ղոց­նե­րուն վրայ կը տի­րէր մեծ ոգե­ւորու­թիւն։ Պո­լիսէն եւ Եւոր­պա­յի զա­նազան քա­ղաք­նե­րէն ժա­մանող­նե­րու կող­քին Ատըեամա­նէն, Ան­տիոքէն, Մու­շէն եւ Տի­յար­պէ­քիրի այլ գա­ւառ­նե­րէն ժա­մանած հա­յեր միանա­լով տե­ղացի հա­յերու եւ քիւրտե­րու կը կազ­մէին ծո­վածա­ւալ բազ­մութիւն մը։ Անոնց կող­քին էին նաեւ պե­տական աւա­գանիին թիկ­նա­պահ­նե­րու բազ­մանդամ խումբե­րը։…