Մեր ժառանգութիւնը

Քրիստափոր Միքայէլեան. Հայու յեղափոխական կամքին դարբինը

Քրիստափոր Միքայէլեան

Հոկ­տեմ­բեր 18ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կա­կան ­Յե­ղա­փո­խու­թեան ան­զու­գա­կան ա­ռաջ­նոր­դին՝ Ք­րիս­տա­փոր ­Մի­քա­յէ­լեա­նի, ո­րուն մար­տի­րո­սաց­ման 110ա­մեա­կը լրա­ցաւ այս տա­րո­ւան ­Մարտ 17ին։ Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­դիր եր­րոր­դու­թեան ե­րի­ցա­գոյնն ու կեդ­րո­նա­կան դէմքն է Ք­րիս­տա­փոր, որ մեր ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն շրջա­նի պատ­մու­թեան մէջ անկրկ­նե­լի բար­ձունք մը նո­ւա­ճեց իբ­րեւ հա­յու յե­ղա­փո­խա­կան կամ­քին ու յանդգ­նու­թեան, այ­լեւ մար­տու­նակ ու­ժին եւ կազ­մա­կեր­պա­կան տա­ղան­դին ՄԱՐԴԱԿԵՐՏ…

Տարօրինակ, բայց իրաւ. սուլթան Համիտի անձնական գանձերուն հայ վերակացուները

Կարմիր սուլթան

Լեւոն Շառոյեան կը գրէ. Վերնագիրս շատերու համար խորթ կրնայ թուիլ: Հարիւր հազարաւոր հայեր ջարդող «Կարմիր սուլթան»-ին գանձերուն վերակացուները հայե՞ր էին… Այո՛, միայն ու բացառաբա՛ր հայեր: Ապտիւլ Համիտ, ինչպէս ծանօթ է, Օսմանեան կայսրութիւնը ղեկավարեց լման 32 տարի, 1876-1908, բռնատիրական, լրտեսական եւ արիւնռուշտ վարչակարգի մը բոլոր ստորոգելիներով: Հայերս որքա՜ն տառապեցանք այդ չարաշուք երեք տասնամեակներուն ընթացքին: 1894-96 Արեւմտահայաստանի…

Մկրտիչ Փորթուգալեան (1848-1921). Հայ ազգային-ազատագրական շարժման յառաջապահ դրօշակիրը

Մկրտիչ Փորթուգալեան

ՀրապարակագիրՆազարէթՊէրպէրեանկըգրէ. 9 ­Հոկ­տեմ­բե­րին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման յա­ռա­ջա­պահ դրօ­շա­կի­րին՝ Մկր­տիչ ­Փոր­թու­գա­լեա­նի, որ իր յե­ղա­փո­խա­կան գա­ղա­փար­նե­րով, ազ­գա­յին լու­սա­ւո­րու­մի մեծ գոր­ծով, քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րու­նա­կու­թեամբ ու անձ­նա­զո­հու­թեան վար­քով՝ հու­նա­ւո­րեց հա­յոց ազ­գա­յին զար­թօն­քը դէ­պի նոր ժա­մա­նակ­ներ։ Թէեւ մաս­նա­ւո­րա­բար Ար­մե­նա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ստեղ­ծու­մին կա­պո­ւե­ցաւ իր ա­նու­նը, այ­դու­հան­դերձ՝ Մկր­տիչ ­Փոր­թու­գա­լեան ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս հան­դի­սա­ցաւ ընդ­հան­րա­պէս հայ­կա­կան յե­ղա­փո­խու­թեան պայ­ծա­ռա­տես նա­խա­կա­րա­պե­տը։ Յատ­կա­պէս հայ…

Թարգմանչաց տօնը եւ խորհուրդը

Թարգմանչաց տօնը

ԿՈՐԻՒՆ ԱՐՔ. ՊԱՊԵԱՆ Տարուան ընթացքին երկու գլխաւոր առիթներով է, որ կ՛ոգեկոչուի անմեռ յիշատակը այն խումբ մը աստուածարեալ ու հայրենապաշտ հոգիներուն, որոնք մեր աստուածատուր տառերուն հնարիչներն ու Աստուածաշունչի թարգմանութեան երախտաւոր հեղինակները հանդիսացան: Նախ` յուլիսին, որ բաղդատաբար լուռ կ՛անցնի, եւ ապա` հոկտեմբերին, որ զուգադիպելով դպրոցական վերամուտին` կը վերածուի հայ գրին եւ գրականութեան, մշակոյթին եւ պատմութեան, հայ դպրոցին…

Այսօր հայ երաժշտութեան երախտաւոր Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան օրն է

