Category: Ermeni Kilisesi ve İnancı

1. Hıristiyanlığın Ermenistan’a girişi ve tarihçesi

1.      Hıristiyanlığın Ermenistan’a girişi ve yayılması 2.      Resmi din olarak Hıristiyanlık 3.      Ermeni Apostolik Kilisesi 4.      Ulusal-dini konseyler   1.      Hıristiyanlığın Ermenistan’a girişi A.    Ermeni Kilisesi Ermeni Kilisesi, eski ve güvenilir anlatımına istinaden, özel bir adlandırmayla Ermenistan’ın İlk Aydınlatıcıları olarak…

2. Hıristiyanlık Ermenistan’da resmi din

III. yüzyıl sonu, IV. yüzyıl başında Hıristiyanlık Ermenistan’da resmi din olur. Ermeni halkı için önemli bu olay, modern tarih yazımı tarafından 301 yılı olarak kabul edilmektedir. Bu konuda en önemli rolü kral III. Tırdat (287-330) ve Ermenistan’ın ilk dini önderi…

3. Ermenistan kilisesinin özerkleşmesi ve Ermenileşmesi

354 yılında Surb (Aziz) Nerses tarafından toplanılan Aştişat Milli-Dini Konseyi, fiiliyatta, kilise hayatını tamamen düzene sokmakta ve kilisenin faaliyet alanını genişletmekteydi. Surb Nerses’in ölümünden sonra Ermeni Başpatrikliği makamı, Lusavoriç’in sülalesinden hiçbir temsilcinin bulunmadığından dolayı, Kilise yönetiminde ikincil konumda olan Ağbianos…

4. Milli-Dini Konseyler

Ermeniler, başlangıçtan itibaren (Hıristiyanlığın resmi din olarak kabulünden beri), Ermenistan için çok önemli (kritik) durumlarda, hâsıl olan şartlara ortak çözüm bulabilmek için dünyevi ve dini yönetimlerle genel (ortaklaşa) konseyler düzenleme alışkanlığı edinmişlerdir. Aşağıda bu konseylerin önemli olanlarının listesini sunmaktayız. 325…

Ekümenik Kilise

Nikia (İznik) Ekümenik Konseyi. Konstandnupolis (Konstantinopel, İstanbul) Ekümenik Konseyi. Yepesos (Efes) Ekümenik Konseyi. Kağketon (Kalketon, Kadıköy) Konseyi. Diğer konseyler. Diğer kiliselerle olan fark (gelenek ve adet). Diğer kiliselerle olan ilişkiler. Ermeni Kilisesi’nin affedici ruhu. Giriş: Ekümenik Konseyler (Gandzasar, Ormanyan 27)…

Ekümenik konsey veya I. Nikia (İznik) Konseyi – M.S. 325

Bu konsey, imparator Aziz Konstantin tarafından, özellikle Aleksandria (İskenderiye) Metropolitliği önderi Arios’un dini sapkınlığının telin edilmesi amacıyla düzenlenmişti. Arius’un doktrini, konseye katılan 318 episkopos tarafından sapkınlık olarak telin edilip, baba ve oğlun genel tabiatı ile mukaddem doğum, gerçek olarak tasdik…

II. Konstandnupolis (İstanbul) Konseyi

Ariosçuluk tartışmalarının son evresinde, 370-380 yıllarında, Kilisenin karşısında yeni bir sorun belirir. Kutsal Ruh Tanrı mıdır, yaratılmış mıdır? Aziz Atanas, 359 yılında Seropion’a yolladığı mektubunda, Kutsal Ruh’un Peder Tanrıyla bir oluşundan bahseder. Atanas’ın bu doktrini, çok sayıda episkopos tarafından kabul…

III/ Yepesos (Efes) Ekümenik Konseyi ve Ermeni Kilisesi

I. Nikia (325) ve II. Konstandnupolis (381) Ekümenik Konseyleri tarafından Mesih’in Tanrılığı ve Kutsal Üçlülük dogmaları tespit edilmişti. Hıristiyan Kilisesi’ni ciddi bir şekilde ve uzun yıllar meşgul etmiş olan bir diğer inanç sorunu da Mesih’in Tanrısal Logos’unun (Deyi) ve insanlığının…

Kağkedon (Kalketon, Kadıköy) Konseyi ve Ermeni Kilisesi’nin bu konseyin doktrin tasarısına yönelik duruşu

Yevtikes’in sapkınlığı Aleksandria (İskenderiye) ve Antiok (Antakya) arasında 433 yılında sağlanan inanç konusundaki anlaşma uzun sürmez ve bu sorun, Konstandnupolis manastırlarından birinin başrahibi Yevtikes’in vaazlarıyla yeniden gündeme gelir. Yevtikes’e göre Mesih’in İnsani tabiatı, Tanrısal tabiatının içinde çözülmüştü, aynen bir damla…

Daha sonraki tarihlerde toplanan diğer konseyler

Ortodoks Doğu Kiliseleri, III. Evrensel Konseyi sonrasında Evrensellik iddiasında olan başka kiliseleri kabul etmemiştir. Lakin daha sonraki tarihlerde Roma tarafından toplanan konseyler bu ismi kullanmaya devam etmiştir. Bu yüzden, daha sonraki konseyleri Evrensel olarak kabul etmemekle birlikte, tanımlama yapmadan, sadece…

Diğer kiliselerle (kadim ve yeni) olan farklılıklar

Ermeni Ortodoks Kilisesi ve Yunan Ortodoks Kilisesi arasındaki fark olarak sadece Ermeniler tarafından Kağkedon Konseyi’nin reddedilmiş ve sonuçta bundan sonraki konseylerin de tanınmamış olduğunu belirtebiliriz. İki kilise, kalan tüm doktrinsel noktalar konusunda tamamen anlaşmaktadır. Kağkedon’dan sonra Yunanlılar tarafından yapılan konseylerin…

Diğer kiliselerle olan ilişkiler

Bizans’ın, Ermeni Kilisesi’ni Kağkedonculuğa zorlama denemeleri Ermenistan’ı kilise açısından da bağlı kılmak amacıyla, İmparator Morik tarafından biri Konstandnupolis’te (İstanbul), üçü ise Karin’de (Erzurum) olmak üzere dört konsey toplanır (s.57). 604 ve 607 yıllarında Dıvin’de toplanan I. ve II. konseyler tarafından…

Ermeni Kilisesi’nin yönetim organları

Giriş Ermenistan Mukaddes Apostolik Kilisesi (veya Ermeni Kilisesi), Kutsal Geleneklerine sadık, inanç öğretisini, dini ritüelleri ve yaşam kurallarını kabul eden, dini yönetimine tabi olan Ermeni milletinin Hıristiyan müminlerinin bütünüdür. Ermeni Kilisesi’nin inancı ve öğretisi, Kutsal Kitap, Mukaddes Gelenekler, Evrensel I.…

Patriklikler

Yerusağem (Kudüs) Ermeni Patrikliği Yerusağem Kilisesi’nin ilk önderi, Hakobos Tyarnyeğbayr olmuştur. 381 yılındaki Konstandnupolis (Konstantinopel, İstanbul) II. Ekümenik Konseyi’nde episkoposluk, patrikliğe yükseltilir. IV. yüzyıldan başlayarak çok sayıda Ermeni mümin Yerusağem’e gitmekteydi. Ermenistan’ın yönetici aileleri ve episkoposluk makamlarının, kendi cemaatlerine ait…

Ermeni Kilisesi’nin ruhani bölgeleri (Tem)

Ruhani bölgelerin genişlemesi Ermeni Kilisesi’nin sınırlarının, Ermenistan’ın siyasi sınırlarına denk düşmüş olduğunu kilise tarihinde gördük. Bu durum Arap egemenliğinden sonra değişmiştir. Ermeni Kilisesi’nin batıya doğru genişlemesi Ermeni milletinin XI. yüzyıl tarihinin önemli olgularından biri de imparatorluğun doğu bölgelerine doğru yapılan…