Կոմիտաս

Սեպ­տեմ­բեր 26ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը իր հան­ճա­րեղ զա­ւակ­նե­րէն ա­մէ­նէն հո­գե­հա­րա­զա­տին` Հա­յու Հո­գին երգ ու ե­րաժշ­տու­թեամբ վեր­ծա­նած, շնչա­ւո­րած ու աշ­խար­հով մէկ հնչե­ցու­ցած ան­զու­գա­կան, անկրկ­նե­լի՛ Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տին, ո­րուն մա­հո­ւան ութ­սու­նա­մեակն է այս տա­րի։ Հայ ազ­գա­յին ե­րաժշ­տու­թեան աշ­խար­հահռ­չակ հիմ­նա­դի­րը ոչ միայն սե­փա­կան երգ տո­ւաւ Հա­յուն, այ­լեւ իր ան­ձին օ­րի­նա­կով, բարձ­րար­ժէք ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեանց յոր­դա­ռատ կեան­քով ու խե­լա­գար­ման…

Պատմաբան Երուանդ Փամպուքեան` Տեկորի եւ Խձկոնքի եկեղեցիներուն մասին

Տեկորի տաճարին վիճակը՝

Ն. Բ. Վերջերս թրքական մամուլը տեղեկացուց, որ Կարս նահանգի Տեկոր գաւառին մէջ գտնուող հայկական հինգ եկեղեցիներէն միակ կանգուն մնացածը` Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, փլուզման վտանգի տակ է: Թրքական «Միլլիյէթ» օրաթերթը գրած է, որ եկեղեցին կարճ ժամանակի ընթացքին վերջնականապէս պիտի կործանի` միւս չորս եկեղեցիներուն նման: Ախոռի վերածուած այս եկեղեցւոյ պատերը փլած են, իսկ քարերը` փոխադրուած տեղւոյն բնակիչներուն…

Փեթարայ Մանուկ (1887-1920). Հայաստանի ազատագրութեան սասունցի անկեղծ զինուորը

Փեթարայ ­Մանուկ

Նազարէթ Պէրպէրեան Սեպ­տեմ­բեր 10-ի օ­րը կ­’ո­գե­կո­չենք ան­մահ յի­շա­տա­կը ­Փե­թա­րայ կամ ­Սա­սուն­ցի ­Մա­նու­կի, որ սա­սուն­ցի լեռ­նա­կա­նի իր խրոխտ կեր­պա­րով եւ դաշ­նակ­ցա­կան ֆե­տա­յիի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան ո­գիով՝ իր ար­ժա­նի տե­ղը ու­նի հայ ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման ան­մո­ռա­նա­լի «Ան­կեղծ ­Զի­նո­ւոր»նե­րու հե­րո­սա­կան փա­ղան­գին մէջ։ 1920 թո­ւա­կա­նի ­Սեպ­տեմ­բե­րը ծանր ու դա­ժան ա­միս մը ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին եւ նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հա­մար։ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թիւ­նը…

Ովքե՞ր են ավերում Սասունի Գոմոց վանքը

Սոֆյա Ավագյան

Սոֆյա Հակոբյան Վերջերս հայալեզու, թուրքալեզու և, անգամ, անգլալեզու մամուլը կրկին հողեղվեց Սասունի Գոմոց վանքի այրվելու վերաբերյալ լրատվությամբ ու հոդվածներով : Այս վանքի վերակառուցման կամ ավերման մասին հաճախակի իրարարմերժ լուրեր են հայտնվում տարբեր լրատվամիջոցներում, արվում են հայտարարություններ, սակյան իրավիճակը գրեթե միշտ մնում է անփոփոխ: Ինչպես սովորաբար է լինում, այս անգամ նույնպես աղմուկին հետևեց համակ լռությունը, եւ…

Բնակիչները պահանջում են վերակառուցել Վանի հայկական հինավուրց վանքը

Սուրբ Գևորգ վանքը

Վանի Բահչեսարայի շրջանում 2.400 մետր բարձրության վրա կառուցված և ճարտարապետական առումով հիացմունք առաջացնող Սուրբ Գևորգ վանքը, չնայած կողոպտվելուն, վերակառուցվելու և վերաբացվելու օրվան է սպասում, գրում է «Հայ թերթը»։ Հայերի համար կարևոր քաղաք է Վանը, այստեղ հայերից մնացած ժառանգությունն ամենից շատն է։ Բահչեսարայի շրջանում կառուցված այս վանքն էլ, չնայած իր ապրած հարյուրամյակներին, դեռ պահպանում է իր…

250-ամյա վանքը սպասում է զբոսաշրջիկներին

2032518

Վանի Գյուրփընար գավառում 250 տարի առաջ` դեռևս օսմանյան ժամանակներում ապրած հայ քաղաքացիների կողմից կառուցված վանքը մինչ սպասում էր զբոսաշրջիկներին, գանձագողերն ավիրածությունների ենթարկեցին: Գյուրփնարի գավառը տեր է կանգնում իր տարածքում գտնվող կոթողներին և պատմությանը: Իսկ պատմական կառույցները ժամանակ առ ժամանակ ենթարկվում են բնական առհավիրքների, երբեմն էլ ավերվում են գանձագողերի կողմից: Մոտ 250 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում…